Home

 

 

Arhiva hotariri 2007

 

Arhiva hotariri 2008

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL AL

COMUNEI GAVOJDIA

- 2009 -

 


PROCES-VERBAL AL ŞEDINTEI PUBLICE ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA DIN 24.07.2009

Privind aprobarea documentatiei in vederea accesarii Fondurilor Structurale pe Masura 322: proiect integrat „ Renovare şi reabilitare Cămin cultural Gavojdia,  Azil pentru bătrâni, Modernizare gospodărie de apă Gavojdia,  Modernizare DC 131 Gavojdia-Sălbăgel şi străzi în comuna Gavojdia judeţul Timiş”

Privind acordul pentru instituirea ipotecii asupra construcţiei proprietatea lui Szirom Tiberiu înscrisă în CF nr.20074 nr.cadastral 50071, ridicată pe terenul proprietatea privată a comunei Gavojdia

Privind rectificarea bugetului local pe anul 2009

Privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat cu Biserica Ortodoxa Română din Gavojdia

Privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat cu Asociaţia „Datini Jdiorene” din comuna Criciova judeţul Timiş

Privind aprobarea cererii depuse de doamna BUCURICI ANA conform Legii 15/2003 şi atribuirea în folosinţă gratuită a lotului situat în Găvojdia , CF 20107  nr.cadastral 50104

Privind aprobarea documentaţiei de întabulare în CF a parcelelor Apj 1175 înscrise în Ordinul Prefectului nr.930/5.08.1994

Privind aprobarea asocierii comunei Gavojdia cu Consiliul Judeţean Timiş şi alte unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Timiş pentru promovarea, realizarea şi exploatarea „Parcului judeţean pentru producţie de energie fotovoltaică – Covaci”

Privind aprobarea Organigramei, Consiliului consultativ şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Căminului Cultural  GAVOJDIA -DOCUMENT

Privind aprobarea documentaţiei de atribuire a achiziţiei publice – „Lucrări de îmbunătăţire a calităţii paşunilor comunale din comuna Gavojdia”

Privind constituirea Ansamblului folcloric „Profesor Emil Sîrbu” al Căminului cultural al comunei Gavojdia

PROCES-VERBAL AL ŞEDINTEI PUBLICE ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA DIN 26.06.2009

Privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.33/18.02.2009 prin care s-a atribuit doamnei Temu Gabriela un lot de teren în baza Legii nr.15/2003

Privind rectificarea bugetului local pe anul 2009

Privind stabilirea taxelor şi impozitelor locale pentru anul 2010-DOCUMENT

PROCES-VERBAL AL ŞEDINTEI PUBLICE ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA DIN 25.05.2009

Privind interzicerea activităţii de transport greu pe drumurile comunale din comuna Gavojdia în intervalul orar 20,00-7,00

Privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.39/18.02.2009 prin care s-a atribuit doamnei Drăgan Oana-Adelina un lot de teren în baza Legii nr.15/2003

Privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.25/18.02.2009 prin care s-a atribuit domnului Slabu Vasile-Gheorghe un lot de teren în baza Legii nr.15/2003

Privind aprobarea cererii depuse de doamna CUTH MELANA conform Legii 15/2003 şi atribuirea în folosinţă gratuită a lotului situat în Găvojdia , CF 20095  nr.cadastral 50092

Privind înfiinţarea Serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare al comunei Gavojdia şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a Caietului de sarcini al Serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare al comunei Gavojdia

Privind înfiinţarea Serviciului de salubrizare al comunei Gavojdia şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a Caietului de sarcini al Serviciului de salubrizare al comunei Gavojdia

Privind încetarea mandatului de consilier local al domnului MATEAŞ IOAN şi validarea mandatului de consilier local al domnişoarei BREBAN OANA-MARIA

Privind aprobarea folosirii temporare în perioada 1.06.2009-31.05.2010 a unei suprafeţe de 500 mp teren din păşunea comunală, necesari domnului Moga Constantin din Gavojdia nr.72A pentru ridicarea provizorie a unui staul pentru oi

Privind acordarea premiului de fidelitate pentru cuplurile din comuna Gavojdia, care au împlinit 50 de ani de căsnicie neîntreruptă, precum şi a premiului pentru persoane cu vârsta venerabilă, în etate de peste 90 de ani

PROCES-VERBAL AL ŞEDINTEI PUBLICE EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA DIN 12.05.2009

Privind rectificarea bugetului local pe anul 2009

PROCES-VERBAL AL ŞEDINTEI PUBLICE EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA DIN 30.04.2009

Privind unele măsuri pentru organizarea păşunatului în comuna Gavojdia

Privind închiderea gropilor de gunoi din comuna Gavojdia

PROCES-VERBAL AL ŞEDINTEI PUBLICE ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA DIN 14.04.2009

Privind însuşirea variantei finale a proiectului stemei comunei Gavojdia

Privind colaborarea cu Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Timiş în vederea realizării unor lucrări edilitare locale

Privind aprobarea documentaţiei de întabulare în CF a parcelelor PSL 32, PS 35/1 şi PS 10 înscrise în Ordinul Prefectului nr.320/23.06.1992

Privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului situat în Găvojdia nr.300, evidenţiat în Cf nr.400040 nr.top.94/a/2/1 , în suprafaţă de 28,31 mp

Privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului situat în Găvojdia nr.300, evidenţiat în Cf nr.400040 nr.top.94/a/2/1 , în suprafaţă de 24,55 mp

Privind aprobarea unor sume pentru acordarea de cadouri cu ocazia sărbătorilor de Paşti 

PROCES-VERBAL AL ŞEDINTEI PUBLICE EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA DIN 2.04.2009

Privind aprobarea dezmembrării parcelei înscrise în CF nr.400217 Găvojdia nr.cadastral CC1/3

Privind aprobarea bugetului local pe anul 2009

PROCES-VERBAL AL ŞEDINTEI PUBLICE ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA DIN 24.03.2009

Privind prelungirea contractului de închiriere  nr. 1534/23.02.2004 încheiat cu SC Aloefarm SRL pentru spaţiul în suprafaţă de 38,28 mp din Găvojdia CF 1606 nr.top. 198/a/2/1/2/1

Privind prelungirea contractului de concesiune  încheiat cu Orange Romania SA la data de 29.09.1998 pentru suprafaţa de 150 mp din Găvojdia

Privind actualizarea inventarului terenurilor care fac obiectul Legii nr.15/2003 – privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală-DOCUMENT

Privind aprobarea folosirii temporare în perioada 1.04.2009-31.03.2010 a unei suprafeţe de 1.000 mp teren din păşunea comunală, necesari SC Agraria Casa Avram SRL pentru ridicarea provizorie a unui staul pentru oi

Privind aprobarea documentaţiei pentru concesionarea terenurilor pentru construirea de locuinţe din zona rezidenţială Gavojdia Est-DOCUMENT

-PROCES-VERBAL AL ŞEDINTEI PUBLICE EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA DIN 25.02.2009

privind însuşirea completărilor şi modificărilor la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Gavojdia

privind modificarea Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Gavojdia

privind aprobarea înfiinţării în comuna Gavojdia a primului Serviciu Social destinat sprijinirii persoanelor în vârstă

Privind aprobarea a 32 de cereri  depuse  conform Legii 15/2003 şi atribuirea în folosinţă gratuită a 32 loturi de casa situat în Găvojdia - DOCUMENT

Privind aprobarea cererii depuse de doamna TURCIN MARIA şi atribuirea în folosinţă gratuită a lotului situat în Găvojdia , CF 20075  nr.cadastral 50072

Privind rezilierea contractului de închiriere nr.1063/7.02.1994 încheiat între Consiliul Local Găvojdia şi SC „Caprima” SRL Timişoara

Privind retragerea dreptului de folosinţă al domnului Buciuta Mihai pentru  terenul înscris în CF nr.20075 Gavojdia nr.cadastral 50072 (Id. cu top.241/c/2/2/20)

Privind reducerea numărului posturilor de muncitori necalificaţi din cadrul serviciilor autofinanţate din Primăria Gavojdia

Privind stabilirea nivelului veniturilor potenţiale ce se pot obţine din valorificarea unor  bunuri pentru aplicarea Legii nr. 416/2001 – privind venitul minim garantat, precum şi situaţiile deosebite în care se poate acorda ajutor de urgenţă

Privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului situat în Găvojdia nr.300, evidenţiat în Cf nr.400040 nr.top.94/a/2/1 , în suprafaţă de 77,43 mp- DOCUMENT

Privind aprobarea documentaţiei pentru concesionarea terenului din CF 400039 Găvojdia nr.cadastral PS 563/2, din intravilanul extins al comunei - DOCUMENT

PROCES-VERBAL AL ŞEDINTEI PUBLICE ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA DIN 18.02.2009-DOCUMENT

PROCES-VERBAL AL ŞEDINTEI PUBLICE ORDINARE  DIN 26.01.2009

Privind propunerea calificativului profesional al secretarului comunei pentru perioada 1.12.2007 – 31.12.2008

Privind rezilierea contractului de închiriere nr.1534/9.03.2005 încheiat între Consiliul Local Găvojdia şi SC „Prodagro Bian” SRL Arad

Privind aprobarea Raportului primarului privind gestionarea bunurilor comunei în anul 2008 şi a Raportului privind starea economică, socială şi de mediu la 31.12.2008

Privind prelungirea contractului de închiriere  nr. 3566/26.11.2003 încheiat cu PF Ernest Valocsik Ileana pentru spaţiul în suprafaţă de 36 mp din Găvojdia CF 526 nr.top. 94/a/2/1     

Privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare Gavojdia       

Privind actualizarea inventarului terenurilor care fac obiectul Legii nr.15/2003 – privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală

Privind concesionarea către SC HALAS INDUSTRIES SRL a 1.000 mp  din parcela înscrisă în CF nedef. nr.1 Sălbăgel nr.top.CC 1/3 pentru extinderea construcţiilor existente

Privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi funcţiilor publice ale aparatului de specialitate al primarului comunei Găvojdia

 

 


 


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA

NR.2359 DIN 24.07.2009

 

 

 

PROCES-VERBAL AL ŞEDINTEI PUBLICE ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA DIN 24.07.2009

 

 

 

            Încheiat azi 24.07.2009 , cu ocazia şedinţei publice ordinare a Consiliului Local Găvojdia.

            In urma Dispoziţiei primarului nr.138/22.07.2009 s-a convocat Consiliul Local al comunei Găvojdia în şedinţă ordinară, în următoarea componenţă:

-          ŢÎRU PETRICĂ-CORIOLAN – consilier local PD-L

-          POPA PETRU-TRANDAFIR – consilier local PD-L

-          BLIDARIU EMIL-NICOLAE – consilier local PD-L

-          CONSTANTIN CRISTIAN – consilier local PSD

-          IACOB DIMITRIE – consilier local PSD

-          DUMITRAŞCU DORU-PETRU – consilier local PD-L

-          BREBAN MARIA-OANA – consilier local  PD-L

-          BANCU DĂNUŢ – consilier local PNL

-          AVRAM PETRU – consilier local independent

-          ANDREI CORNEL – consilier local PD-L

-          ZGRIBA IOAN – consilier local PD-L

La şedinţă participă domnul primar Stoica Dănuţ.

La apelul nominal au fost prezenţi  toţi cei 11 consilieri.

Preşedinte de şedinţă este domnul consilier Cornel Andrei.

Se supune la vot procesul-verbal al şedinţei anterioare, pus la dispoziţia consilierilor prin grija secretarului. Procesul-verbal  este aprobat în unanimitate.

Ordinea de zi propusă este următoarea:

1.      Rectificarea bugetului local pe anul 2009.

2.      Înscrierea în CF a parcelei de păşune Apj 1175 în suprafaţă de 111800 mp.

3.      Aprobarea documentaţiei pentru efectuarea lucrărilor de întreţinere la păşunea comunală.

4.      Încheierea unui parteneriat cu ONG „Datini Jdiorene” pentru susţinerea componentei culturale din cadrul  proiectului integrat ce urmează a fi depus pe măsura 322.

5.      Încheierea unui parteneriat cu Biserica Ortodoxă din Gavojdia pentru susţinerea componentei sociale din cadrul  proiectului integrat ce urmează a fi depus pe măsura 322.

6.      Constituirea unui ansamblu folcloric în cadrul Căminul cultural Gavojdia.

7.      Aprobarea Organigramei, Consiliului consultativ şi Regulamentului de organizare şi funcţionare a Căminului Cultural Gavojdia.

8.      Aprobarea proiectului integrat ce urmează a fi depus prin P.N.D.R. pe măsura 322.

9.      Cererea domnului Szirom Tiberiu pentru aprobare instituire ipotecă pe construcţia ridicată pe terenul concesionat conform Legii nr.15/2003.

10.  Cererea doamnei Bucurici Ana din Sălbăgel nr.66 prin care solicită un lot de teren în baza Legii nr.15/2003.

11.  Asocierea comunei Gavojdia cu CJT pentru realizarea şi valorificarea Parcului judeţean Timiş de producţie a energiei fotovoltaice Covaci.

12.  Diverse.

Preşedintele de şedinţă întreabă dacă mai sunt puncte de introdus pe ordinea de zi.

Ordinea de zi în forma prezentată  este supusă la vot şi aprobată cu unanimitate de voturi.

Se trece la punctul 1 al ordinii de zi: rectificarea bugetului local pe anul 2009. Preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului primar, care spune că pentru a se acorda salariile în învăţământ, DGFP a emis o adresă prin care s-a retras suma de 40 mii lei din trimestrul IV şi s-a mutat în trimestrul III.

Proiectul de hotărâre în forma prezentată şi însoţit de avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local este supus la vot şi aprobat cu unanimitate de voturi.

Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: înscrierea în CF a parcelei APJ 1175 în suprafaţă de 111.800 mp din păşunea comunală. Preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului primar, care spune că pentru această parcelă a fost depusă o solicitare de concesionare şi pentru a putea fi scoasă la licitaţie parcela trebuie întabulată.

Proiectul de hotărâre în forma prezentată şi însoţit de avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local este supus la vot şi aprobat cu unanimitate de voturi.

Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: aprobareea documentaţiei pentru efectuarea lucrărilor de întreţinere la păşunea comunală Gavojdia. Preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului primar, care spune că anul acesta s-a primit suma de 202.454,39 lei prin subvenţii APIA, sumă ce este suficientă pentru efectuarea lucrărilor pe 238 ha, respectiv: 90 ha Gavojdia, 50 ha Lugojel, 50 ha Sălbăgel şi 40 ha Jena.

Proiectul de hotărâre în forma prezentată şi însoţite de avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local este supus la vot şi aprobat cu unanimitate de voturi.

Se trece la punctul 4 al ordinii de zi: încheierea unui parteneriat cu Asociaţia „Datini Jdiorene” din comuna Criciova. Preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului primar, care spune că proiectul integrat ce urmează a fi depus pe măsura 322 conţine ca obiectiv şi renovarea Căminului cultural Gavojdia. Pentru a obţine un punctaj bun este necesară încheierea unui parteneriat de susţinere a componenetei culturale cu un ONG cu sediul în mediul rural. De aceea, ne-am gândit la această asociaţie „Datini Jdiorene”.

 Proiectul de hotărâre în forma prezentată şi însoţit de avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local este supus la vot şi aprobat cu unanimitate de voturi.

Se trece la punctul 5 al ordinii de zi: : încheierea unui parteneriat cu Biserica Ortodoxă Gavojdia. Preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului primar, care spune că proiectul integrat ce urmează a fi depus pe măsura 322 conţine ca obiectiv şi construire azil de bătrâni în localitatea Gavojdia. Pentru a obţine un punctaj bun este necesară încheierea unui parteneriat de susţinere a componenetei sociale cu un ONG cu sediul în mediul rural sau cu o instituţie de cult. De aceea, ne-am gândit la Biserica Ortodoxă Română din Gavojdia, care poate susţine această latură socială în cadrul azilului de bătrâni..

 Proiectul de hotărâre în forma prezentată şi însoţit de avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local este supus la vot şi aprobat cu unanimitate de voturi.

Se trece la punctele 6 şi 7 ale ordinii de zi: constituirea unui ansamblu folcloric în cadrul Căminului cultural Gavojdia şi înfiinţarea Căminului cultural ca aşezământ cultural cu statut, organigramă şi consiliu consultativ. Preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului primar, care spune că tot pentru susţinerea proiectului integrat este necesară atribuirea statutului  de aşezământ cultural pentru căminul cultural Gavojdia. Aceasta presupune organigramă, consiliu consultativ şi regulament de organizare şi funcţionare, conform proiectului propus. De asemenea , este necesară constituirea unui ansamblu folcloric, care să desfăşoare activităţi culturale în cadrul Căminului cultural. Se propune atribuirea denumirii de Ansamblul folcloric „Profesor Emil Sîrbu”.

Proiectele de hotărâre în forma prezentată şi însoţite de avizele favorabile ale comisiilor de specialitate sunt supuse la vot şi aprobate cu unanimitate de voturi.

Se trece la punctul 8 al ordinii de zi: aprobarea proiectuui integrat ce urmează a fi depus pe măsura 322. Preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului primar, care spune că pentru această sesiune s-a întocmit documentaţia completă pentru un proiect integrat cu următoarele obiective: Renovare şi reabilitare Cămin Cultural Gavojdia; Azi pentru bătrâni; Modernizare gospodărie de apă Gavojdia; Modernizare DC 131 Gavojdia-Sălbăgel şi străzi în comuna Gavojdia.

Proiectul de hotărâre în forma prezentată şi însoţit de avizul favorabil al comisiilor de specialitate este supus la vot şi aprobat cu unanimitate de voturi.

Se trece la punctul 9 al ordinii de zi: cererea domnului Szirom Tiberiu pentru acord instituire ipotecă pentru construcţia ridicată pe terenul deţinut în baza Legii nr.15/2003. Preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului primar, care spune că domnul Szirom Tiberiu a primit de la Primăria Gavojdia un teren în baza Legii nr.15/2003 , diferenţa fiind concesionată. Pe acest teren, domnul Szirom Tiberiu a  ridicat o casă, pe care doreşte să o extindă şi să o modernizeze, având nevoie îăn acest sens de un credit ipotecar. Consiliul Local fiind concesionarul terenului, este obligatoriu acordul pentru instituirea ipotecii, în sensul că în cazul în care domnnul Szirom Tiberiu nu va restitui creditul conform contractului de împrumut, iar casa va fi executată silit şi atribuită altei persoane, atunci Consiliul Local va transfera dreptul de concesiune noului proprietar al construcţiei.

Proiectul de hotărâre în forma prezentată şi însoţit de avizul favorabil al comisiilor de specialitate este supus la vot şi aprobat cu unanimitate de voturi.

Se trece la punctul 10 al ordinii de zi: cererea doamnei Bucurici Ana pentru atribuirea unui lot în baza Legii nr.15/2003. Preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului primar, care spune că doamna Bucurici Ana îndeplineşte toate condiţiile cerute de Legea nr.15/2003 şi are domiciliul pe raza comunei Gavojdia, respectiv Sălbăgel nr.66 şi propune acordarea lotului rămas liber, după ce doamna Temu Gabriela a renunţat la lotul atribuit.

Proiectul de hotărâre în forma prezentată şi însoţit de avizul favorabil al comisiilor de specialitate este supus la vot şi aprobat cu unanimitate de voturi.

Se trece la punctul 11 al ordinii de zi: asocierea comunei Gavojdia cu CJT şi celelalte unităţi administrativ-teritoriale din judeţ pentru realizarea şi valorificarea Parcului judeţean Timiş de producţie a energiei fotovoltaice Covaci. Preşedinteşe de şedinţă dă cuvântul domnului primar, care spune că CJT are o iniţiativă pe fonduri europene pentru amenajarea la Covaci a unui parc de producţie a energiei fotovoltaice şi este necesar să ne asociem şi noi la acest proiect alături de celelalte comune din judeţ pentru a putea beneficia de rezultatele acestui proiect. În acest moment nu este necesară participarea cu cotă de cofinanţare, aceasta urmând a fi stabilită numai după aprobarea proiectului.

Proiectul de hotărâre în forma prezentată şi însoţit de avizul favorabil al comisiilor de specialitate este supus la vot şi aprobat cu unanimitate de voturi.

Se trece la punctul 12 al ordinii de zi: diverse. Nemaifiind alte probleme de discutat, preşedintele de şedinţă declară şedinţa închisă.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                             SECRETAR                               

      CORNEL ANDREI                                                                              LENUŢA MOICA                     

 


 

       ROMÂNIA

      JUDEŢUL TIMIŞ

      CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GAVOJDIA

 

 

 

 HOTĂRÂRE

NR. 86 din 24.07.2009

privind aprobarea documentatiei in vederea accesarii Fondurilor Structurale pe Masura 322: proiect integrat „ Renovare şi reabilitare Cămin cultural Gavojdia,  Azil pentru bătrâni, Modernizare gospodărie de apă Gavojdia,  Modernizare DC 131 Gavojdia-Sălbăgel şi străzi în comuna Gavojdia judeţul Timiş”

 

 

            Consiliul Local al Comunei Gavojdia judetul Timiş

 

 

Reunit în şedinţa  ordinară din data de 25.07.2009, văzând referatul domnului primar cu nr. 2340/22.07.2009 - privind aprobarea Proiectului integrat „Renovare şi reabilitare Cămin cultural Gavojdia,  Azil pentru bătrâni, Modernizare gospodărie de apă Gavojdia,  Modernizare DC 131 Gavojdia-Sălbăgel şi străzi în comuna Gavojdia judeţul Timiş”

Analizând prevederile Planului Naţional de Dezvoltare Rurală privind finanţarea proiectelor integrate prin F.E.A.D.R. – măsura 322: ,,Renovarea şi dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale”, pentru proiecte de investiţii;

          Luând act de prevederile Ghidului solicitantului pentru accesarea masurii 322,     Anexa 1_Cererea de Finanţare_M322_Partea specifică, pct.11.1 pentru primării I;

            Ţinând cont de faptul că este lansată licitaţia de proiecte pentru măsura 322 cu termen limită 31 iulie 2009;

            In conformitate cu prevederile HG nr.28/2008 si Lista documentelor care trebuiesc anexate Studiilor de Fezabilitate aferente Masurii 322.

             În temeiul prevederilor art. 36, alin.2, lit.b) şi d), alin.4, lit. d); alin. 6, lit. a), pct. 2, 4, şi 16  şi art. 45 alin. 2 lit. d) din  Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată,

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art.1.- Se aprobă documentaţia in vederea accesarii Fondurilor Structurale pe Masura 322. proiect integrat „Renovare şi reabilitare Cămin cultural Gavojdia,  Azil pentru bătrâni, Modernizare gospodărie de apă Gavojdia,  Modernizare DC 131 Gavojdia-Sălbăgel şi străzi în comuna Gavojdia judeţul Timiş”.

Art. 2. – Se aprobă Studiul de necesitate şi oportunitate al investiţiilor în comuna Gavojdia, cu un număr de 2.850 locuitori ;

Art. 3 – Se aprobă suportarea cheltuielilor de mentenanţă şi gestionare a investiţiilor, pe o perioadă de cel puţin 5 (cinci) ani de la data la care investiţiile au fost date în exploatare, de la bugetul local;

Art. 4. – Se aprobă  asigurarea exploatării  drumurilor în conformitate cu reglementările în vigoare privind condiţiile de exploatare a drumurilor.

Art.5 – Se aprobă necesitatea şi oportunitatea încheierii unui acord de parteneriat cu Asociaţia „Datini Jdiorene” pentru susţinerea componentei culturale a proiectului menţionat la art.1

Art.6 - Se aprobă necesitatea şi oportunitatea încheierii unui acord de parteneriat cu Biserica Ortodoxă Română Gavojdia pentru susţinerea componentei sociale a proiectului menţionat la art.1

Art. 7.  Prezenta hotărâre se comunică:

-          Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş

-          Se publică pe site-ul propriu şi se afişează la sediul Primăriei

 

 

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                 ANDREI CORNEL                                         CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                  SECRETAR

                                                                                                            LENUŢA MOICA  


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GAVOJDIA

 

 

 HOTĂRÂRE

privind acordul pentru instituirea ipotecii asupra construcţiei proprietatea lui Szirom Tiberiu înscrisă în CF nr.20074 nr.cadastral 50071, ridicată pe terenul proprietatea privată a comunei Gavojdia

 

 

            Având în vedere faptul că domnul Szirom Tiberiu din Gavojdia nr.361 deţine în folosinţă gratuită în baza Legii nr.15/2003  suprafaţa de 300 mp şi prin contract de concesiune diferenţa în suprafaţă de 727 mp teren înscris în Cf nr.20074 nr.cadastral 50071                     

Urmare a cererii nr.2218/9.07.2009 prin care domnul Szirom Tiberiu solicită acordul pentru contractarea unui împrumut ipotecar pentru modernizarea construcţiei ridicate pe terenul menţionat mai sus

În conformitate cu prevederile art.45 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

Consiliul Local al Comunei Gavojdia

 

DISPUNE

 

Art.1 – Se adevereşte faptul că domnul Szirom Tiberiu este proprietarul construcţiei înscrise în CF nr.20074 nr.cadastral 50071.

Art.2 – Se adevereşte că domnul Szirom Tiberiu este concesionarul terenului din Cf nr.20074 nr.cadastral 50071 în suprafaţă de 727 mp, diferenţa de 300 mp este deţinută de domnul Szirom Tiberiu în folosinţă gratuită în baza Legii nr.15/2003.

Art.3 – Terenul înscris în CF nr.20074 nr.cadastral 50071 în suprafaţă totală de 1027 mp este proprietatea privată a comunei Gavojdia, nu face obiectul nici unui litigiu sau al vreunei cereri formulate în baza Legii nr.10/2001.

Art.4 – Consiliul Local, în calitate de concedent, este de acord cu constituirea ipotecii asupra construcţiei proprietatea domnului Szirom Tiberiu pe toată durata de rambursare a creditului şi este de acord ca, în cazul executării silite în baza contractului de ipotecă asupra construcţiei, construcţia va fi adjudecată altei persoane, atunci va transfera dreptul de concesiune asupra terenului noului proprietar al construcţiei.

Art.5 – Prezenta hotărâre se emite pentru a servi domnului Szirom Tiberiu la obţinerea unui credit bancar ce presupune instituirea unei ipooteci asupra construcţiei.

Art.6 – Prezenta hotărâre se comunică:

-          Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş

-          Domnului Szirom Tiberiu

-          Se face publică prin afişare

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                   CORNEL ANDREI                                            CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                         SECRETAR

                                                                                                     LENUŢA MOICA

GAVOJDIA, 24.07.2009

NR.87


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA

 

 

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului local pe anul 2009

 

 

            Ţinându-se seama de referatul contabilei Primăriei comunei Găvojdia nr.2323/22.07.2009, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local       

            În temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr.273/2006 – privind finanţele publice locale şi Legii nr.82/1991 – legea contabilităţii , republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale OUG nr.43/2008

            În conformitate cu art. 36 alin.4 lit.a) şi art.45 alin.1 din Legea 215/2001 – privind administraţia publică locală, republicată

            Consiliul Local al Comunei Găvojdia

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art.1 - Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2009 , după cum urmează:

                                                                                    TRIM III 2009            TRIM IV 2009

 

            - cap.11.02.02 – sume alocate din TVA         +40 mii lei                   - 40 mii lei

            - cap.65.02 – cheltuieli personal învăţământ +40 mii lei                     - 40 mii lei

            Art.2  - Prezenta hotărâre se comunică:

-          Instituţia Prefectului -  Judeţul Timiş

-          D.G.F.P. Timiş

-          Consiliului Judeţean Timiş

-          Departamentului contabilitate al Primăriei

-          Se face publică prin afişare

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                    CORNEL ANDREI              

                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                           SECRETAR

                                                                                                        LENUŢA MOICA

 

            GAVOJDIA, 24.07.2009

            NR. 79


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIS

COMUNA GAVOJDIA         

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat cu Biserica Ortodoxa Română din Gavojdia

 

 

          Consiliul Local al comunei Gavojdia Judeţul Timis , întrunit in şedinţa ordinara de lucru,

                Având in vedere expunerea de motive la proiectul de hotărâre precum si raportul de specialitate intocmit de primarul comunei Gavojdia,

                 Vazand Programul National de Dezvoltare Rural pe perioada 2007 2013 aprobat de catrc Comisia Europeana prin Decizia nr. CE. / 2008 73.83 1 .

                Cunoscând prevederile Legii nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale , cu modificările si completările ulterioare .

             Tinand cont de prevederile O.G. nr. 26 / 2000 cu privire la asociaţii si fundat/i , cu modificările si completările ulterioare ,

             Luând act de prevederile Legii nr. 489 / 2006 privind libertatea religioasa si regimul genera! ai cultelor,

               Analizând prevederile O.U.G. nr. 118 / 2006 privind înfiinţarea , organizarea si funcţionarea activităţii aşezămintelor culturale , cu modificările si completările ulterioare ,

In temeiul prevederilor art. 36 a. alin. (6), lit.a , nr. 14 si cele ale art. 45 , alin. (I) din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publica locala , republicata , modificata si completata ,

 

 

HOTĂRĂŞTE

 

 

          Art. 1. Se aproba încheierea unui acord de parteneriat cu Biserica Ortodoxa Română din Gavojdia privind implementarea proiectului „Renovare si reabilitare Camin cultural Gavojdia; Azil pentru batrani; Modernizare gospodarire de apa Gavojdia; Modernizare DC 131 Gavojdia – Salbagel si strazi in comuna Gavojdia jud.Timis” pe masura 322 din PNDR.

          Art. 2. Se deleagă dl.Stoica Danut Toma - primarul comunei Gavojdia cu toate puterile legale de a semna si executa acordul de parteneriat cu Biserica Ortodoxa Română din Gavojdia.

          Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează dl.Stoica Danut Toma  - primarul comunei Gavojdia.

          Art. 4. Prezenta intra in vigoare si se comunica in baza prevederilor art. 48 , alin. 2 , art. 49 , alin. I , teza II si art. 115, alin. 3 din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publica locala , republicata , modificata si completata . la :

                                          Instituţia Prefectului - Judeţul Timis

                                          Celor nominalizaţi in prezenta.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                          CORNEL ANDREI                                               CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                          SECRETAR,

                                                                                                        Moica Lenuta

GAVOJDIA, 24.07.2009

            NR.83


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIS

COMUNA GAVOJDIA

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat cu Asociaţia „Datini Jdiorene” din comuna Criciova judeţul Timiş

 

    Consiliul Local al comunei Gavojdia Judeţul Timis , întrunit in şedinţa ordinara de lucru,

            Având in vedere expunerea de motive la proiectul de hotărâre precum si raportul de specialitate intocmit de primarul comunei Gavojdia,

           Vazand Programul National de Dezvoltare Rural pe perioada 2007-2013 aprobat de catrc Comisia Europeana prin Decizia nr. CE. / 2008 73.83 1 .

Cunoscând prevederile Legii nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale , cu modificările si completările ulterioare .

              Tinand cont de prevederile O.G. nr. 26 / 2000 cu privire la asociaţii si fundatii , cu modificările si completările ulterioare ,

              Luând act de prevederile Legii nr. 489 / 2006 privind libertatea religioasa si regimul general ai cultelor,

              Analizând prevederile O.U.G. nr. 118 / 2006 privind înfiinţarea , organizarea si funcţionarea activităţii aşezămintelor culturale , cu modificările si completările ulterioare ,

In temeiul prevederilor art. 36 a. alin. (6), lit.a , nr. 14 si cele ale art. 45 , alin. (I) din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publica locala , republicata , modificata si completata ,

 

HOTĂRĂŞTE

 

 

                 Art. 1. Se aproba încheierea unui acord de parteneriat cu Asociaţia „Datini Jdiorene” din comuna Criciova judeţul Timiş, privind implementarea proiectului „Renovare si reabilitare Camin cultural Gavojdia; Azil pentru batrani; Modernizare gospodarire de apa Gavojdia; Modernizare DC 131 Gavojdia – Salbagel si strazi in comuna Gavojdia jud.Timis” pe masura 322 din PNDR.

Art. 2. Se deleagă dl.Stoica Danut Toma - primarul comunei Gavojdia cu toate puterile legale de a semna si executa acordul de parteneriat cu Asociaţia „Datini Jdiorene” din comuna Criciova judeţul Timiş.

                 Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează dl.Stoica Danut Toma  - primarul comunei Gavojdia.

                 Art. 4. Prezenta intra in vigoare si se comunica in baza prevederilor art. 48 , alin. 2 , art. 49 , alin. I , teza II si art. 115, alin. 3 din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publica locala , republicata , modificata si completata  la :

Instituţia Prefectului - Judeţul Timis;

Celor nominalizaţi in prezenta.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                  CORNEL ANDREI                                                                 CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

Moica Lenuta

 

GAVOJDIA, 24.07.2009

NR.82


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA

 

 

  HOTĂRÂRE

privind aprobarea cererii depuse de doamna BUCURICI ANA conform Legii 15/2003 şi atribuirea în folosinţă gratuită a lotului situat în Găvojdia , CF 20107  nr.cadastral 50104

 

            Având în vedere cererea nr.2220/9.07.2009 depusă de doamna Bucurici Ana din Sălbăgel nr. 66

            Ţinându-se seama de inventarul bunurilor din domeniul privat al comunei şi referatul Comisiei constituite prin Dispoziţia primarului pentru aplicarea Legii 15/2003

            În temeiul prevederilor art.1 alin.2, art.11 , art.4 din Legea 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată , precum şi HG nr.896/2003 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 15/2003 , precum şi art.15 lit.c) din Legea 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, modificată şi republicată

            În conformitate cu prevederile art.45 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală

 

            Consiliul Local al Comunei Găvojdia

 

HOTĂRĂŞTE

 

            Art.1 – Se aprobă cererea doamnei BUCURICI ANA din Sălbăgel nr.66 CNP 2910602242260 privind atribuirea unui lot pentru construcţia unei case proprietate personală.

            Art.2 – Se atribuie în folosinţă gratuită pe durata existenţei construcţiei suprafaţa de 500 mp din CF nr.20107 Găvojdia nr.cadastral.50104.

            Art.3 – Supafaţa de 450 mp, reprezentând diferenţa până la 950 m2 cuprinşi în CF se concesionează pe o durată de 49 de ani, beneficiarul fiind obligat să plătească o taxă de 0,2 lei/m2/an.

            Art.4 – Beneficiarul este obligat să obţină autorizaţia de construire şi să înceapă construcţia în termen de un an de la data prezentei hotărâri, în caz contrar folosinţa gratuită se retrage, iar concesiunea se reziliază de drept.

Art.5 – Se împuterniceşte primarul comunei Găvojdia cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

            Art.6 – Prezenta hotărâre se comunică:

-          Prefecturii Judeţului Timiş

-          Primarului comunei Găvojdia

-          Doamnei Bucurici Ana

-          Se face publică prin afişare

 

              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                     CORNEL ANDREI

                                                                                          CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                SECRETAR

                                                                                             MOICA LENUŢA

 

 

GAVOJDIA, 24.07.2009

NR.88

 


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA

 

 

  HOTĂRÂRE

privind aprobarea cererii depuse de doamna BUCURICI ANA conform Legii 15/2003 şi atribuirea în folosinţă gratuită a lotului situat în Găvojdia , CF 20107  nr.cadastral 50104

 

            Având în vedere cererea nr.2220/9.07.2009 depusă de doamna Bucurici Ana din Sălbăgel nr. 66

            Ţinându-se seama de inventarul bunurilor din domeniul privat al comunei şi referatul Comisiei constituite prin Dispoziţia primarului pentru aplicarea Legii 15/2003

            În temeiul prevederilor art.1 alin.2, art.11 , art.4 din Legea 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată , precum şi HG nr.896/2003 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 15/2003 , precum şi art.15 lit.c) din Legea 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, modificată şi republicată

            În conformitate cu prevederile art.45 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală

 

            Consiliul Local al Comunei Găvojdia

 

HOTĂRĂŞTE

 

            Art.1 – Se aprobă cererea doamnei BUCURICI ANA din Sălbăgel nr.66 CNP 2910602242260 privind atribuirea unui lot pentru construcţia unei case proprietate personală.

            Art.2 – Se atribuie în folosinţă gratuită pe durata existenţei construcţiei suprafaţa de 500 mp din CF nr.20107 Găvojdia nr.cadastral.50104.

            Art.3 – Supafaţa de 450 mp, reprezentând diferenţa până la 950 m2 cuprinşi în CF se concesionează pe o durată de 49 de ani, beneficiarul fiind obligat să plătească o taxă de 0,2 lei/m2/an.

            Art.4 – Beneficiarul este obligat să obţină autorizaţia de construire şi să înceapă construcţia în termen de un an de la data prezentei hotărâri, în caz contrar folosinţa gratuită se retrage, iar concesiunea se reziliază de drept.

Art.5 – Se împuterniceşte primarul comunei Găvojdia cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

            Art.6 – Prezenta hotărâre se comunică:

-          Prefecturii Judeţului Timiş

-          Primarului comunei Găvojdia

-          Doamnei Bucurici Ana

-          Se face publică prin afişare

 

              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                     CORNEL ANDREI

                                                                                          CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                SECRETAR

                                                                                             MOICA LENUŢA

 

 

GAVOJDIA, 24.07.2009

NR.88

 


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GAVOJDIA

 

 

 HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentaţiei de întabulare în CF a parcelelor Apj 1175 înscrise în Ordinul Prefectului nr.930/5.08.1994

 

 

            Având în vedere faptul că parcelele Apj 1175 sunt cuprinse în Ordinul Prefectului nr.930/5.08.1994 privind trecerea în proprietatea comunei Gavojdia şi în administrarea Consiliului Local a păşunii comunale

            Urmare a faptului că pe parcelele respective urmează să se întocmească PUZ-uri pentru dezvoltare zonelor de locuinţe şi a zonelor industriale

            În temeiul prevederilor Legii nr.7/1996 – legea cadastrului şi publicităţii imobiliare, modificată

            În conformitate cu prevederile art.45 alin.3 din  Legea nr.215/2001 – privind administraţia publică locală, republicată

 

            Consiliul Local al Comunei Găvojdia

 

HOTĂRĂŞTE

 

            Art.1 – Se aprobă documentaţia de întabulare a parcelelor Apj 1175 din Ordinul Prefectului nr.930/5.08.1994, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2 – Cu îndeplinirea formalităţilor  necesare îndeplinirii prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul comunei Gavojdia, Stoica Dănuţ.

            Art.3 – Prezenta hotărâre se comunică:

-          Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş

-          OCPI Timiş

-          Se face publică prin afişare

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                         CORNEL ANDREI

                                                                                    CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                           SECRETAR

                                                                                     LENUŢA MOICA

            GAVOJDIA, 24.07.2009

            NR.80


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GAVOJDIA

 

 

 HOTĂRÂRE

privind aprobarea asocierii comunei Gavojdia cu Consiliul Judeţean Timiş şi alte unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Timiş pentru promovarea, realizarea şi exploatarea „Parcului judeţean pentru producţie de energie fotovoltaică – Covaci”

 

 

            Consiliul Local al Comunei Gavojdia

 

            Având în vedere referatul promotorului local nr.2348/22.07.2009 prin care se propune aprobarea asocierii comunei Gavojdia cu CJ Timiş şi unităţile administrativ-teritoriale din judeţul Timiş pentru promovarea, realizarea şi exploatarea „Parcului judeţean pentru producţie de energie fotovoltaică – Covaci”

            Ţinând cont de procedurile de accesare a fondurilor structurale în cadrul Programului Operaţional Sectorial „Creşterea competitivităţii Economice” pentru perioada 2007-2013

            În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale

            În temeiul prevederilor art.45 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

HOTĂRĂŞTE

 

            Art. 1 – Se aprobă asocierea comunei Gavojdia cu Consiliul Judeţean Timiş şi unităţile administrativ-teritoriale din judeţul Timiş pentru promovarea, realizarea şi exploatarea „Parcului judeţean pentru producţie de energie fotovoltaică – Covaci”, în condiţiile contractului de asociere prevăzut la anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2 – Se mandatează primarului comunei Gavojdia să reprezinte şi să semneze documentele privind realizarea asocierii, potrivit art.1.

            Art.3 – Prezenta hotărâre se comunică:

-          Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş

-          Consiliului Judeţean Timiş

-          Se publică pe site-ul propriu

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                    CORNEL ANDREI

                                                                                                CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                         SECRETAR

                                                                                                      LENUŢA MOICA

 

            GAVOJDIA, 24.07.2009

            NR.89


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA

 

 

  HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentaţiei de atribuire a achiziţiei publice – „Lucrări de îmbunătăţire a calităţii paşunilor comunale din comuna Gavojdia”

            Consiliul Local al comunei Găvojdia,

            Având în vedere referatul nr.2325/22.07.2009 întocmit de către primarul comunei

            Ţinând cont de procedurile prevăzute în OUG nr.34/2006

            În temeiul prevederilor art.36 alin.4 lit.d) şi art. 45 alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată

 

HOTĂRÂRE

 

            Art.1 – Se aprobă documentaţia de atribuire pentru achiziţia publică – Lucrări de îmbunătăţire a calităţii paşunilor comunale în comuna Gavojdia, conform anexei 1.

            Art.2 – Se aprobă Devizul general al lucrării, conform anexei 2.

            Art.3 – Se stabileşte amplasamentul lucrărilor conform anexei 3.

            Art.4 – Anexele 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.5 – Prezenta hotărâre se comunică:

-          Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş

-          Primarului comunei

-          Compartimentului contabilitate

-          Se face publică prin afişare

 

              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                     CORNEL ANDREI

                                                                                                CONTRASEMNEAZĂ

         SECRETAR

                                                                                                     LENUŢA MOICA

 

            GAVOJDIA, 24.07.2009

            NR. 81           


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GAVOJDIA

 

 

 

 

 HOTĂRÂRE

privind constituirea Ansamblului folcloric „Profesor Emil Sîrbu” al Căminului cultural al comunei Gavojdia

 

 

            Având în vedere referatul primarului nr. 2328/22.07.2009 prin care se propune constituirea unui ansamblu folcloric în cadrul Căminului cultural Gavojdia, pentru susţinerea Proiectului  integrat „Renovare şi reabilitare Cămin cultural Gavojdia; Azil pentru bătrâni; Modernizare gospodărie de apă Gavojdia; Modernizare DC 131 Gavojdia-Sălbăgel şi străzi în comuna Gavojdia judeţul Timiş”

            În temeiul prevederile art.45 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

            Consiliul Local al Comunei Gavojdia

 

HOTĂRĂŞTE

 

            Art.1 – Se aprobă constituirea Ansamblului folcloric „Profesor Emil Sîrbu” al Căminului Cultural Gavojdia.

            Art.2 –Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine primarului comunei Gavojdia.

            Art.3 – Prezenta hotărâre se comunică:

-          Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş

-           Primarului comunei Gavojdia

-          Se face publică prin afişare

 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                    CORNEL ANDREI

                                                                                                CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                        SECRETAR

                                                                                                      LENUŢA MOICA

            GAVOJDIA, 24.07.2009

            NR.85


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA

NR. 2236 DIN 10.07.2009

 

 

 

PROCES-VERBAL AL ŞEDINTEI PUBLICE ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA DIN 26.06.2009

 

 

 

            Încheiat azi 26.06.2009 , cu ocazia şedinţei publice ordinare a Consiliului Local Găvojdia.

            In urma Dispoziţiei primarului nr.122/19.06.2009 s-a convocat Consiliul Local al comunei Găvojdia în şedinţă ordinară, în următoarea componenţă:

-          ŢÎRU PETRICĂ-CORIOLAN – consilier local PD-L

-          POPA PETRU-TRANDAFIR – consilier local PD-L

-          BLIDARIU EMIL-NICOLAE – consilier local PD-L

-          CONSTANTIN CRISTIAN – consilier local PSD

-          IACOB DIMITRIE – consilier local PSD

-          DUMITRAŞCU DORU-PETRU – consilier local PD-L

-          BREBAN MARIA-OANA – consilier local  PD-L

-          BANCU DĂNUŢ – consilier local PNL

-          AVRAM PETRU – consilier local independent

-          ANDREI CORNEL – consilier local PD-L

-          ZGRIBA IOAN – consilier local PD-L

La şedinţă participă domnul primar Stoica Dănuţ.

La apelul nominal au fost prezenţi  toţi cei 11 consilieri.

Preşedinte de şedinţă este domnul consilier Ioan Zgriba.

Se supune la vot procesul-verbal al şedinţei anterioare, pus la dispoziţia consilierilor prin grija secretarului. Procesul-verbal  este aprobat în unanimitate.

Ordinea de zi propusă este următoarea:

1.      Rectificarea bugetului local pe anul 2009.

2.      Cererea doamnei Temu Gabriela pentru renunţarea la lotul atribuit în baza Legii nr.15/2003.

3.      Stabilirea taxelor şi impozitelor locale pe anul 2010.

4.      Petiţia unui grup de cetăţeni din localitatea Gavojdia privind neplăcerile create de barul aparţinând SC Hermanos SRL.

5.      Diverse.

Preşedintele de şedinţă întreabă dacă mai sunt puncte de introdus pe ordinea de zi.

Ordinea de zi în forma prezentată  este supusă la vot şi aprobată cu unanimitate de voturi.

Se trece la punctul 1 al ordinii de zi: rectificarea bugetului local pe anul 2009. Preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului primar, care spune că prin hotărâre de guvern ne-a fost repartizată suma de 56 mii lei, sumă ce a fost împărţită la cultură cheltuieli materiale şi de capital, respectiv: organizarea rugilor, locuri de joacă pentru copii, reabilitare cămine culturale, montare geamuri la biserica ortodoxă din Lugojel etc.

Proiectul de hotărâre în forma prezentată şi însoţit de avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local este supus la vot şi aprobat cu unanimitate de voturi.

Se trece la punctele 2 al ordinii de zi: revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.33/2009 – privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui lot de teren pentru doamna Temu Gabriela. Preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului primar, care spune că  persoana menţionată a primit un lot de teren în folosinţă gratuită în baza Legii nr.15/2003, pentru construirea unei locuinţe proprietate personală. Întrucât doamna Temu Gabriela este în imposibilitate de a mai realiza construcţia în termenul prevăzut , a depus  o cerere de renunţare la lotul atribuit.

Proiectul de hotărâre în forma prezentată şi însoţit de avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local este supus la vot şi aprobat cu unanimitate de voturi.

Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: stabilirea taxelor şi impozitelor locale pe anul 2010 conform Codului fiscal. Preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului primar , care spune că prin referatul întocmit de către compartimentul de taxe-impozite din cadrul Primăriei s-a propus ca taxele şi impozitele să rămână la nivelul celor stabilite pentru anul 2009, fără nici o majorare.

Proiectul de hotărâre în forma prezentată şi însoţit de avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local este supus la vot şi aprobat cu unanimitate de voturi.

Se trece la punctul 4 al ordinii de zi: petiţia unui grup de cetăţeni din localitatea Gavojdia faţă de neplăcerile create de barul aparţinând SC Hermanos SRL. La acest punct al ordinii de zi a fost invitat să participe domnul Belu Gheorghe – şeful Postului de Poliţie Gavojdia. Preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului primar, care spune că trebuie chemat patronul firmei cu actele din care să rezulte că barul funcţionează legal, în caz contrar să fie sesizate organele competente, iar în ceea ce priveşte scandalurile prvocate în afara barului, este atribuţia organelor de poliţie să ia măsurile ce se impun. Ia cuvântul domnul consilier Iacob Dimitrie şi prezintă Consiliului Local o petiţie semnată de mai mulţi cetăţeni din localitatea Lugojel faţă de problemele create de anumite persoane de etnie romă, care s-au stabilit în localitatea Lugojel. Cu privire la aceştia, Consiliul Local hotărăşte chemarea proprietrului construcţiei cu actele, din care să rezulte dacă aceşti cetăţeni s-au stabilit legal în localitatea Lugojel.

Se trece la punctul 5 al ordinii de zi: diverse. Nemaifiind alte probleme de discutat, preşedintele de şedinţă declară şedinţa închisă.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                             SECRETAR                               

      IOAN ZGRIBA                                                                     LENUŢA MOICA              


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA

 

 

 HOTĂRÂRE

privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.33/18.02.2009 prin care s-a atribuit doamnei Temu Gabriela un lot de teren în baza Legii nr.15/2003

 

            Având în vedere faptul că doama  Temu Gabriela a renunţat la lotul de teren atribuit în localitatea Gavojdia conform Legii nr.15/2003 – privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, prin Hotărârea Consiliului Local nr.33/18.02.2009

            Ţinându-se seama de cererea doamnei Temu Gabriela  nr.1765/ 25.05.2009 prin care renunţă la lotul atribuit

            În urma referatului primarului nr.2029/19.06.2009 prin care se solicită retragerea dreptului de folosinţă şi rezilierea contractului de concesiune

            În temeiul prevederilor Legii nr.15/2003 – privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală

            În conformitate cu prevederile art.36 alin.5 lit.c) şi art.45 alin.3 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată

 

            Consiliul Local al comunei Găvojdia

 

HOTĂRĂŞTE

 

            Art.1 – Începând cu data prezentei hotărâri se revocă Hotărârea Consiliului Local Gavojdia nr.33/18.02.2009 privind aprobarea cererii doamnei Temu Gabriela conform Legii nr.15/2003 şi atribuirea în folosinţă gratuită a lotului situat în Gavojdia , CF 20107 nr.cadastral 50104.

            Art.2 – Începând cu aceeaşi dată se reziliază contractul de concesiune nr.511/20.02.2009.

            Art.3 – Prezenta hotărâre se comunică:

-          Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş

-          Doamnei  Temu Gabriela

-          OCPI Timiş

-          Cetăţenilor comunei

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                         IOAN ZGRIBA

                                                                                                 CONTRASEMNEAZĂ                                                                                                                                       SECRETAR

                                                                                                       LENUŢA MOICA

 

 

 

 

GAVOJDIA, 26.06.2009

NR.77


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA

 

 

     HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului local pe anul 2009

 

 

            Ţinându-se seama de referatul contabilei Primăriei comunei Găvojdia nr.2029/19.06.2009, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local       

            În temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr.273/2006 – privind finanţele publice locale şi Legii nr.82/1991 – legea contabilităţii , republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale OUG nr.43/2008

            În conformitate cu art. 36 alin.4 lit.a) şi art.45 alin.1 din Legea 215/2001 – privind administraţia publică locală, republicată

            Consiliul Local al Comunei Găvojdia

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art.1 - Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2009 , după cum urmează:

            - Venituri: Total                                                                                      + 64,5 mii lei

                      - 11.02.06 – sume din TVA pt.echilibrarea bugetului local          + 56 mii lei

                      - 37.02.01 – donaţii şi sponsorizări                                               + 2,5 mii lei

                      - 36.02.50 – diverse venituri                                                         + 6 mii lei

                                               

            - Cheltuieli: Total                                                                                    + 64,5 mii lei

                        - 67.02.50 - cultură – total                                                          + 64,5 mii lei

- 67.02.20 cheltuieli materiale                  + 58,5 mii lei

                                                - 67.02.71 cheltuieli de capital                            + 6 mii lei

            Art.2  - Prezenta hotărâre se comunică:

-          Instituţia Prefectului -  Judeţul Timiş

-          D.G.F.P. Timiş

-          Consiliului Judeţean Timiş

-          Departamentului contabilitate al Primăriei

-          Se face publică prin afişare

 

                        PRESEDINTE DE SEDINTA

                          ZGRIBA IOAN       

                                                                                              CONTRASEMNAT

                                                                                                           SECRETAR

                                                                                                        LENUŢA MOICA

 

GAVOJDIA ,26.06.2009

 NR.76 


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA

NR. DIN

 

PROCES-VERBAL AL ŞEDINTEI PUBLICE ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA DIN 25.05.2009

 

 

            Încheiat azi 25.05.2009 , cu ocazia şedinţei publice ordinare a Consiliului Local Găvojdia.

            In urma Dispoziţiei primarului nr.111/20.05.2009 s-a convocat Consiliul Local al comunei Găvojdia în şedinţă ordinară, în următoarea componenţă:

-          ŢÎRU PETRICĂ-CORIOLAN – consilier local PD-L

-          POPA PETRU-TRANDAFIR – consilier local PD-L

-          BLIDARIU EMIL-NICOLAE – consilier local PD-L

-          CONSTANTIN CRISTIAN – consilier local PSD

-          IACOB DIMITRIE – consilier local PSD

-          DUMITRAŞCU DORU-PETRU – consilier local PD-L

-          BREBAN MARIA-OANA – consilier local  PD-L

-          BANCU DĂNUŢ – consilier local PNL

-          AVRAM PETRU – consilier local independent

-          ANDREI CORNEL – consilier local PD-L

-          ZGRIBA IOAN – consilier local PD-L

La şedinţă participă domnul primar Stoica Dănuţ.

La apelul nominal au fost prezenţi  toţi cei 11 consilieri.

Preşedinte de şedinţă este domnul consilier Petrică Ţîru.

Se supune la vot procesul-verbal al şedinţei anterioare, pus la dispoziţia consilierilor prin grija secretarului. Procesul-verbal  este aprobat în unanimitate.

Ordinea de zi propusă este următoarea:

1.      Validarea mandatului doamnei Breban Oana-Maria .

2.      Revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.39/2009 – privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui lot de teren pentru doamna Drăgan Oana-Adelina.

3.       Revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.25/2009 – privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui lot de teren pentru domnul Slabu Vasile-Gheorghe.

4.       Atribuirea unui lot conform Legii nr.15/2003 pentru doamna Cuth Melana – Sălbăgel nr.119.

5.      Acordarea unor premii pentru cuplurile din comuna Gavojdia care au împlinit 50 de ani de căsnicie neîntreruptă  şi pentru persoanele cu vârstă venerabilă, în etate de peste 90 de ani.

6.      Interzicerea activităţii de transport greu în intervalul orar 20,00-07,00.

7.      Înfiinţarea Serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare din comuna Gavojdia.

8.      Înfiinţarea Serviciului de salubrizare din comuna Gavojdia.

9.      Cererea domnului Moga Constantin privind stabilirea locului pentru amplasarea unui staul de oi.

10.  Diverse.

Preşedintele de şedinţă întreabă dacă mai sunt puncte de introdus pe ordinea de zi.

Ordinea de zi în forma prezentată  este supusă la vot şi aprobată cu unanimitate de voturi.

Se trece la punctul 1 al ordinii de zi: validarea mandatului domnişoarei Breban Maria-Oana. Preşedintele de şedinţă dă citire adresei PD-L Organizaţia Judeţeană Timiş prin care s-a confirmat faptul că domnişoara Breban Maria-Oana este supleantul din lista electorală a PD-L. Domnişoara Breban Maria-Oana depune jurământul în faţa Consiliului Local. Doamna Breban Maria-Oana îl va înlocui pe domnul Mateaş Ioan în toate comisiile de specialitate din care acesta a făcut parte. Validarea mandatului este supusă la vot şi aprobată cu unanimitate de voturi.

Se trece la punctele 2 şi 3  al ordinii de zi: revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.39/2009 – privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui lot de teren pentru doamna Drăgan Oana-Adelina şi revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.25/2009 – privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui lot de teren pentru domnul Slabu Vasile-Gheorghe. Preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului primar, care spune că cele două persoane menţionate au primit câte un lot de teren în folosinţă gratuită în baza Legii nr.15/2003, pentru construirea unei locuinţe proprietate personală. Cele două persoane au refuzat semnarea contractului şi a celorlalte acte cu privire le terenurile atribuite, depunând câte o cerere de renunţare la lotul atribuit.

Proiectele de hotărâre în forma prezentată şi însoţite de avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local este supus la vot şi aprobat cu unanimitate de voturi.

Se trece la punctul 4 al ordinii de zi: atribuirea unui lot de teren în baza Legii nr.15/2003 doamnei Cuth Melana din Sălbăgel nr.119. Preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului primar, care spune că în urma analizării dosarului, comisia de punere în aplicare a prevederilor Legii nr.15/2003 a propus validarea cererii. De asemenea, se propune atribuirea lotului care a fost revocat domnului Slabu Vasile Gheorghe, respectiv lotul înscris în CF 20095 Gavojdia nr.cadastral 50092. Din suprafaţa de 975 mp, 500 mp vor fi atribuiţi în folosinţă gratuită şi 475 mp vor fi concesionaţi.

Proiectul de hotărâre în forma prezentată şi însoţit de avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local este supus la vot şi aprobat cu unanimitate de voturi.

Se trece la punctul 5 al ordinii de zi: acordarea unor premii pentru cuplurile din comuna Gavojdia care au împlinit 50 de ani de căsnicie neîntreruptă şi pentru persoanele cu vârstă venerabilă, în etate de peste 90 de ani. Preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului primar, care spune că în comună nu sunt foarte multe cazuri care se încadrează în prevederile acestui proiect şi de aceea propune un premiu de câte 200 de lei pentru fiecare cuplu care a împlinit 50 de ani de căsnicie continuă şi câte 200 de lei pentru fiecare persoană care a împlinit vârsta de 90 de ani.

Proiectul de hotărâre în forma prezentată şi însoţit de avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local este supus la vot şi aprobat cu unanimitate de voturi.

Se trece la punctul 6 al ordinii de zi: interzicerea activităţii de transport greu în intervalul orar 20,00-7,00. Preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului primar, care spune că pentru evitarea reclamaţiilor, Garda Naţională de Mediu a propus adoptarea de către consiliile locale a unei hotărâri privind interzicerea activităţii de transport greu pe drumurile din comună între orele 20,00-7,00. Acest lucru este benefic pentru cetăţenii din comună, activitatea de transport greu pe timp de noapte putând crea disconfort cetăţenilor. 

Proiectul de hotărâre în forma prezentată este supus la vot şi aprobat cu unanimitate de voturi.

Se trece la punctele 7 şi 8 ale ordinii de zi: înfiinţarea Serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare şi a Serviciului de salubrizare din comuna Gavojdia. Preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului primar, care spune că pentru obţinerea avizului ANRSC şi obţinerea licenţei de funcţionare pentru cele două servicii este necesară aprobarea înfiinţării legale a acestor servicii. Administrarea lor este asigurată în prezent prin gestiune directă.

Proiectul de hotărâre în forma prezentată este supus la vot şi aprobat cu unanimitate de voturi.

Se trece la punctul 9 al ordinii de zi: cererea domnului Moga Constantin privind stabilirea locului pentru amplasarea unui staul de oi. Preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului primar, care spune că prin cererea depusă, domnul Moga C-tin solicită 500 mp din păşunea comunală a localităţii Gavojdia pentru amplasarea unui staul de oi. Doreşte, de asemenea, atribuirea acestei suprafeţe de teren în apropierea casei, pentru a putea supraveghea mai uşor cei 2 copii minori. Domnul primar mai spune că potrivit Hotărârii Consiliului Local nr.65/2009 , amplasarea staului de oi se poate face numai în zona care a fost repartizată fiecărui crescător de ovine. De aceea, domnul Moga Constantin poate amplasa un staul de oi doar în zona denumită popular Fechete.

Proiectul de hotărâre în forma prezentată este supus la vot şi aprobat cu unanimitate de voturi.

Se trece la punctul 10 al ordinii de zi: diverse. Nemaifiind alte probleme de discutat, preşedintele de şedinţă declară şedinţa închisă.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                             SECRETAR                               

      PETRICĂ ŢÎRU                                                                       LENUŢA MOICA                     


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GAVOJDIA

 

 

 HOTĂRÂRE

privind interzicerea activităţii de transport greu pe drumurile comunale din comuna Gavojdia în intervalul orar 20,00-7,00

 

 

            În vederea evitării disconfortului generat de activităţile de transport greu , realizate pe timpul nopţii

            Urmare a adresei Gărzii Naţionale de Mediu – Comisariatul General nr.1800/ 25.03.2009, precum şi referatul primarului nr.1746/20.05.2009 şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local

            În temeiul prevederilor art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată

 

            Consiliul Local al comunei Gavojdia

HOTĂRĂŞTE

 

            Art.1 – Se interzice activitatea de transport greu pe drumurile comunale din comuna Gavojdia în intervalul orar 20,00-07,00.

            Art.2 – (1) Nerespectarea obligaţiei prevăzute la art.1 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă în valoare de 1.000 lei.

            (2) Contravenţiile prevăzute la alin.1 se constată şi se sancţionează de către organele de poliţie şi reprezentanţii Gărzii de mediu.

            Art.3 -  Prezenta hotărâre se comunică:

-          Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş

-          Gărzii Naţionale de Mediu – Comisariatul General

-          Postului de Poliţie

-          Se face publică prin afişare

 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                      PETRICĂ ŢÎRU                     

                                                                                                CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                        SECRETAR

                                                                                                    LENUŢA MOICA

 

 

 

 

GAVOJDIA, 25.05.2009

NR.72

 


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA

 

 HOTĂRÂRE

privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.39/18.02.2009 prin care s-a atribuit doamnei Drăgan Oana-Adelina un lot de teren în baza Legii nr.15/2003

 

            Având în vedere faptul că doamna  Drăgan Oana- Adelina a refuzat semnarea contractului şi a documentelor pentru lotul de teren atribuit în localitatea Gavojdia conform Legii nr.15/2003 – privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, prin Hotărârea Consiliului Local nr.39/18.02.2009

            Ţinându-se seama de cererea doamnei Drăgan Oana-Adelina nr.1225/7.04.2009 prin care renunţă la lotul atribuit

            În urma referatului primarului nr.1739/20.05.2009 prin care se solicită retragerea dreptului de folosinţă şi rezilierea contractului de concesiune

            În temeiul prevederilor Legii nr.15/2003 – privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală

            În conformitate cu prevederile art.36 alin.5 lit.c) şi art.45 alin.3 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată

 

            Consiliul Local al comunei Găvojdia

 

HOTĂRĂŞTE

 

            Art.1 – Începând cu data prezentei hotărâri se revocă Hotărârea Consiliului Local Gavojdia nr.39/18.02.2009 privind aprobarea cererii doamnei Drăgan Oana-Adelina conform Legii nr.15/2003 şi atribuirea în folosinţă gratuită a lotului situat în Gavojdia , CF 20120 nr.cadastral 50117.

            Art.2 – Prezenta hotărâre se comunică:

-          Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş

-          Doamnei Drăgan Oana-Adelina

-          OCPI Timiş

-          Cetăţenilor comunei

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                         PETRICĂ ŢÎRU

                                                                                                CONTRASEMNEAZĂ                                                                                                                    SECRETAR

                                                                                                       LENUŢA MOICA

 

 

            GAVOJDIA, 25.05.2009

            NR. 68


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA

 

 

 

 

 HOTĂRÂRE

privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.25/18.02.2009 prin care s-a atribuit domnului Slabu Vasile-Gheorghe un lot de teren în baza Legii nr.15/2003

 

            Având în vedere faptul că domnul  Slabu Vasile-Gheorghe a refuzat semnarea contractului şi a documentelor pentru lotul de teren atribuit în localitatea Gavojdia conform Legii nr.15/2003 – privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, prin Hotărârea Consiliului Local nr.25/18.02.2009

            Ţinându-se seama de cererea domnului Slabu Vasile-Gheorghe  nr.1008/ 20.03.2009 prin care renunţă la lotul atribuit

            În urma referatului primarului nr.1741/20.05.2009 prin care se solicită retragerea dreptului de folosinţă şi rezilierea contractului de concesiune

            În temeiul prevederilor Legii nr.15/2003 – privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală

            În conformitate cu prevederile art.36 alin.5 lit.c) şi art.45 alin.3 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată

 

            Consiliul Local al comunei Găvojdia

 

HOTĂRĂŞTE

 

            Art.1 – Începând cu data prezentei hotărâri se revocă Hotărârea Consiliului Local Gavojdia nr.25/18.02.2009 privind aprobarea cererii domnului Slabu Vasile-Gheorghe conform Legii nr.15/2003 şi atribuirea în folosinţă gratuită a lotului situat în Gavojdia , CF 20095 nr.cadastral 50092.

            Art.2 – Prezenta hotărâre se comunică:

-          Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş

-          Domnului  Slabu Vasile-Gheorghe

-          OCPI Timiş

-          Cetăţenilor comunei

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                         PETRICĂ ŢÎRU

                                                                                                CONTRASEMNEAZĂ                                                                                                                    SECRETAR

                                                                                                       LENUŢA MOICA

 

 

 

 

 

            GAVOJDIA, 25.05.2009

            NR. 69

 


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA

 

 

  HOTĂRÂRE

privind aprobarea cererii depuse de doamna CUTH MELANA conform Legii 15/2003 şi atribuirea în folosinţă gratuită a lotului situat în Găvojdia , CF 20095  nr.cadastral 50092

 

            Având în vedere cererea nr1637/12.05.2009 depusă de doamna Cuth Melana din Sălbăgel nr. 119

            Ţinându-se seama de inventarul bunurilor din domeniul privat al comunei şi referatul Comisiei constituite prin Dispoziţia primarului pentru aplicarea Legii 15/2003

            În temeiul prevederilor art.1 alin.2, art.11 , art.4 din Legea 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată , precum şi HG nr.896/2003 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 15/2003 , precum şi art.15 lit.c) din Legea 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, modificată şi republicată

            În conformitate cu prevederile art.45 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală

 

            Consiliul Local al Comunei Găvojdia

 

HOTĂRĂŞTE

 

            Art.1 – Se aprobă cererea doamnei CUTH MELANA din Sălbăgel nr.119 CNP 2870520242291 privind atribuirea unui lot pentru construcţia unei case proprietate personală.

            Art.2 – Se atribuie în folosinţă gratuită pe durata existenţei construcţiei suprafaţa de 500 mp din CF nr.20095 Găvojdia nr.cadastral.50092.

            Art.3 – Supafaţa de 475 mp, reprezentând diferenţa până la 975 m2 cuprinşi în CF se concesionează pe o durată de 49 de ani, beneficiarul fiind obligat să plătească o taxă de 0,2 lei/m2/an.

            Art.4 – Beneficiarul este obligat să obţină autorizaţia de construire şi să înceapă construcţia în termen de un an de la data prezentei hotărâri, în caz contrar folosinţa gratuită se retrage, iar concesiunea se reziliază de drept.

Art.5 – Se împuterniceşte primarul comunei Găvojdia cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

            Art.6 – Prezenta hotărâre se comunică:

-          Prefecturii Judeţului Timiş

-          Primarului comunei Găvojdia

-          Doamnei Cuth Melana

-          Se face publică prin afişare

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                     PETRICĂ ŢÎRU

                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                SECRETAR

                                                                                             MOICA LENUŢA

 

GAVOJDIA, 25.05.2009

NR. 70

 


ROMANIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL  AL COMUNEI GAVOJDIA

 

 

 HOTĂRÂRE

privind înfiinţarea Serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare al comunei Gavojdia şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a Caietului de sarcini al Serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare al comunei Gavojdia

 

 

 Consiliul Local al comunei Gavojdia, judeţul Timiş;

În temeiul prevederilor art. 1, alin. (1) şi art. (8), alin. (1) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice.

În baza prevederilor Legii nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, art. 1, alin. (1) şi art. 10, alin. (1), litera „a” şi litera „c” ;

În temeiul dispoziţiilor art. 38, alin. (2), litera „a” şi litera „d” şi alin. (3), litera „b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată;

În baza prevederilor Ordinului Preşedintelui ANRSC nr. 88/2007 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare şi a Ordinului Preşedintelui ANRSC nr. 89/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini cadru al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare ;

Având în vedere Nota de fundamentare a Primarului comunei Gavojdia prin care se propune necesitatea înfiinţării Serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare al comunei Gavojdia şi aprobării Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a Caietului de sarcini ale Serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare al comunei Gavojdia şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În temeiul dispoziţiilor art. 46, alin (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE :

Art.1 – Aprobă înfiinţarea Serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare al comunei Gavojdia, care va cuprinde următoarele activităţi :

- captarea, tratarea şi distribuirea apei

-  colectarea şi epurarea apelor uzate

Art.2 – Aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare  al comunei Gavojdia, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art.3 – Aprobă Caietul de sarcini al Serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare al comunei Gavojdia, conform Anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art.4 – Aprobă forma de gestiune directă pentru Serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare al comunei Gavojdia.

Art.5 - Prezenta hotărâre se comunică la :

-  Instituţia Prefectului - judeţul Timiş

- A.N.R.S.C. – Agenţia Teritorială Deva

-  Primarului comunei Gavojdia

-  Secretarului comunei Gavojdia

- se face publică prin afişare

 

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                 PETRICĂ ŢÎRU

                                                                               CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                          SECRETAR

                                                                                      LENUŢA MOICA

 

 

 

GAVOJDIA, 25.05.2009

NR.73

 

* Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 11 voturi pentru, voturile exprimându-se prin vot deschis.


ROMANIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL  AL COMUNEI GAVOJDIA

 

HOTĂRÂRE

privind înfiinţarea Serviciului de salubrizare al comunei Gavojdia şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a Caietului de sarcini al Serviciului de salubrizare al comunei Gavojdia

 

 

 Consiliul Local al comunei Gavojdia, judeţul Timiş;

În temeiul prevederilor art. 1, alin. (1) şi art. (8), alin. (1) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice.

În baza prevederilor Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, art. 1, alin. (1) şi art. 6, alin. (1), litera „h” ;

În temeiul dispoziţiilor art. 38, alin. (2), litera „a” şi litera „d” şi alin. (3), litera „b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată;

În baza prevederilor Ordinului Preşedintelui ANRSC nr. 110/2007 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare al serviciului de salubrizare a localităţilor şi a Ordinului Preşedintelui ANRSC nr. 111/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini cadru al salubrizare a localităţilor ;

Având în vedere Nota de fundamentare a Primarului comunei Gavojdia prin care se propune necesitatea înfiinţării Serviciului de salubrizare al comunei Gavojdia şi aprobării Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a Caietului de sarcini ale Serviciului de salubrizare al comunei Gavojdia şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În temeiul dispoziţiilor art. 46, alin (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE :

 

Art.1 – Aprobă înfiinţarea Serviciului de salubrizare al comunei Gavojdia, care va cuprinde următoarele activităţi :

-  colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor

Art.2 – Aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Serviciului de salubrizare al comunei Gavojdia, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art.3 – Aprobă Caietul de sarcini al Serviciului de salubrizare al comunei Gavojdia, conform Anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art.4 – Aprobă forma de gestiune directă pentru Serviciul de salubrizare al comunei Gavojdia.

Art.5 - Prezenta hotărâre se comunică la :

-  Instituţia Prefectului - judeţul Timiş

- A.N.R.S.C. – Agenţia Teritorială Deva

-  Primarului comunei Gavojdia

-  Secretarului comunei Gavojdia

-  se face publică prin afişare

 

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                  PETRICĂ ŢÎRU                       

                                                                                   CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                          SECRETAR

                                                                                      LENUŢA MOICA

 

 

 

GAVOJDIA, 25.05.2009

NR.74

 

 

* Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 11 voturi pentru, voturile exprimându-se prin vot deschis.


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GAVOJDIA

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind încetarea mandatului de consilier local al domnului MATEAŞ IOAN şi validarea mandatului de consilier local al domnişoarei BREBAN OANA-MARIA

 

            Având în vedere faptul că la data de 7.05.2009 a încetat de drept mandatul domnului consilier MATEAŞ IOAN, prin deces

            Urmare a adresei PD-L – Organizaţia Judeţeană Timiş nr.95/14.05.2009 prin care se confirmă faptul că domnişoara Breban Oana-maria este supleantul din lista electorală a PD-L

            În temeiul prevederilor art.31 alin.3 din Legea administraţiei publice lcoale nr.215/2001, republicată şi art.9 alin.2 lit.i) din Legea nr.393/2004 – statutul aleşilor locali

            În conformitate cu prevederile art.45 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată

 

            Consiliul Local al comunei Gavojdia

 

HOTĂRĂŞTE

 

            Art.1 – La data de 7.05.2009 încetează de drept , prin deces, mandatul de consilier local al domnului MATEAŞ IOAN.

            Art.2 – Se validează mandatul domnişoarei BREBAN OANA-MARIA, supleantul din lista electorală a PD-L.

            Art.3 – Domnişoara BREBAN OANA-MARIA va lua locul domnului Mateaş Ioan în toate comisiile de specialitate din cadrul Consiliului Local Gavojdia, din care acesta a făcut parte.

            Art.3 – Prezenta hotărâre se comunică:

-          Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş

-          Primarului comunei Gavojdia

-          Secretarului comunei Gavojdia

-          Se face publică prin afişare

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

       PETRICĂ ŢÎRU

                                                                                    CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                             SECRETAR

                                                                                         LENUŢA MOICA

 

GAVOJDIA, 25.05.2009

NR. 67


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA

 

   HOTĂRÂRE

privind aprobarea folosirii temporare în perioada 1.06.2009-31.05.2010 a unei suprafeţe de 500 mp teren din păşunea comunală, necesari domnului Moga Constantin din Gavojdia nr.72A pentru ridicarea provizorie a unui staul pentru oi

 

 

            Având în vedere cererea domnului Moga Constantin nr.1500/29.04.2009 şi referatul primarului nr.      /20.05.2009

            Ţinându-se seama de avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliul Local

            În temeiul prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr.65/2009 şi prevederile Codului fiscal referitoare la taxa pentru folosinţa domeniului public

            În conformitate cu prevederile art.46 alin.21 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 , republicată

 

            Consiliul Local al comunei Găvojdia

 

HOTĂRĂŞTE

 

            Art.1 – Se aprobă folosirea temporară, în perioada 1.06.2009-31.05.2010, de către domnul Moga Constantin din Gavojdia nr.72A a 500 mp din păşunea comunală a localităţii Gavojdia (zona populară Fechete), pentru instalarea provizorie a unui staul pentru oi, conform schiţei anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2 – Păşunarea oilor se va face  cu respectarea prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr.65/2009 şi a contractului de păşunat încheiat de domnul Moga Constantin cu Primăria Gavojdia.

            Art.3 – Domnul Moga Constantin are obligaţia de a respecta zonele de păşunat stabilite prin Hotărârea Consiliului Local nr.65/2009 şi să întreţină zona pe care o foloseşte, în caz contrar folosinţa va fi întreruptă şi se vor aplica sancţiunile prevăzute de lege şi hotărârile consiliului local.

            Art.4 – Pentru terenul atribuit, domnul Moga Constantin va plăti o taxă anuală de 200 lei.

            Art.5 – Prezenta hotărâre se comunică:

-          Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş

-          Compartimentului contabilitate al Primăriei

-          Domnului Moga Constantin

-          Se face publică prin afişare

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                   PETRICĂ ŢÎRU

                                                                                                    CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                                      SECRETAR

                                                                                                                LENUŢA MOICA

 

 

            GĂVOJDIA, 25.05.2009

            NR.75


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GAVOJDIA

 

 HOTĂRÂRE

privind acordarea premiului de fidelitate pentru cuplurile din comuna Gavojdia, care au împlinit 50 de ani de căsnicie neîntreruptă, precum şi a premiului pentru persoane cu vârsta venerabilă, în etate de peste 90 de ani

 

            Consiliul Local al Comunei Gavojdia

 

            Având în vedere referatul compartimentului de asistenţă socială nr.1735/20.05.2009 şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local

            În temeiul prevederilor Legii nr.17/2000 – privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată  şi Legea nr.47/2006 – privind sistemul naţional de asistenţă socială

            În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.b) şi d) şi alin.9 , precum şi art.45 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată

 

HOTĂRĂŞTE

 

            Art.1 – Se aprobă acordarea premiului de fidelitate în valoare de 200 lei pentru cuplurile care au domiciliul în comuna Gavojdia şi care au împlinit 50 de ani de căsnicie neîntreruptă, precum şi a premiului în valoare de 200 lei pentru persoanele cu vârstă venerabilă, în etate de peste 90 de ani, care au domiciliul în comuna Gavojdia.

            Art.2 – Cererile şi actele doveditoare se vor depune la compartimentul de asistenţă socială al Primăriei Gavojdia.

            Art.3 – Suma necesară pentru acoperirea cheltuielilor prevăzute la art.1 vor fi suportate din bugetul local de la cap.68.02.57.02 – „Ajutoare”.

            Art.4 – Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează compartimentului de asistenţă socială din cadrul Primăriei Gavojdia.

            Art.5 – Prezenta hotărâre se comunică:

-          Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş

-          Primarului comunei Gavojdia

-          Compartimentului de asistenţă socială din cadrul Primăriei Gavojdia

-          Se face publică prin afişare

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                    PETRICĂ ŢÎRU

                                                                                                       CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                                  SECRETAR

                                                                                                             LENUŢA MOICA

 

 

 

 

GAVOJDIA, 25.05.2009

NR.71            


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA

NR. 1702 DIN 18.05.2009

 

 

 

PROCES-VERBAL AL ŞEDINTEI PUBLICE EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA DIN 12.05.2009

 

 

 

            Încheiat azi 12.05.2009 , cu ocazia şedinţei publice extraordinare a Consiliului Local Găvojdia.

            In urma Dispoziţiei primarului nr.109/7.05.2009 s-a convocat Consiliul Local al comunei Găvojdia în şedinţă extraordinară, în următoarea componenţă:

-          ŢÎRU PETRICĂ-CORIOLAN – consilier local PD-L

-          POPA PETRU-TRANDAFIR – consilier local PD-L

-          BLIDARIU EMIL-NICOLAE – consilier local PD-L

-          CONSTANTIN CRISTIAN – consilier local PSD

-          IACOB DIMITRIE – consilier local PSD

-          DUMITRAŞCU DORU-PETRU – consilier local PD-L

-          MATEAŞ IOAN – consilier local  PD-L

-          BANCU DĂNUŢ – consilier local PNL

-          AVRAM PETRU – consilier local independent

-          ANDREI CORNEL – consilier local PD-L

-          ZGRIBA IOAN – consilier local PD-L

La şedinţă participă domnul primar Stoica Dănuţ şi doamna contabilă Lăzărescu Diana.

La apelul nominal au fost prezenţi  10 consilieri, lipsă domnul consilier Mateaş Ioan (decedat).

Preşedinte de şedinţă este domnul consilier Popa Petru.

Se supune la vot procesul-verbal al şedinţei anterioare, pus la dispoziţia consilierilor prin grija secretarului. Procesul-verbal  este aprobat în unanimitate.

Ordinea de zi propusă este următoarea:

1.      Rectificarea bugetului local pe anul 2009.

Preşedintele de şedinţă întreabă dacă mai sunt puncte de introdus pe ordinea de zi.

Ordinea de zi în forma prezentată  este supusă la vot şi aprobată cu unanimitate de voturi.

Se trece la punctul 1 al ordinii de zi: rectificarea bugetului local pe anul 2009.  Preşedintele de şedinţă dă cuvântul doamnei contabile, care spune că este necesară rectificarea bugetului local pe anul 2009 la următoarele capitole:

-  Venituri: Total                                                                                      + 936 mii lei

                      - 11.02.02 – sume din TVA pt.finanţarea cheltuielilor

                                                de personal învăţământ                                       - 57 mii lei

                      - 11.02.07 – sume din TVA pt.proiecte (apă şi canaliz)                + 894 mii lei

                      - 36.02.50 – diverse venituri                                                         + 99 mii lei

                                               

            - Cheltuieli: Total                                                                                    + 936 mii lei

                        - 65.02.10 chelt.personal învăţământ                            - 57 mii lei

                        - 65.02.20 chelt.materiale învăţământ                           + 10 mii lei

                        - 67.02.20 chelt.materiale cultură                                              + 53 mii lei

                        - 68.02.10 chelt.personal asistenţi personali                              + 10 mii lei

                        - 70.02.71 chelt.capital alimentare cu apă                                 + 250 mii lei

                        - 74.02.71 chelt.capital canalizare                                             + 644 mii lei

                        - 84.02.71 chelt.cap.drumuri                                                     + 26 mii lei

FOND RULMENT

            - 65.11.71 chelt.capital învăţământ                                                     + 6 mii lei

            - 70.11.71 chelt.capital servicii dezvoltare                                          -  6 mii lei       

Proiectul de hotărâre în forma prezentată şi însoţit de avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local este supus la vot şi aprobat cu unanimitate de voturi.

Ia cuvântul domnul primar şi spune că urmare a decesului domnului consilier Mateaş Ioan este necesar să se desemneze un alt reprezentant al Consiliului Local în comisiile de licitaţie în locul acestuia. Domnul consilier Popa Petru propune pe domnul consilier Blidariu Emil. Propunerea făcută se supune la vot şi este aprobată cu unanimitate de voturi.

Nemaifiind alte probleme de discutat, preşedintele de şedinţă declară şedinţa închisă.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                             SECRETAR                               

    PETRU POPA                                                                              LENUŢA MOICA                     

 


 

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA

 

 

 HOTĂRÂRE

                                               privind rectificarea bugetului local pe anul 2009

 

            Ţinându-se seama de referatul contabilei Primăriei comunei Găvojdia nr.1608/7.05.2009, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local       

            În temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr.273/2006 – privind finanţele publice locale şi Legii nr.82/1991 – legea contabilităţii , republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale OUG nr.43/2008

            În conformitate cu art. 36 alin.4 lit.a) şi art.45 alin.1 din Legea 215/2001 – privind administraţia publică locală, republicată

            Consiliul Local al Comunei Găvojdia

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art.1 - Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2009 , după cum urmează:

            - Venituri: Total                                                                                      + 936 mii lei

                      - 11.02.02 – sume din TVA pt.finanţarea cheltuielilor

                                                de personal învăţământ                                       - 57 mii lei

                      - 11.02.07 – sume din TVA pt.proiecte (apă şi canaliz)                + 894 mii lei

                      - 36.02.50 – diverse venituri                                                         + 99 mii lei

                                               

            - Cheltuieli: Total                                                                                    + 936 mii lei

                        - 65.02.10 chelt.personal învăţământ                            - 57 mii lei

                        - 65.02.20 chelt.materiale învăţământ                           + 10 mii lei

                        - 67.02.20 chelt.materiale cultură                                              + 53 mii lei

                        - 68.02.10 chelt.personal asistenţi personali                              + 10 mii lei

                        - 70.02.71 chelt.capital alimentare cu apă                                 + 250 mii lei

                        - 74.02.71 chelt.capital canalizare                                             + 644 mii lei

                        - 84.02.71 chelt.cap.drumuri                                                     + 26 mii lei

 

FOND RULMENT

            - 65.11.71 chelt.capital învăţământ                                                     + 6 mii lei

            - 70.11.71 chelt.capital servicii dezvoltare                                          -  6 mii lei       

            Art.2  - Prezenta hotărâre se comunică:

-          Instituţia Prefectului -  Judeţul Timiş

-          D.G.F.P. Timiş

-          Consiliului Judeţean Timiş

-          Departamentului contabilitate al Primăriei

-          Se face publică prin afişare

 

                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                         POPA PETRU                                                 CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                           SECRETAR

                                                                                                        LENUŢA MOICA

 

 

            GAVOJDIA, 12.05.2009

            NR.66

 


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA

NR. 1578 DIN 4.05.2009

 

 

 

PROCES-VERBAL AL ŞEDINTEI PUBLICE EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA DIN 30.04.2009

 

 

 

            Încheiat azi 30.04.2009 , cu ocazia şedinţei publice extraordinare a Consiliului Local Găvojdia.

            In urma Dispoziţiei primarului nr.104/28.04.2009 s-a convocat Consiliul Local al comunei Găvojdia în şedinţă extraordinară, în următoarea componenţă:

-          ŢÎRU PETRICĂ-CORIOLAN – consilier local PD-L

-          POPA PETRU-TRANDAFIR – consilier local PD-L

-          BLIDARIU EMIL-NICOLAE – consilier local PD-L

-          CONSTANTIN CRISTIAN – consilier local PSD

-          IACOB DIMITRIE – consilier local PSD

-          DUMITRAŞCU DORU-PETRU – consilier local PD-L

-          MATEAŞ IOAN – consilier local  PD-L

-          BANCU DĂNUŢ – consilier local PNL

-          AVRAM PETRU – consilier local independent

-          ANDREI CORNEL – consilier local PD-L

-          ZGRIBA IOAN – consilier local PD-L

La şedinţă participă domnul primar Stoica Dănuţ.

La apelul nominal au fost prezenţi  toţi cei 11 consilieri.

Preşedinte de şedinţă este domnul consilier Ioan Mateaş.

Se supune la vot procesul-verbal al şedinţei anterioare, pus la dispoziţia consilierilor prin grija secretarului. Procesul-verbal  este aprobat în unanimitate.

Ordinea de zi propusă este următoarea:

1.      Închiderea gropilor de gunoi din comuna Gavojdia începând cu 16.07.2009.

2.      Aprobarea unor măsuri privind organizarea păşunatului în comuna Gavojdia.

Preşedintele de şedinţă întreabă dacă mai sunt puncte de introdus pe ordinea de zi.

Ordinea de zi în forma prezentată  este supusă la vot şi aprobată cu unanimitate de voturi.

Se trece la punctul 1 al ordinii de zi: închiderea gropilor de gunoi din comuna Gavojdia. Preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului primar,  care spune că începând cu data de 16.07.2009 este obligatorie închiderea gropilor de gunoi de la nivelul comunelor, gunoiul menajer urmând a fi depus la staţia de transfer de la Lugoj.

Proiectul de hotărâre în forma prezentată şi însoţit de avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local este supus la vot şi aprobat cu unanimitate de voturi.

Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: aprobarea  unor măsuri privind organizarea păşunatului în comuna Gavojdia. Preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului primar, care spune că datorită problemelor create de către crescătorii de ovine , mai ales în localitatea Gavojdia, se impune stabilirea cu exactitate a zonelor de păşunat pentru fiecare crescător de ovine. Ca urmare se propun următoarele zone:

  1. Localitatea Sălbăgel: crescătorii de ovine pot păşuna oile în locurile numite Zgriban, Rovină şi Izlazul Nemţilor,iar bovinele  în tarlalele Bercă ,Rovină şi Valea până la cimitir. Domnul consilier Ţîru Petrică solicită completarea zonelor pentru bovine cu zona denumită popular Rovinioară.

  2. Localitatea Lugojel :ovinele  pe porţiunea de păşune până la hotar cu Ştiuca , iar bovinele pe restul de păşune.

  3. Localitatea Gavojdia:

- păşunea bovinelor este situată în izlazul mare, de la canalul de la fântâna cu salcâmi până la groapa de gunoi

 - păşunea ovinelor se va împărţi astfel:

-  Moga Dumitru: în zona denumită popular “Şuşui”

- Moga Constantin: în zona denumită popular “Fechete”

- Avram Laurenţiu: în zona denumită popular “Experienţă”

- Ivăniş Ioan: în zona denumită popular “Vână dig”

- Coreniuc Petru: în zona denumită popular “Luncă cimitir”

- oile satului vor păşuna de la Vînă de la dig până la canalul de la fântâna cu salcâmi

            Păşunarea animalelor în orice alte zone decât cele repartizate prin hotărâre a Consiliului Local, precum şi pe terenuri private constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă. Se fac două propuneri de amenzi: 2 lei/cap de animal şi 5 lei/cap de animal. Se supune la vot şi se aprobă 2 lei/cap de animal cu 9 voturi pentru şi 2 împotrivă (domnul consilier Ţîru Petrică şi domnul consilier Zgriba Ioan).

De asemenea, fiecare deţinător de animale are obligaţia de a se prezenta la primărie pentru încheierea contractului de păşunat în zona ce i-a fost repartizată. Deţinătorii de ovine au obligaţia de a solicita acordul Consiliului Local pentru a-şi amplasa staul de oi. Încălcarea acestei obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă stabilită cu unanimitate de voturi la 2.000 lei.

Nemaifiind alte probleme de discutat, preşedintele de şedinţă declară şedinţa închisă.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                             SECRETAR                               

    IOAN MATEAŞ                                                                         LENUŢA MOICA                     


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

COMUNA GĂVOJDIA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 HOTĂRÂRE

privind unele măsuri pentru organizarea păşunatului în comuna Gavojdia

 

            Consiliul Local al comunei Găvojdia , întrunit în şedinţă extraordinară în data de 30.04.2009 , şedinţă legal constituită

            Având în vedere faptul că pe raza localităţii în repetate rânduri au loc acţiuni de nerespectare a dispoziţiilor legale în vigoare prin acţiuni de păşunat , mişcarea şi staţionarea animalelor domestice pe terenuri agricole cultivate , activităţi prin care se degradează terenurile agricole şi silvice , distrugerea şi degradarea culturilor agricole şi de îmbunătăţiri funciare

            Ţinându-se seama de referatul primarului nr.1494/28.04.2009 şi avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local 

            În temeiul prevederilor art.16 , art.39 , art.41 lit f , art.42 lit.h din Legea nr.72/2002 – a zootehniei , ale art.107 din Legea nr.18/1991 – a fondului funciar , precum şi ale art.45 din Legea nr.215/2001 – privind administraţia publică locală, republicată

 

HOTĂRÂRE

 

            Art.1. (1) Se interzice păşunatul , mişcarea şi staţionarea animalelor domestice (ovine , caprine , bovine , cabaline , porcine etc.) pe terenuri agricole cultivate de pe raza comunei, precum şi în alte zone decât cele stabilite prin prezenta hotărâre pentru fiecare categorie de animale, în scopul prevenirii degradării terenurilor agricole şi silvice , a împrejurimilor acestora , distrugerii şi degradării culturilor agricole şi a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare.

            (2) Mişcarea, păşunatul şi staţionarea animalelor se poate face numai în locurile special aprobate:

-  în Sălbăgel ciobanii particulari pot păşuna oile în locurile numite Zgriban, Rovină şi Izlazul Nemţilor,iar bovinele  în tarlalele Bercă ,Rovină şi Valea până la cimitir şi Rovinioară;

-  în Lugojel :ovinele  pe porţiunea de păşune până la hotar cu Ştiuca , iar bovinele pe restul de păşune  

 - în Gavojdia:

- păşunea bovinelor este situată în izlazul mare, de la canalul de la fântâna cu salcâmi până la groapa de gunoi

 - păşunea ovinelor se va împărţi astfel:

-  Moga Dumitru: în zona denumită popular “Şuşui”

- Moga Constantin: în zona denumită popular “Fechete”

- Avram Laurenţiu: în zona denumită popular “Experienţă”

- Ivăniş Ioan: în zona denumită popular “Vână dig”

- Coreniuc Petru: în zona denumită popular “Luncă cimitir”

- oile satului vor păşuna de la Vînă de la dig până la canalul de la fântâna cu salcâmi

            (3) Zonele de păşunat prezentate la alineatul precedent sunt prevăzute în planul de situaţie anexat, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2 – (1) Fiecare proprietar (deţinător) de animale este obligat să respecte zonele repartizate conform art.1 alin.2 , iar în situaţia în care animalele aparţinând persoanelor fizice sau juridice sunt găsite pe terenurile agricole cultivate în tot timpul anului sau în alte zone decît cele stabilite conform art-1 alin.2 din prezenta hotărâre , proprietarii animalelor vor fi obligaţi să plătească daunele provocate deţinătorilor de terenuri agricole cultivate şi o taxă la Primărie potrivit prezentei hotărâri..

            (2) Taxa pe care deţinătorii de animale va trebui să o plătească în cazul păşunării pe terenuri agricole particulare sau pentru nerespectarea locurilor de păşunat stabilite conform prezentei hotărâri este de 2 lei/cap. Această taxă se datorează indiferent dacă au fost sau nu provocate pagube. 

            Art.3 – Este interzisă ridicarea oricăror construcţii (provizorii sau nu, inclusiv staul de oi) pe păşune, livezi şi pajişti fără autorizarea Consiliului Local. Ridicarea unor astfel de construcţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă în valoare de 2.000 lei. De asemenea , construcţia va fi demolată de îndată pe cheltuiala celui care a ridicat-o.

            Art.4 – (1) Ieşirea la păşunat se poate face numai după încheierea contractului de păşunat la Primăria comunei Gavojdia.

            (2) Fapta deţinătorilor de animale de a ieşi la păşunat fără a avea contract de păşunat va fi sancţionată cu amendă între 500 şi 1.000 lei.

            Art.5 – (1) Constatarea pagubelor produse culturilor de pe terenurile agricole cultivate prin păşunarea , plimbarea şi staţionarea animalelor se va face de către o comisie formată din reprezentantul Centrului agricol comunal , primarul comunei , secretarul comunei şi reprezentantul organului de poliţie, precum şi consilierii locali din fiecare localitate.

            (2) La activităţile de constatare a pagubelor produse culturilor agricole vor participa obligatoriu proprietarul (deţinătorul) terenurilor agricole cultivate – păgubit şi proprietarul (deţinătorul) animalelor ce au provocat paguba.

            (3)Proprietarii de terenuri agricole cultivate vor sesiza de îndată distrugerile constatate la culturile agricole, având obligaţia de a face constatarea în teren a eventualelor pagube în termen de cel mult 24 de ore.

            (4) Orice învoire a animalelor la păşunat pe terenuri agricole din partea proprietarilor , care produc pericolul distrugerii de culturi de pe terenurile învecinate este interzisă.

            Art.6 – Constatarea  şi aplicarea sancţiunilor prevăzute în prezenta hotărâre se face de către primarul comunei , persoanele împuternicite de primar , ofiţerii şi subofiţerii de poliţie , precum şi de persoanele împuternicite de Ministerul Agriculturii, Pădurilor , Apelor şi Mediului.

            Art.7 – (1) Turmele de animale vor fi păzite în permanenţă, în mod obligatoriu, iar persoanele în cauză vor avea asupra lor acte de identitate, cât şi o adeverinţă din partea primăriei unde sunt înregistrate animalele în registrul agricol cuprinzând numele, prenumele şi adresa proprietarului cât şi numărul de animale aflat în transhumanţă sau învoite la păşunat.

            (2) În acest sens, toţi deţinătorii de animale au obligaţia de a se prezenta la sediul Primăriei pentru obţinerea adeverinţei prevăzute la alin.1.

            (3) Comisia prevăzută la art.5 alin.1 are competenţa de a verifica în teren realitatea celor declarate la Registrul agricol.

            (4) În cazul constatării unor neconcordanţe între cele declarate şi realitate, comisia va aplica o amendă de 500 lei.

            Art.8 – Contravenţiilor prevăzute în prezenta hotărâre le sunt aplicabile prevederile OG 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.

            Art.9 – În cazul neplăţii taxei sau altor amenzi prevăzute de prezenta hotărâre  în termenul stabilit , se va proceda la executarea silită conform legislaţiei în vigoare.

            Art.10 – Taxele încasate potrivit prezentei hotărâri constituie venit la Consiliul local şi se vor folosi exclusiv pentru acţiuni de prevenire a distrugerii culturilor , refacerii, îmbunătăţirii şi ameliorării locurilor de păşunat , staţionare şi plimbare , precum şi întreţinerii staţiunilor de montă comunală.

            Art.11 – În cazul degradării terenurilor agricole şi silvice ,  împrejurimilor acestora, al distrugerii şi degradării culturilor agricole când sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunii prevăzute de art.41 lit.f din Legea 72/2002 , art.107 din Legea 18/1991 republicată , respectiv a art.231 Cod penal vor fi sesizate organele de urmărire penală.

            Art.12 – Prezenta hotărâre se comunică:

-          Prefecturii Judeţului Timiş

-          Primarului comunei Găvojdia

-          Postului de poliţie din comună

-          DADR Timiş

-          Cetăţenilor comunei prin afişare

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

       IOAN MATEAŞ

                                                             CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                          SECRETAR

                                                                                                        MOICA LENUŢA

 

            GAVOJDIA, 30.04.2009

            NR.65


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GAVOJDIA

 

 

 

 HOTĂRÂRE

privind închiderea gropilor de gunoi din comuna Gavojdia

 

            Urmare a adresei Gărzii Naţionale de Mediu – Comisariatul Judeţean Timiş nr.253/9.02.2009 şi adresa Consiliului Judeţean Timiş nr.4520/7.04.2009

            În temeiul prevederilor art.26 din HG nr.349/2005 – privind depozitarea deşeurilor şi art.49 din OUG nr.78/2000 – privind regimul deşeurilor

            În conformitate de prevederile art.45 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată

 

            Consiliul Local al comunei Gavojdia

 

HOTĂRĂŞTE

 

            Art.1 – Începând cu data de 16.07.2009 se vor închide gropile de gunoi din comuna Gavojdia, identificate conform planului de situaţie anexat.

            Art.2 – Începând cu data prevăzută la art.1 , deşeurile menajere vor fi depuse la depozitul de deşeuri Lugoj.

            Art.3 – Cu îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte domnul primar Stoica Dănuţ.

            Art.3 – Prezenta hotărâre se comunică:

-          Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş

-          Consiliului Judeţean Timiş – Compartimentul Protecţia Mediului şi Energii Neconvenţionale

-          Se face publică prin afişare

 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                    IOAN MATEAŞ

                                                                                                CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                         SECRETAR

                                                                                                      LENUŢA MOICA

 

 

 

GAVOJDIA, 30.04.2009

NR.64


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA

NR. 1328 DIN 15.04.2009

 

 

 

PROCES-VERBAL AL ŞEDINTEI PUBLICE ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA DIN 14.04.2009

 

 

 

            Încheiat azi 14.04.2009 , cu ocazia şedinţei publice ordinare a Consiliului Local Găvojdia.

            In urma Dispoziţiei primarului nr.99/8.04.2009 s-a convocat Consiliul Local al comunei Găvojdia în şedinţă ordinară, în următoarea componenţă:

-          ŢÎRU PETRICĂ-CORIOLAN – consilier local PD-L

-          POPA PETRU-TRANDAFIR – consilier local PD-L

-          BLIDARIU EMIL-NICOLAE – consilier local PD-L

-          CONSTANTIN CRISTIAN – consilier local PSD

-          IACOB DIMITRIE – consilier local PSD

-          DUMITRAŞCU DORU-PETRU – consilier local PD-L

-          MATEAŞ IOAN – consilier local  PD-L

-          BANCU DĂNUŢ – consilier local PNL

-          AVRAM PETRU – consilier local independent

-          ANDREI CORNEL – consilier local PD-L

-          ZGRIBA IOAN – consilier local PD-L

La şedinţă participă domnul primar Stoica Dănuţ.

La apelul nominal au fost prezenţi  toţi cei 11 consilieri.

Preşedinte de şedinţă este domnul consilier Dimitrie Iacob.

Se supune la vot procesul-verbal al şedinţei anterioare, pus la dispoziţia consilierilor prin grija secretarului. Procesul-verbal  este aprobat în unanimitate.

Ordinea de zi propusă este următoarea:

1.      Aprobarea stemei comunei Gavojdia.

2.      Aprobarea colaborării cu AJOFM Timiş în anul 2009.

3.      Aprobarea unor sume pentru acordarea de cadouri pentru copiii din comună cu ocazia sărbătorii Paştelui.

4.      Închirierea prin licitaţie a spaţiului din Gavojdia nr.300 în suprafaţă de 28,31 mp pentru deschiderea unui magazin de produse fitosanitare, pesticide, erbicide etc.

5.      Închirierea prin licitaţie a spaţiului din Gavojdia nr.300 în suprafaţă de 24,55 mp pentru deschiderea unui magazin de carne şi produse din carne.

6.      Diverse.

Preşedintele de şedinţă întreabă dacă mai sunt puncte de introdus pe ordinea de zi. La propunerea domnului primar se introduce pe ordinea de zi un punct suplimentar referitor la aprobarea documentaţiei de întabulare a parcelelor  PSL 32, PS 35/1 şi PS 10 pentru întocmirea unor PUZ-uri pe localitatea Lugojel.

Ordinea de zi în forma prezentată  este supusă la vot şi aprobată cu unanimitate de voturi.

Se trece la punctul 1 al ordinii de zi: aprobarea proiectului stemei comunei Gavojdia. Preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului primar,  care spune că proiectul stemei cuprinde un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în bară de un brâu undat de argint. În partea superioară, în câmp roşu se află cinci spice de grâu. În partea inferioară, în câmp albastru, se află silueta unei biserici. Scutul este timbrat cu o coroană murală de argint cu un turn crenelat. Documentaţia urmează a fi înaintată spre aprobare Comisiei judeţene de heraldică şi apoi guvernului pentru emiterea hotărârii de aprobare.

Proiectul de hotărâre în forma prezentată şi însoţit de avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local este supus la vot şi aprobat cu unanimitate de voturi.

Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: aprobarea colaborării cu AJOFM Timiş. Preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului primar, care spune că vom încheia o convenţie de colaborare pe 6 luni, începând cu 01.05.2009, pentru un număr de 5 persoane. Consiliul Local aprobă doar colaborarea, cele 5 persoane vor fi selectate şi angajate de către primar.

Proiectul de hotărâre în forma prezentată şi însoţit de avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local este supus la vot şi aprobat cu unanimitate de voturi.

Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: aprobarea sumelor pentru acordarea cadourilor pentru copiii din comună cu ocazia sărbătorii Paştelui. Preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului primar,  care spune că anul acesta s-a prevăzut suma de 15.000 lei pentru un număr de aproximativ 500 de pachete. Preşedintele de şedinţă spune că este corect să primească pachet şi copiii din casa de copii, nu numai cei din centrul de zi, iar cei din centrul de zi să nu primească de 2 ori. Domnul primar spune că pe viitor se va ţine cont de această propunere. 

Proiectul de hotărâre în forma prezentată şi însoţit de avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local este supus la vot şi aprobat cu unanimitate de voturi.

Se trece la punctul 4 şi 5 al ordinii de zi: aprobarea documentaţiilor de licitaţie pentru închirierea spaţiilor situate în Gavojdia nr.300. Preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului primar, care spune că spaţiul este suficient de mare şi poate fi împărţit în două: 28,31 mp pentru magazinul de pesticide şi 24,55 mp pentru magazinul de carne şi produse din carne.

Proiectul de hotărâre în forma prezentată şi însoţit de avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local este supus la vot şi aprobat cu unanimitate de voturi.

Se trece la punctul introdus pe ordinea de zi: întabularea parcelelor de păşune din localitatea Lugojel, necesare întocmirii  unor PUZ-uri. Preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului primar,  care spune că păşunea este cuprinsă în Ordinul Prefectului, dar nu a fost înscrisă în CF, iar pentru întocmirea PUZ-urilor pentru zona de locuinţe şi pentru zona industrială este necesară înscrierea în CF.

Proiectul de hotărâre în forma prezentată şi însoţit de avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local este supus la vot şi aprobat cu unanimitate de voturi.

Se trece la punctul 6 al ordinii de zi: diverse. Ia cuvântul domnul consilier Popa Petru şi spune că doreşte concesionarea suprafeţei pe care este amplasată o baltă din apropierea casei personale din localitatea Jena. Domnul consilier are concesionaţi 1.000 mp teren pentru construirea unei case familiale, iar extinderea concesiunii nu poate fi făcută decât după finalizarea procedurii de înscriere a casei în CF.

Nemaifiind alte probleme de discutat, preşedintele de şedinţă declară şedinţa închisă.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                             SECRETAR                               

    DIMITRIE IACOB                                                                     LENUŢA MOICA                     

 


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GAVOJDIA

 

 

 

 HOTĂRÂRE

privind însuşirea variantei finale a proiectului stemei comunei Gavojdia

 

 

            Consiliul Local al comunei Gavojdia

 

            Având în vedere expun erea de motive a primarului comunei Gavojdia la proiectul de hotărâre privind însuşirea veriantei finale a proiectului stemei comunei Gavojdia jud.Timiş şi avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local

            În baza prevederilor Legii nr.102/1992 – privind stema ţării şi sigiliul statului şi HG nr.25/2003 – privind stabilirea metodologiei de elaborare, reproducere şi folosire a stemelor judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor

            În temeiul prevederilor art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 – privind administraţia publică locală, republicată

 

HOTĂRĂŞTE

 

            Art.1 – Se aprobă stema comunei Gavojdia – varianta finală, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

            Art.2 – Se aprobă explicaţia heraldică a culorilor şi simbolurilor, conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre.

            Art.3 – Prezenta hotărâre împreună cu anexele se va comunica prin grija secretarului comunei, Consiliului Judeţean Timiş pentru continuarea demersurilor necesare privind aprobarea stemei prin hotărâre a Guvernului.

            Art.4 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarului comunei Gavojdia, domnul Dănuţ Stoica.

            Art.5 – Prezenta hotărâre se comunică:

-          Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş

-          Comisiei Judeţene de Heraldică Timiş

-          Primarului comunei Gavojdia

-          Se face publică prin afişare

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                    DIMITRIE IACOB

                                                                                                CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                         SECRETAR

                                                                                                    LENUŢA MOICA

 

 

 

            GAVOJDIA, 14.04.2009

            NR.58


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA

 

 

 

    HOTĂRÂRE

privind colaborarea cu Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Timiş în vederea realizării unor lucrări edilitare locale

 

            Având în vedere oferta AJOFM Timiş prin care se prezintă condiţiile de încheiere a convenţiilor cu primăriile

            Ţinându-se seama de necesitatea efectuării unor lucrări edilitare la nivel local conform referatului primarului nr.1248/8.04.2009 şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local

            În temeiul prevederilor Legii nr. 76/2002- privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

            În conformitate cu prevederile art.36 alin.7 lit.a) şi art.45 din Legea 215/2001 – privind administraţia publică locală, republicată

 

            Consiliul Local al Comunei Găvojdia

 

HOTĂRĂŞTE

 

            Art.1 – Se aprobă colaborarea cu Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Timiş în vederea realizării unor lucrări edilitare locale în anul 2009, prin angajarea de persoane aflate în evidenţa AJOFM Timiş.

            Art.2 – Perioada pentru care se încheie convenţia şi numărul de persoane ce pot fi angajate vor fi stabilite de către primarul comunei Gavojdia, domnul Dănuţ Stoica, de comun acord cu AJOFM Timiş.

            Art.3 – Prezenta hotărâre se comunică:

-          Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş

-          AJOFM Timiş

-          Primarului comunei Găvojdia

-          Compartimentului contabilitate al Primăriei

-          Se face publică prin afişare

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

       DIMITRIE IACOB     

                                                                                                   CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                            SECRETAR

                                                                                                       MOICA LENUŢA

 

 

 

 

            GAVOJDIA, 14.04.2009

            NR. 59           


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GAVOJDIA

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentaţiei de întabulare în CF a parcelelor PSL 32, PS 35/1 şi PS 10 înscrise în Ordinul Prefectului nr.320/23.06.1992

 

 

            Având în vedere faptul că parcelele PSL 32, PS35/1 şi PS 10 sunt cuprinse în Ordinul Prefectului nr.320/23.06.1992 privind trecerea în proprietatea comunei Gavojdia şi în administrarea Consiliului Local a păşunii comunale

            Urmare a faptului că pe parcelele respective urmează să se întocmească PUZ-uri pentru dezvoltare zonelor de locuinţe şi a zonelor industriale

            În temeiul prevederilor Legii nr.7/1996 – legea cadastrului şi publicităţii imobiliare, modificată

            În conformitate cu prevederile art.45 alin.3 din  Legea nr.215/2001 – privind administraţia publică locală, republicată

 

            Consiliul Local al Comunei Găvojdia

 

HOTĂRĂŞTE

 

            Art.1 – Se aprobă documentaţia de întabulare a parcelelor PSL 32, PS 35/1 şi PS 10 din Ordinul Prefectului nr.320/23.06.1992, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2 – Cu îndeplinirea formalităţilor  necesare îndeplinirii prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul comunei Gavojdia, Stoica Dănuţ.

            Art.3 – Prezenta hotărâre se comunică:

-          Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş

-          OCPI Timiş

-          Se face publică prin afişare

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

      DIMITRIE IACOB

                                                                                    CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                           SECRETAR

                                                                                     LENUŢA MOICA

 

 

 

 

GAVOJDIA, 14.04.2009

NR.63

 


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA

 

 HOTĂRÂRE

privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului situat în Găvojdia nr.300, evidenţiat în Cf nr.400040 nr.top.94/a/2/1 , în suprafaţă de 28,31 mp

 

Urmare a faptului că SC Chemirol Agro SRL a cerut rezilierea contractului de închiriere pentru spaţiul situat în Gavojdia nr.300 în care funcţiona magazinul de produse fitosanitare, insectofungicide şi material semincer, precum şi ţinându-se seama de faptul că un magazin cu acest profil venea în sprijinul locuitorilor comunei

Având în vedere referatul primarului nr. 1252/8.04.2009 , cât şi avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local   

Ţinându-se seama de faptul că spaţiul menţionat este cuprins în inventarul domeniului public al comunei Găvojdia la poziţia 6 din anexa la Hotărârea Consiliului local nr.19/2002

În temeiul prevederilor art.14 şi 15 din Legea 213/1998 – privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia , precum şi art.38 alin.2 lit.g şi art.125 din Legea 215/2001 – privind administraţia publică locală

În conformitate cu art.36 alin.5 lit.a) şi art.45 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată

 

Consiliul Local al Comunei Găvojdia

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art.1 – Se aprobă închirierea prin licitaţie publică a spaţiului situat în Găvojdia nr.300 , evidenţiat în CF 400040 nr.top.94/a/2/1 , în suprafaţă de 28,31 mp, în scopul desfăşurării unor activităţi economice cu următorul profil: comercializarea produselor fitosanitare, insectofungicide şi material semincer.

Art.2 - (1)Se aprobă documentaţia pentru închirierea spaţiului din domeniul public al comunei Găvojdia, înscris în CF 400040 Găvojdia, nr.top.94/a/2/1, în suprafaţă de 28,31 mp, după cum urmează:

- Procedura privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei pentru închiriere, prevăzută în anexa nr. 1;

- caietul de sarcini al licitaţiei pentru închiriere prevăzut în anexa nr. 2;

- Contractul-cadru privind închirierea, prevăzut în anexa nr. 3;

            (2)Anexele nr. 1- 3 fac parte din prezenta hotărâre.

Art.3 – Se împuterniceşte primarul comunei Găvojdia cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.4 – Prezenta hotărâre se comunică:

-          Prefecturii Judeţului Timiş

-          Primarului comunei Găvojdia

-          Se face publică prin afişare

 

             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                    DIMITRIE IACOB

                                                                                                                AVIZAT

                                                                                                   SECRETAR

                                                                                              MOICA LENUŢA

 

 

            GAVOJDIA, 14.04.2009

            NR. 61

 


JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA

 

 

 HOTĂRÂRE

privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului situat în Găvojdia nr.300, evidenţiat în Cf nr.400040 nr.top.94/a/2/1 , în suprafaţă de 24,55 mp

 

Urmare a cererii SC Căvărănţana Company SRL nr.1046/23.03.2009 prin care solicită închirierea unui spaţiu în localitatea Gavojdia pentru deschiderea unui magazin de comercializare a cărnii şi produselor din carne

Având în vedere referatul primarului nr. 1250/8.04.2009 , cât şi avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local  

Ţinându-se seama de faptul că spaţiul menţionat este cuprins în inventarul domeniului public al comunei Găvojdia la poziţia 6 din anexa la Hotărârea Consiliului local nr.19/2002

În temeiul prevederilor art.14 şi 15 din Legea 213/1998 – privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia , precum şi art.38 alin.2 lit.g şi art.125 din Legea 215/2001 – privind administraţia publică locală

În conformitate cu art.36 alin.5 lit.a) şi art.45 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată

 

Consiliul Local al Comunei Găvojdia

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art.1 – Se aprobă închirierea prin licitaţie publică a spaţiului situat în Găvojdia nr.300 , evidenţiat în CF 400040 nr.top.94/a/2/1 , în suprafaţă de 24,55 mp, în scopul desfăşurării unor activităţi economice cu următorul profil: comercializarea cărnii şi a produselor din carne.

Art.2 - (1)Se aprobă documentaţia pentru închirierea spaţiului din domeniul public al comunei Găvojdia, înscris în CF 400040 Găvojdia, nr.top.94/a/2/1, în suprafaţă de 24,55 mp, după cum urmează:

- Procedura privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei pentru închiriere, prevăzută în anexa nr. 1;

- caietul de sarcini al licitaţiei pentru închiriere prevăzut în anexa nr. 2;

- Contractul-cadru privind închirierea, prevăzut în anexa nr. 3;

            (2)Anexele nr. 1- 3 fac parte din prezenta hotărâre.

Art.3 – Se împuterniceşte primarul comunei Găvojdia cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.4 – Prezenta hotărâre se comunică:

-          Prefecturii Judeţului Timiş

-          Primarului comunei Găvojdia

-          Se face publică prin afişare

 

               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                       DIMITRIE IACOB                        CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                   SECRETAR

                                                                                              MOICA LENUŢA

 

GAVOJDIA, 14.04.2009

NR.62


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unor sume pentru acordarea de cadouri cu ocazia sărbătorilor de Paşti 

 

            Având în vedere faptul că în comună există mai multe familii cu situaţie materială dificilă

            În temeiul prevederilor 273/2006 – privind finanţele publice locale

            În conformitate cu art.45 din Legea 215/2001 – privind administraţia publică locală, republicată

 

            Consiliul Local al Comunei Găvojdia

 

HOTĂRĂŞTE

 

            Art.1 – Se aprobă suma de 15.000 lei din venituri proprii pentru acordarea unor cadouri cu ocazia sărbătorilor de  Paşti pentru copiii din comună şi pentru salariaţii din Primărie.

            Art.2 – Se împuterniceşte domnul primar Stoica Dănuţ pentru a duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

            Art.3 – Prezenta hotărâre se comunică:

-          Instituţiei Prefectului -  Judeţul Timiş

-          Primarului comunei Găvojdia

-          Compartimentului contabilitate al Primăriei

-          Se face publică prin afişare

 

 

                        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ  

                               DIMITRIE IACOB

                                                                                                 CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                         SECRETAR

                                                                                                    LENUŢA MOICA

  

 

            GAVOJDIA, 14.04.2009

            NR. 60


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA

NR. 1186 DIN 3.04.2009

 

PROCES-VERBAL AL ŞEDINTEI PUBLICE EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA DIN 2.04.2009

 

            Încheiat azi 2.04.2009 , cu ocazia şedinţei publice extraordinare a Consiliului Local Găvojdia.

            In urma Dispoziţiei primarului nr.73/30.03.2009 s-a convocat Consiliul Local al comunei Găvojdia în şedinţă ordinară, în următoarea componenţă:

-          ŢÎRU PETRICĂ-CORIOLAN – consilier local PD-L

-          POPA PETRU-TRANDAFIR – consilier local PD-L

-          BLIDARIU EMIL-NICOLAE – consilier local PD-L

-          CONSTANTIN CRISTIAN – consilier local PSD

-          IACOB DIMITRIE – consilier local PSD

-          DUMITRAŞCU DORU-PETRU – consilier local PD-L

-          MATEAŞ IOAN – consilier local  PD-L

-          BANCU DĂNUŢ – consilier local PNL

-          AVRAM PETRU – consilier local independent

-          ANDREI CORNEL – consilier local PD-L

-          ZGRIBA IOAN – consilier local PD-L

La şedinţă participă domnul primar Stoica Dănuţ şi doamna contabilă Lăzărescu Diana.

La apelul nominal au fost prezenţi  toţi cei 11 consilieri.

Preşedinte de şedinţă este domnul consilier Doru Dumitraşcu.

Se supune la vot procesul-verbal al şedinţei anterioare, pus la dispoziţia consilierilor prin grija secretarului. Procesul-verbal  este aprobat în unanimitate.

Ordinea de zi propusă este următoarea:

1.      Aprobarea bugetului local pe anul 2009.

2.      Aprobarea documentaţiei de dezmembrare a parcelei din CF nr.400217 Gavojdia nr.cadastral CC 1/3.

Preşedintele de şedinţă întreabă dacă mai sunt puncte de introdus pe ordinea de zi.

Ordinea de zi în forma prezentată  este supusă la vot şi aprobată cu unanimitate de voturi.

Se trece la punctul 1 al ordinii de zi: aprobarea bugetului local pe anul 2009. Preşedintele de şedihnţă dă cuvântul doamnei contabile, care dă citire bugetului pe capitole şi subcapitole, preum şi listei de investiţii. Nu s-au făcut observaţii din partea consilierilor locali. 

Proiectul de hotărâre în forma prezentată şi însoţit de avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local este supus la vot şi aprobat cu unanimitate de voturi.

Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: aprobarea documentaţiei de dezmembrare a parcelei din CF nr.400217 Gavojdia nr.cadastral CC 1/3. Preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului primar, care spune că SC Halas Industries SRL are concesionat 1.000 mp din nr.cadastral CC1/3, iar pentru întabularea concesiunii are nevoie de dezmembrare. De asemenea, pe nr.cadastral CC 1/3/1 se va institui o servitute de trecere în favoarea nr.cadastral CC 1/3/2.

Proiectul de hotărâre în forma prezentată şi însoţit de avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local este supus la vot şi aprobat cu unanimitate de voturi.

Nemaifiind alte probleme de discutat, preşedintele de şedinţă declară şedinţa închisă.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                             SECRETAR                               

    DORU DUMITRAŞCU                                                           LENUŢA MOICA

 


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA

 

 

 HOTĂRÂRE

privind aprobarea dezmembrării parcelei înscrise în CF nr.400217 Găvojdia  nr.cadastral CC1/3

 

 

            Având în vedere faptul că SC Halas Industries SRL are concesionat suprafaţa de 1.000 mp din nr.cadastral CC1/3 şi urmează să înscrie în CF acest drept

Conform referatului inginerului topograf nr.1110/30.03.2009 prin care se propune dezmembrarea parcelei respective 

            În temeiul prevederilor Legii nr.7/1996 – legea cadastrului şi publicităţii imobiliare, modificată

            În conformitate cu prevederile art.45 alin.3 din  Legea nr.215/2001 – privind administraţia publică locală, republicată

 

            Consiliul Local al Comunei Găvojdia

 

HOTĂRĂŞTE

 

            Art.1 – Se aprobă dezmembrarea parcelei înscrise în CF  nr.400217 Gavojdia, nr. cadastral CC1/3, conform documentaţiei anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2 – (1)În urma dezmembrării, pe numărul cadastral CC 1/3/1 se instituie o servitute de trecere în favoarea numărului cadastral CC 1/3/2.

            (2) –Accesul la parcelă se va face conform schiţei din documentaţia anexată.

Art.2 – Se împuterniceşte primarul comunei, domnul Stoica Dănuţ, cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.3 – Prezenta hotărâre se comunică:

-          Instituţiei Prefectului -  Judeţul Timiş

-          Primarului comunei

-          Biroului de cadastru şi publicitate imobiliară Lugoj

-          Se face publică prin afişare

 

             

                        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                             DORU DUMITRAŞCU

                     

                                                                                                               CONTRASEMNEAZĂ                                                                                                                                          SECRETAR                                                                                                                                                     MOICA LENUŢA

 

 

 

 

            GAVOJDIA, 2.04.2009

            NR.57


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA

                                                           

 

                                   

 HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului local pe anul 2009

 

            Având în vedere referatul contabilei Primăriei nr.1108/30.03.2009 privind aprobarea bugetului local pe anul 2009 şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local

            Ţinându-se seama de prevederile art.38 alin.4 lit.a) din Legea 215/2001 – privind administraţia publică locală şi ale Legii 82/1991 – legea contabilităţii , republicată cu modificările şi completările ulterioare

            În temeiul prevederilor Legii nr.273/2006 – privind finanţele publice locale

În conformitate cu prevederile art.45 din Legea 215/2001 – privind administraţia publică locală, republicată

 

            Consiliul Local al Comunei Găvojdia

 

 

HOTĂRĂŞTE

 

            Art.1 – Se aprobă buget local pe anul 2009 şi lista de investiţii aferentă acestuia, conform anexei 1.

            Art.2 – Se aprobă bugetul de autofinanţare pe anul 2009 şi lista de investiţii aferentă acestuia,

                      conform anexei nr.2.

            Art.3 – Se aprobă bugetul fondului de rulment şi a listei de investiţii aferentă acestuia, conform anexei nr.3.

            Art.4 – Anexele nr.1,2,3  fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

            Art.5 – Prezenta hotărâre se comunică:

-          Instituţiei Prefectului -  Judeţul Timiş

-          Consiliului Judeţean Timiş

-          Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Timiş

-          Departamentului contabilitate al Primăriei

-          Se face publică prin afişare

 

                        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                             DORU DUMITRAŞCU

                                                                                                 CONTRASEMNEAZĂ                                                                                                                         SECRETAR

                                                                                                      MOICA LENUŢA

 

 

           

GAVOJDIA, 2.04.2009

NR. 56


 

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA

 

 

PROCES-VERBAL AL ŞEDINTEI PUBLICE ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA DIN 24.03.2009

 

 

 

            Încheiat azi 24.03.2009 , cu ocazia şedinţei publice ordinare a Consiliului Local Găvojdia.

            In urma Dispoziţiei primarului nr.70/19.03.2009 s-a convocat Consiliul Local al comunei Găvojdia în şedinţă ordinară, în următoarea componenţă:

-          ŢÎRU PETRICĂ-CORIOLAN – consilier local PD-L

-          POPA PETRU-TRANDAFIR – consilier local PD-L

-          BLIDARIU EMIL-NICOLAE – consilier local PD-L

-          CONSTANTIN CRISTIAN – consilier local PSD

-          IACOB DIMITRIE – consilier local PSD

-          DUMITRAŞCU DORU-PETRU – consilier local PD-L

-          MATEAŞ IOAN – consilier local  PD-L

-          BANCU DĂNUŢ – consilier local PNL

-          AVRAM PETRU – consilier local independent

-          ANDREI CORNEL – consilier local PD-L

-          ZGRIBA IOAN – consilier local PD-L

La şedinţă participă domnul primar Stoica Dănuţ.

La apelul nominal au fost prezenţi  toţi cei 11 consilieri.

Preşedinte de şedinţă este domnul consilier Cristian Constantin.

Se supune la vot procesul-verbal al şedinţei anterioare, pus la dispoziţia consilierilor prin grija secretarului. Procesul-verbal  este aprobat în unanimitate.

Ordinea de zi propusă este următoarea:

1.      Actualizarea inventarului terenurilor disponibile conform Legii nr.15/2003.

2.      Aprobarea documentaţiei de licitaţie pentru concesionarea loturilor de teren din zona rezidenţială Gavojdia Est.

3.      Aprobarea folosirii temporare a 1.000 mp din păşunea comunală Gavojdia de către SC Agraria Casa Avram SRL.

4.      Prelungirea contractului de închiriere al SC Aloefarm SRL.

5.      Diverse.

Preşedintele de şedinţă întreabă dacă mai sunt puncte de introdus pe ordinea de zi. Domnul primar spune că mai doreşte introducerea unui punct referitor la prelungirea contractului de concesiune al Orange Romania SA pentru suprafaţa de 150 mp din Gavojdia.

Ordinea de zi în forma prezentată  este supusă la vot şi aprobată cu unanimitate de voturi.

Se trece la punctul 1 al ordinii de zi: actualizarea inventarului terenurilor disponibile conform Legii nr.15/2003. Preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului primar, care spune că pentru aplicarea Legii nr.15/2003 sunt suficiente cele 13 loturi rămase libere până la cimitir, iar cele 8 loturi de dincolo de cimitir pot fi scoase la licitaţie pentru concesiune. 

Proiectul de hotărâre în forma prezentată şi însoţit de avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local este supus la vot şi aprobat cu unanimitate de voturi.

Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: aprobarea documentaţiei de licitaţie în vederea concesionării pentru cele 26 de loturi de teren pentru construirea de locuinţe din zona rezidenţială Gavojdia Est. Preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului primar, care spune că sunt libere 26 de loturi, cu suprafaţa cuprinsă între 850 mp şi 950 mp. Terenurile se concesionează în vederea construirii de case familiale, cu dreptul de a cumpăra terenul la finalizarea construcţiei. Cocesionarii sunt obligaţi să obţină autrizaţia de construire şi să înceapă lucrarea în termen de 1 an de la semnarea contractului şi să finalizeze construcţia în maxim 5 ani de la semnarea contractului.

Proiectul de hotărâre în forma prezentată şi însoţit de avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local este supus la vot şi aprobat cu unanimitate de voturi.

Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: aprobarea folosirii temporare de către SC Agraria Casa Avram SRL a 1.000 mp din păşunea comunală Gavojdia. Preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului primar, care spune că prin cererea depusă SC Agraria Casa Avram SRL a solicitat 1.000 mp din păşunea comunală Gavojdia pentru amplasarea provizorie a unui staul pentru oi. Perioada pentru care se aprobă folosinţa este de 1 an începând cu data de 01.04.2009. Societatea menţionată are obligaţia de a întreţine suprafaţa de păşune primită în folosinţă şi de a respecta prevederile legale privind păşunatul.

Proiectul de hotărâre în forma prezentată şi însoţit de avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local este supus la vot şi aprobat cu unanimitate de voturi.

Se trece la punctul 4 al ordinii de zi: prelungirea contractului de închiriere al SC Aloefarm SRL. Preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului primar, care spune că societatea menţionată are în localitatea Gavojdia închiriat un spaţiu la nr.295 , unde funcţionează farmacia. Obligaţiile chiriaşului sunt îndeplinite la zi, solicitând prelungirea contractului de închiriere cu încă 2 ani. Chiria lunară este de 4,5 lei/mp.

Proiectul de hotărâre în forma prezentată şi însoţit de avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local este supus la vot şi aprobat cu unanimitate de voturi.

Se trece la punctul 5 al ordinii de zi: prelungirea contractului de concesiune al SC Orange Romania SA. Preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului primar, care spune că Orange Romania are concesionat în păşunea din Gavojdia 150 mp pe care este amplasată antena GSM. Contractul a fost încheiat pe o perioadă de 10 ani şi poate fi prelungit cu încă 10 ani. Redevenţa oferită este de 1.200 euro pe an şi prelungirea celor două abonamente cu minute incluse. Se înscrie la cuvânt domnul consilier Constantin Cristian şi întreabă dacă societatea a făcut dovada că îndeplineşte condiţiile de mediu pentru amplasarea acestei antene şi nu este prea aproape de localitate. Domnul primar spune că nu s-a depus această dovadă, nefiind necesară, antena este amplasată la distanţă de localitate.

Proiectul de hotărâre în forma prezentată este supus la vot şi aprobat cu 10 voturi pentru şi 1 vot împotrivă (domnul consilier Constantin Cristian).

Se trece la punctul 6 al ordinii de zi: diverse. Ia cuvântul domnul consilier Popa Petru şi spune că în localitatea Jena este necesară repararea unui pod , care s-a rupt şi a astupat şi şanţul şi nu se mai scurge apa când plouă şi pe strada cu biserica pocăiţilor ar trebui făcute lucrări de reparaţii cu balast.

Nemaifiind alte probleme de discutat, preşedintele de şedinţă declară şedinţa închisă.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                             SECRETAR                               

CRISTIAN CONSTANTIN                                                            LENUŢA MOICA                     

 


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA

 

 

 

 

   HOTĂRÂRE

Privind prelungirea contractului de închiriere  nr. 1534/23.02.2004 încheiat cu SC Aloefarm SRL pentru spaţiul în suprafaţă de 38,28 mp din Găvojdia CF 1606 nr.top. 198/a/2/1/2/1

 

 

            Având în vedere prevederile capitolului III din contractul nr.1534/23.02.2004 încheiat între Consiliul Local Găvojdia şi SC Aloefarm SRL, conform căruia la expirarea contractului acesta poate fi prelungit prin acordul părţilor.

            Urmare a cererii SC Aloefarm SRL nr.741/5.03.2009 prin care solicită prelungirea acestui contract

            Ţinându-se seama de referatul primarului nr.891/13.03.2009 şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local

            În temeiul prevederilor Legii nr.213/1998 – privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia

            În conformitate cu prevederile art.36 alin.5 lit.a) şi art.45 alin.3  din Legea nr.215/2001 – privind administraţia publică locală, republicată

 

            Consiliul Local al Comunei Găvojdia

 

HOTĂRĂŞTE

 

            Art.1 – Se aprobă prelungirea contractului de închiriere  nr.1534/23.02.2004 încheiat cu SC Aloefarm SRL pentru spaţiul în suprafaţă de 38,28 mp din domeniul public al comunei, spaţiul în care funcţionează farmacia din localitatea Gavojdia.

            Art.2 – Contractul se prelungeşte pentru o perioadă de 2ani, cu începere de la data de 1.03.2009 până la 1.03.2011, putând fi prelungit de părţi de comun acord.

            Art.3 – Chiria lunară datorată este de 4,5 leI/mp/lună.

            Art.4 – Se împuterniceşte domnul primar Stoica Dănuţ cu semnarea actului adiţional dintre cele două părţi, precum şi cu îndeplinirea altor consecinţe ce decurg din prezenta hotărâre.

            Art.4 – Prezenta hotărâre se comunică:

-          Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş

-          Primarului comunei Găvojdia

-          Compartimentului contabilitate al Primăriei

-          SC Aloefarm SRL

-          Se face publică prin afişare

 

                           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                           CRISTIAN CONSTANTIN

                                                                                                              CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                                     SECRETAR

                                                                                                                   LENUŢA MOICA

 

 

                   

GAVOJDIA, 24.03.2009

            NR.54

 


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA

 

 

  HOTĂRÂRE

privind prelungirea contractului de concesiune  încheiat cu Orange Romania SA la data de 29.09.1998 pentru suprafaţa de 150 mp din Găvojdia

 

 

            Având în vedere prevederile art.4 din contractul de concesiune încheiat la data de 29.09.1998  între Consiliul Local Găvojdia şi SC MOBILROM SA (în prezent ORANGE ROMANIA SA), conform căruia la expirarea contractului acesta poate fi prelungit prin acordul părţilor cu încă 10 ani.

            Urmare a cererii Orange Romania SA nr.1026/23.03.2009 prin care solicită prelungirea acestui contract

            Ţinându-se seama de referatul primarului nr.1027/23.03.2009 şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local

            În temeiul prevederilor Legii nr.213/1998 – privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia

            În conformitate cu prevederile art.36 alin.5 lit.a) şi art.45 alin.3  din Legea nr.215/2001 – privind administraţia publică locală, republicată

 

            Consiliul Local al Comunei Găvojdia

 

HOTĂRĂŞTE

 

            Art.1 – Se aprobă prelungirea contractului de concesiune încheiat  la data de 29.09.1998 cu Orange Romania SA (fosta MOBILROM SA) pentru suprafaţa de 150 mp din domeniul privat al comunei, teren amplasat în Gavojdia, nr.cadastral F564.

            Art.2 – Contractul se prelungeşte pentru o perioadă de 10 ani, cu începere de la data de 1.04.2009 până la 1.04.2019.

            Art.3 – Redevenţa anuală este egală cu contravaloarea în lei a 1.200 euro/an. Plata se va face cu anticipaţie, la cursul euro din ziua efectuării plăţii.

            Art.4 – Se împuterniceşte domnul primar Stoica Dănuţ cu semnarea actului adiţional dintre cele două părţi, precum şi cu îndeplinirea altor consecinţe ce decurg din prezenta hotărâre.

            Art.4 – Prezenta hotărâre se comunică:

-          Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş

-          Primarului comunei Găvojdia

-          Compartimentului contabilitate al Primăriei

-          Orange Romania SA

-          Se face publică prin afişare

 

                            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                            CRISTIAN CONSTANTIN

                                                                                                            CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                                     SECRETAR

                                                                                                                   LENUŢA MOICA

            GAVOJDIA, 24.03.2009

            NR.55

 


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA

 

 

  HOTĂRÂRE

privind aprobarea folosirii temporare în perioada 1.04.2009-31.03.2010 a unei suprafeţe de 1.000 mp teren din păşunea comunală, necesari SC Agraria Casa Avram SRL pentru ridicarea provizorie a unui staul pentru oi

 

 

            Având în vedere cererea SC Agraria Casa Avram SRL nr.473/19.02.2009 şi referatul primarului nr. 985/19.03.2009

            Ţinându-se seama de avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliul Local

            În temeiul prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr.64/2004 şi prevederile Codului fiscal referitoare la taxa pentru folosinţa domeniului public

            În conformitate cu prevederile art.46 alin.21 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 , republicată

 

            Consiliul Local al comunei Găvojdia

 

HOTĂRĂŞTE

 

            Art.1 – Se aprobă folosirea temporară, în perioada 1.04.2009-31.03.2010, de către SC Agraria Casa Avram SRL a 1.000 mp din păşunea comunală a localităţii Gavojdia , pentru instalarea provizorie a unui staul pentru oi, conform schiţei anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2 – SC Agraria Casa Avram SRL are obligaţia de a respecta zonele de păşunat stabilite prin Hotărârea Consiliului Local nr.64/2004 şi să întreţină zona pe care o foloseşte, în caz contrar folosinţa va fi întreruptă şi se vor aplica sancţiunile prevăzute de lege şi hotărârile consiliului local.

            Art.3 – Pentru folosinţa temporară  a acestei suprafeţe de teren se va achita o taxă anuală de 200 lei.

            Art.4 – Prezenta hotărâre se comunică:

-          Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş

-          Compartimentului contabilitate al Primăriei

-          SC Agraria Casa Avram SRL

-          Se face publică prin afişare

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

            CRISTIAN CONSTANTIN

                                                                                                   CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                                      SECRETAR

                                                                                                                LENUŢA MOICA

 

 

                        GAVOJDIA, 24.03.2009

                        NR. 53

 


 

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA

 

 

 

 

PROCES-VERBAL AL ŞEDINTEI PUBLICE EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA DIN 25.02.2009

 

 

 

            Încheiat azi 25.02.2009 , cu ocazia şedinţei publice extraordinare a Consiliului Local Găvojdia.

            In urma Dispoziţiei primarului nr.47/23.02.2009 s-a convocat Consiliul Local al comunei Găvojdia în şedinţă extraordinară, în următoarea componenţă:

-          ŢÎRU PETRICĂ-CORIOLAN – consilier local PD-L

-          POPA PETRU-TRANDAFIR – consilier local PD-L

-          BLIDARIU EMIL-NICOLAE – consilier local PD-L

-          CONSTANTIN CRISTIAN – consilier local PSD

-          IACOB DIMITRIE – consilier local PSD

-          DUMITRAŞCU DORU-PETRU – consilier local PD-L

-          MATEAŞ IOAN – consilier local  PD-L

-          BANCU DĂNUŢ – consilier local PNL

-          AVRAM PETRU – consilier local independent

-          ANDREI CORNEL – consilier local PD-L

-          ZGRIBA IOAN – consilier local PD-L

La apelul nominal au fost prezenţi  toţi cei 11 consilieri.

Preşedinte de şedinţă este domnul consilier .

Se supune la vot procesul-verbal al şedinţei anterioare, pus la dispoziţia consilierilor prin grija secretarului. Procesul-verbal  este aprobat în unanimitate.

Ordinea de zi propusă este următoarea:

1.      Aprobarea înfiinţării la nivelul comunei Gavojdia a primului serviciu social destinat sprijinirii persoanelor în vârstă.

Preşedintele de şedinţă întreabă dacă mai sunt puncte de introdus pe ordinea de zi. La propunerea domnului viceprimar se introduce un punct pe ordinea de zi referitor la actualizarea şi completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Gavojdia.

Ordinea de zi în forma prezentată  este supusă la vot şi aprobată cu unanimitate de voturi.

Se trece la punctul 1 al ordinii de zi: înfiinţarea serviciului social pentru sprijinirea persoanelor în vârstă.Preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului viceprimar Zgriba Ioan, care spune că acest serviciu este necesar să se înfiinţeze la nivelul comunei pentru a coordona Azilul de bătrâni, în cazul în care se va obţine finanţare. Hotărârea este necesară pentru completarea dosarului de finanţare la proiectul integrat depus în luna decembrie pe fonduri structurale.

Proiectul de hotărâre în forma prezentată şi însoţit de avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local este supus la vot şi aprobat cu unanimitate de voturi.

Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: completarea şi modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Gavojdia. Preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului viceprimar, care spune că inventarul bunurilor din domeniul public al comunei este întocmit în anul 1999 şi până în prezent a suferit mai multe modificări, care nu au fost operate în anexa 37 la HG nr.977/2002. Agenţia de verificare a proiectelor pe fonduri europene a solicitat Primăriei Gavojdia detalierea unor puncte din acest inventar, în vederea obţinerii eligibilităţii proiectului. De exemplu, Căminul cultural Gavojdia este înscris la acelaşi punct cu Grădiniţa Gavojdia  şi terenul de fotbal şi este necesar ca aceste  obiective să fie prevăzute distinct. La fel, la sediul Primăriei trebuie scos dispensarul uman, întrucât acesta a fost vândut medicilor din comună şi scos din domeniul public. Staţia de epurare, care a fost preluată de la CJT în anul 2007 nu se regăseşte în acest inventar. De aceea, comisia specială prevăzută de HG nr.548/1999 a actualizat acest inventar, care va fi depus la Consiliul Judeţean Timiş pentru a se face demersuri în vederea emiterii unei noi hotărâri de guvern care să ateste domeniul public al comunei Gavojdia.

Propunerile de hotărâre în forma prezentată sunt supuse la vot şi aprobate cu unanimitate de voturi.

Nemaifiind alte probleme de discutat, preşedintele de şedinţă declară şedinţa închisă.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                             SECRETAR                                           EMIL BLIDARIU                                                                         LENUŢA MOICA                       

 


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GAVOJDIA

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind însuşirea completărilor şi modificărilor la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Gavojdia

 

 

            Având în vedere faptul că inventarul bunurilor aparţinând domeniului public al comunei Gavojdia a suferit mai multe modificări şi completări, care au dus la modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.19/1999 şi implicit a anexei 37 la HG nr.977/2002

            Urmare a referatului comisiei speciale nr. 585 din 25.02.2009

            Ţinându-se seama de prevederile Legii nr.213/1998 – privind proprietatea publică şi regimul juridical acesteia, precum şi prevederile HG nr.548/1999 – pentru aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor

            În conformitate cu prevederile art.45 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată

 

            Consiliul Local al comunei Gavojdia

 

HOTĂRĂŞTE

 

            Art.1 – Se însuşeşte apartenenţa la domeniul public al comunei Gavojdia a bunurilor imobile prevăzute în anexa 1 la prezenta hotărâre.

            Art.2 – Se însuşesc modificările aduse inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Gavojdia, conform anexei nr.2.

            Art.3 – Anexele 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.4 – Prezenta hotărâre se comunică:

-          Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş

-          Consiliului Judeţean Timiş – Serviciului Administrarea Patrimoniului

-          Compartimentului contabilitate din Primăria Gavojdia

-          Se face publică prin afişare

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

      EMIL BLIDARIU

                                                                              CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                     SECRETAR

                                                                                 LENUŢA MOICA

 

 

 

GAVOJDIA, 25.02.2009

NR.50


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GAVOJDIA

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Gavojdia

 

 

            Urmare a faptului că în componenţa Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Gavojdia au intervenit modificări

            În temeiul prevederilor Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, aprobate prin HG nr.548/1999

            În conformitate cu prevederile art.45 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată

 

            Consiliul Local al comunei Gavojdia

 

HOTĂRĂŞTE

                       

Art.1 – Comisia specială pentru întocmirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Gavojdia va avea următoarea componenţă:

-          Preşedinte – STOICA DĂNUŢ – primar

-          Membrii  - MOICA LENUŢA – secretar

          - LĂZĂRESCU DIANA - contabil

          - GLIGOR IONICA – agent agricol

          - HORVATH ŞTEFAN –  topograf

            Art.2 - Prezenta hotărâre se comunică:

-          Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş

-          Membrilor comisiei

-          Compartimentului contabilitate din Primăria Gavojdia

-          Se face publică prin afişare

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

      EMIL BLIDARIU

                                                                              CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                     SECRETAR

                                                                                 LENUŢA MOICA

 

 

 

GAVOJDIA, 25.02.2009

NR.49

 


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GAVOJDIA

 

 

 

 HOTĂRÂRE      

privind aprobarea înfiinţării în comuna Gavojdia a primului Serviciu Social destinat sprijinirii persoanelor în vârstă

 

 

 

Consiliul Local al Comunei Gavojdia, judetul Timiş

Reunit în şedinţa din 25.02.2009, văzând referatul domnului primar nr. 538/23.02.2009

Analizând prevederile Ghidului Solicitantului pentru accesarea Măsurii 322, capitolul 2, subcapitolul 2.5.

Luând în considerare prevederile Strategiei de Dezvoltare Regională 2007-2013, Axa Strategică V-Dezvoltare rurală, Prioritatea V.1.1-Dezvoltarea infrastructurii în mediul rural.

In temeiul art. 36, alin.2, lit. b, alin. 4, lit. d, art. 45, alin.1, art. 63, alin.1, lit.c si art 126 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică Locală, republicată

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1-Se aprobă înfiinţarea primului Serviciu Social al comunei Gavojdia destinat spijinirii persoanelor în vârstă, care va coordona activitatea Căminului de bătrâni, în situaţia în care proiectul va fi finanţat.

Art.2-Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine domnului primar Stoica Dănuţ.

Art. 3-Prezenta hotărâre se comunică :

- primarului comunei Gavojdia

- Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş

- se face publică prin afişare

 

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                  EMIL BLIDARIU

                                                                             CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                     SECRETAR

                                                                                LENUŢA MOICA

 

 

GAVOJDIA, 25.02.2009

NR. 48       


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA

 

 

 HOTĂRÂRE

privind aprobarea cererii depuse de doamna TURCIN MARIA şi atribuirea în folosinţă gratuită a lotului situat în Găvojdia , CF 20075  nr.cadastral 50072

 

            Având în vedere cererea nr1356/13.05.2008 depusă de doamna Turcin Maria din Găvojdia nr.62

            Ţinându-se seama că potrivit referatului compartimentului de asistenţă socialîă nr.361/5.02.2009 şi referatul primarului nr.363/5.02.2009, cazul doamnei Turcin Maria reprezintă un caz cu probleme sociale, ce necesită sprijinul autorităţilor administraţiei publice locale

În temeiul prevederilor art.5 alin.3 şi art.6 din Legea nr.272/2004 – privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, Legea nr.448/2006 – privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanei cu handicap, precum şi art. 36 alin.6 lit.a) pct.1 

            În conformitate cu prevederile art.45 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală

 

            Consiliul Local al Comunei Găvojdia

 

HOTĂRĂŞTE

 

            Art.1 – Se aprobă cererea doamnei TURCIN MARIA din Găvojdia nr.62 CNP 2710422352669 privind atribuirea unui lot pentru construcţia unei case proprietate personală, reprezentând caz social.

            Art.2 – Se atribuie în folosinţă gratuită pe durata existenţei construcţiei suprafaţa de 954 mp din CF nr.20075 Găvojdia nr.cadastral.50072.

            Art.3 – Beneficiarul este obligat să obţină autorizaţia de construire şi să înceapă construcţia în termen de doi ani de la data prezentei hotărâri, în caz contrar folosinţa gratuită se retrage.

Art.4 – Se împuterniceşte primarul comunei Găvojdia cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

            Art.5 – Prezenta hotărâre se comunică:

-          Prefecturii Judeţului Timiş

-          Primarului comunei Găvojdia

-          Doamnei Turcin Maria

-          Se face publică prin afişare

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                   DĂNUŢ BANCU

                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                SECRETAR

                                                                                             MOICA LENUŢA

 

 

GAVOJDIA, 18.02.2009

NR.43


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind rezilierea contractului de închiriere nr.1063/7.02.1994 încheiat între Consiliul Local Găvojdia şi SC „Caprima” SRL Timişoara

 

 

            Având în vedere faptul că terenul din domeniul public al comunei, situat în Găvojdia  şi evidenţiat în CF 1522 nr.top.42/b/2 a făcut obiectul contractului de închiriere dintre Consiliul Local Găvojdia şi SC „Caprima” SRL Timişoara , în scopul desfăşurării activităţii societăţii

Văzând cererea formulată de SC „Caprima” SRL înregistrată la nr.183/27.01.2009 prin care se solicită rezilierea contractului de închiriere, datorită faptului că a societatea nu mai desfăşoară activităţi în spaţiul închiriat

În baza referatului primarului nr.380/9.02.2009  şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local 

În temeiul prevederilor art.36 alin.5 lit.b) şi art.45 din Legea nr.215/2001 – privind administraţia publică locală, republicată

 

Consiliul Local al Comunei Găvojdia

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art.1 – Începând cu data de 01.03.2009 se reziliază contractul de închiriere nr.1063/7.02.1994, încheiat între Consiliul Local Găvojdia şi SC „Caprima” SRL pentru spaţiul proprietate publică a comunei situat în intravilanul localităţii Lugojel, înscris  în CF nr.1522 nr.top.42/b/2.

Art.2 – Prezenta hotărâre se comunică:

-          Instituţiei Prefectului -  Judeţul Timiş

-          Serviciului contabilitate al Primăriei

-          SC „Caprima” SRL

-          Se face publică prin afişare

 

 

 

              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ  

                      DĂNUŢ BANCU

                  

 

   CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                                       SECRETAR

                                                                                                                   MOICA LENUŢA

 

 

 

       GAVOJDIA, 18.02.2009

       NR.45 


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA

 

 

HOTĂRÂRE

privind retragerea dreptului de folosinţă al domnului Buciuta Mihai pentru  terenul înscris în CF nr.20075 Gavojdia nr.cadastral 50072 (Id. cu top.241/c/2/2/20)

 

            Având în vedere faptul că domnul Buciuta Mihai a primit terenul înscris în CF nr.20075 nr.cadastral 50072 (Id. cu top.241/c/2/2/20) în folosinţă gratuită în baza Legii nr.15/2003 – privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, prin Hotărârea Consiliului Local nr.16/30.04.2004

            Ţinându-se seama că domnul Buciuta Mihai nu a început construcţia până în prezent

            În urma referatului primarului nr.345/5.02.2009 prin care se solicită retragerea dreptului de folosinţă şi rezilierea contractului de concesiune

            În temeiul prevederilor Legii nr.15/2003 – privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală

            În conformitate cu prevederile art.36 alin.5 lit.c) şi art.45 alin.3 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată

 

            Consiliul Local al comunei Găvojdia

 

HOTĂRĂŞTE

 

            Art.1 – Începând cu data prezentei hotărâri se retrage dreptul de folosinţă acordat în baza Legii nr.15/2003 domnului Buciuta Mihai din Gavojdia nr.193 CNP 1790421352651, pentru 500 mp din terenul înscris în CF nr.20075 nr. cadastral 50072 (Id. cu top.241/c/2/2/20).

            Art.2 – Începând cu aceeaşi dată se reziliază contractul de concesiune nr.2100/ 10.05.2004  încheiat cu domnul Buciuta Mihai pentru suprafaţa de 454 mp, reprezentând diferenţa de teren până la suprafaţa totală de 954 mp înscrisă în CF nr.20075.

            Art.3 – Se împuterniceşte  primarul comunei – Stoica Dănuţ, cu îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri.

            Art.4 – Prezenta hotărâre se comunică:

-          Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş

-          Domnului Buciuta Mihai

-          OCPI Timiş

-          Cetăţenilor comunei

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                   DĂNUŢ BANCU

                                                                                                CONTRASEMNEAZĂ                                                                                                                     SECRETAR

                                                                                                       LENUŢA MOICA

           

 

 

GAVOJDIA, 18.02.2009

NR.42


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GAVOJDIA

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind reducerea numărului posturilor de muncitori necalificaţi din cadrul serviciilor autofinanţate din Primăria Gavojdia

 

 

 

Având în vedere faptul că serviciul de salubrizare al comunei Gavojdia este un serviciu autofinanţat, iar veniturile încasate în ultimul timp din taxa de salubrizare nu acoperă cheltuielile de organizare şi funcţionare ale acestui serviciu

            Ţinându-se seama de referatul compartimentului contabilitate nr.369/6.02.2009 prin care se cere reducerea numărului de angajaţi ai acestui serviciu la maxim 3

            În conformitate cu prevederile art.55 lit.c), art.65 din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, cu completările şi modificările ulterioare

            În temeiul prevederilor art.36 alin.3 lit.b) şi art.45 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată

 

            Primarul comunei Gavojdia

 

DISPUNE

 

            Art.1 – Începând cu data de 01.03.2009 numărul posturilor de muncitori necalificaţi din cadrul serviciilor autofinanţate (salubrizare) din Primăria Gavojdia se reduce de la 5 la 3.

            Art.2 – Se împuterniceşte domnul primar, Stoica Dănuţ, cu îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri.

            Art.3 – Prezenta hotărâtre se comunică:

-          Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş

-          Primarului comunei Gavojdia

-          Se face publică prin afişare

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                    DĂNUŢ BANCU                                    CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                            SECRETAR

                                                                                         LENUŢA MOICA

 

 

 

GAVOJDIA, 18.02.2009

NR.44


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA

NR. 211 DIN 27.01.2009

 

 

PROCES-VERBAL AL ŞEDINTEI PUBLICE ORDINARE  DIN 26.01.2009

 

 

            Încheiat azi 26.01.2009 , cu ocazia şedinţei publice ordinare a Consiliului Local Găvojdia.

            In urma Dispoziţiei primarului nr.9/21.01.2009 s-a convocat Consiliul Local al comunei Găvojdia în şedinţă ordinară, în următoarea componenţă:

-          ŢÎRU PETRICĂ-CORIOLAN – consilier local PD-L

-          POPA PETRU-TRANDAFIR – consilier local PD-L

-          BLIDARIU EMIL-NICOLAE – consilier local PD-L

-          CONSTANTIN CRISTIAN – consilier local PSD

-          IACOB DIMITRIE – consilier local PSD

-          DUMITRAŞCU DORU-PETRU – consilier local PD-L

-          MATEAŞ IOAN – consilier local  PD-L

-          BANCU DĂNUŢ – consilier local PNL

-          AVRAM PETRU – consilier local independent

-          ANDREI CORNEL – consilier local PD-L

-          ZGRIBA IOAN – consilier local PD-L

La şedinţă participă domnul primar Stoica Dănuţ.

La apelul nominal au fost prezenţi  toţi cei 11 consilieri.

Preşedinte de şedinţă este domnul consilier Avram Petru.

Se supune la vot procesul-verbal al şedinţei anterioare, pus la dispoziţia consilierilor prin grija secretarului. Procesul-verbal  este aprobat în unanimitate.

Ordinea de zi propusă este următoarea:

1.      Actualizarea inventarului terenurilor care fac obiectul Legii nr.15/2003 – privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală.

2.      Raportul primarului comunei Gavojdia privind starea economică şi socială a comunei la 31.12.2008.

3.      Raportul primarului privind gestionarea bunurilor comunei Gavojdia în anul 2008.

4.      Propunerea calificativului profesional al secretarului pentru anul 2008.

5.      Cererea PF Ernest Valocsik Ileana privind prelungirea contractului de închiriere pentru spaţiul în care funcţionează frizeria din localitatea Gavojdia.

6.      Aprobarea statului de funcţii şi organigramei aparatului de specialitate al primarului comunei Gavojdia.

7.      Aprobarea statului de funcţii şi organigramei Serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare.

8.      Cererea SC Halas Industries SRL pentru concesionarea a 1.000 mp din CF nedef.1 Sălbăgel nr.top. CC 1/3 pentru extinderea construcţiilor existente.

9.      Cererea SC Chemirol Agro SRL (fosta SC Prodagro Bian SRL) pentru rezilierea contractului de închiriere pentru spaţiul din Gavojdia în care funcţionează magazinul de pesticide, erbicide etc.

10.  Diverse.

Preşedintele de şedinţă întreabă dacă mai sunt de introdus puncte pe ordinea de zi.  

Ordinea de zi în forma prezentată  este supusă la vot şi aprobată cu unanimitate de voturi.

Se trece la punctul 1 înscris pe ordinea de zi: actualizarea inventarului terenurilor care fac obiectul Legii nr.15/2003. Preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului primar, care spune că prin PUZ-ul de locuinţe au fost create încă 77 loturi de casă, din care se propun a fi disponibile pentru Legea nr.15/2003 53 de loturi, iar 24 de loturi să fie scoase la licitaţie pentru persoanele care nu îndeplinesc condiţiile pentru a beneficia de prevederile Legii nr.15/2003. În primă fază vor fi distribuite loturile pentru Legea nr.15/2003, tinerilor cu domiciliul în comuna Gavojdia. Există un număr de 38 de cereri, iar atribuirea se va face prin tragere la sorţi.

Proiectul de hotărâre în forma prezentată şi însoţit de avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local este supus la vot şi aprobat cu unanimitate de voturi.

Se trece la punctele 2 şi 3 ale ordinii de zi: prezentarea de către primar a raportului privind starea economică şi socială a comunei la 31.12.2009 şi a raportului privind gestionarea bunurilor comunei Gavojdia în anul 2008. Preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului primar, care dă citire celor două rapoarte.

Se supun la vot cele două rapoarte prezentate de domnul primar şi se aprobă cu unanimitate de voturi.

Se trece la puntul 4 al ordinii de zi: propunerea calificativului profesional al secretarului comunei pentru anul 2008. Preşedintele de şedinţă supune la vot şi se propune cu unanimitate de voturi calificativul „foarte bine”.

Se trece la puntul 5 al ordinii de zi: cererea PF Ernest Valocsik Ileana pentru prelungirea contractului de închiriere pentru spaţiul din localitatea Gavojdia în care funcţionează frizeria. Preşdintele de şedinţă dă cuvântul domnului primar, care spune că se poate rezilia contractul de închiriere sau poate fi prelungit. Domnul primar propune prelungirea cu 12 luni a contractului de închiriere, dar cu condiţia acceptării noului tarif al chiriei aprobat în luna decembrie 2008, respectiv 4,5 lei/mp/lună.

Proiectul de hotărâre în forma prezentată şi însoţit de avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local este supus la vot şi aprobat cu unanimitate de voturi.

Se trece la punctul 6 al ordinii de zi: aprobarea organigramei şi statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului. Preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului primar, care spune că organigrama aparatului de specialitate rămâne neschimbată faţă de 2008, respectiv 16 posturi împărţite astfel: 2 posturi demnitate publică (primar, viceprimar), 8 posturi funcţionari publici (secretar, inginer agricol, contabil, casier, promotor local, asistent social, referent taxe-impozite, auditor - vacant) şi 6 posturi personal contractual (guard, şofer, zugrav, referent cultural – vacant, inspector de specialitate (inginer topograf) şi muncitor întreţinere). La autofinanţare 6 posturi: 1 post de de muncitor calificat – tractorist şi 5 posturi de muncitori necalificaţi

Proiectul de hotărâre în forma prezentată şi însoţit de avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local este supus la vot şi aprobat cu unanimitate de voturi.

Se trece la puntul 7 al ordinii de zi: aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare. Preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului primar, care spune că şi la serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare organigrama rămâne neschimbată faţă de 2008, respectiv 8 angajaţi: 1 şef serviciu – vacant, 1 inspector – vacant, 1 casier – vacant şi 5 muncitori calificaţi.

Proiectul de hotărâre în forma prezentată şi însoţit de avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local este supus la vot şi aprobat cu unanimitate de voturi.

Se trece la punctul 8 al ordinii de zi: concesionarea a 1.000 mp din CF nedef.1 Sălbăgel nr.cadastral Cc 1/3 către SC Halas Industries SRL. Preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului primar, care spune că SC Halas Industries SRL este proprietara terenului şi construcţiilor din CC 1/2. Societatea doreşte realizarea unei investiţiiăîn localitatea Sălbăgel, având ca obiect îmbutelierea apei plate şi a apei minerale. Pentru apa plată societatea a amenajat pe proprietatea sa forajul şi hala de îmbuteliere, dar pentru apa carbogazoasă este nevoie de încă un foraj, care va trebui amplasat la minim 150 m faţă de primul , pentru a avea debit. Ca urmare, pentru a putea amenaja forajul, hala de îmbuteliere şi drumul de acces, societatea are nevoie de 1.000 mp din domeniul privat al comunei. Redevenţa este de 0,4 lei/mp/an , iar investiţia va fi finalizată în maxim 2 ani.

Proiectul de hotărâre în forma prezentată şi însoţit de avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local este supus la vot şi aprobat cu unanimitate de voturi.

Se trece la puntul 9 al ordinii de zi: rezilierea contractului de închiriere al SC Chemirol Agro SRL (fosta SC Prodagro Bian SRL) pentru spaţiul din Gavojdia în care funcţioneză magazinul societăţii. Preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului primar, care spune că SC Chemirol Agro SRL a depus o cerere prin care solicită rezilierea contractului de închiriere începând cu data de 01.02.2009, întrucât a închis punctul de lucru din localitatea Gavojdia. Magazinul a fost benefic pentru comună, motiv pentru care spaţiul ar trebui scos la licitaţie în continuare pentru acelaşi profil: comercializarea pesticidelor, insecticidelor, fungicidelor etc.    

 Proiectul de hotărâre în forma prezentată şi însoţit de avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local este supus la vot şi aprobat cu unanimitate de voturi.

Se trece la punctul 10 al ordinii de zi: diverse.

Se înscris la cuvânt domnul consilier Mateaş Ioan şi ridică următoarele probleme:

-          la Casa de copii să se întocmească adresă scrisă referitoare la câini

-          la persoanele care locuiesc la Căminul cultural din gavojdia, la fel, să fie atenţionaţi pentru câinii lăsaţi nesupravegheaţi

-          pe strada de la gară ar trebui băgată nişte piatră şi un autogreder

Ia cuvântul domnul consilier Popa Petru şi spune că la Jena pe toate străzile ar trebui efectuate lucrări de întreţinere cu balast.

Nemaifiind alte probleme de discutat, preşedintele de şedinţă declară şedinţa închisă.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

 

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                       SECRETAR                                   

                PETRU AVRAM                                                                     LENUŢA MOICA                     


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA

 

 

 

 HOTĂRÂRE

privind propunerea calificativului profesional al secretarului comunei pentru perioada 1.12.2007 – 31.12.2008

 

            Având în vedere referatul primarului comunei Găvojdia  nr.55/15.01.2008

            În temeiul prevederilor art.107  alin.2 lit.d) din HG nr.611/2008 – pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici

            În conformitate cu prevederile art.45 din Legea nr.215/2001 – privind administraţia publică locală, republicată

 

            Consiliul Local al Comunei Găvojdia

 

 

HOTĂRĂŞTE

 

            Art.1 – Consiliul Local propune acordarea calificativului „foarte bine” secretarului comunei Găvojdia -  Moica Lenuţa Daniela, pentru activitatea desfăşurată în perioada 1.12.2007 – 31.12.2008.

            Art.2 – Raportul de evaluare a performanţelor profesionale va fi întocmit de primarul comunei, pe baza propunerii prevăzute la art.1.

            Art.3 – Prezenta hotărâre se comunică:

-          Instituţiei Prefectului -  Judeţul Timiş

-          Primarului comunei

-          Secretarului comunei

-          Se face publică prin afişare

 

 

                         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                               PETRU AVRAM                                             CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                                        SECRETAR

                                                                                                                     MOICA LENUŢA

 

 

GAVOJDIA, 26.01.2009

NR.3


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA

 

 

 

 HOTĂRÂRE

privind rezilierea contractului de închiriere nr.1534/9.03.2005 încheiat între Consiliul Local Găvojdia şi SC „Prodagro Bian” SRL Arad

 

 

            Având în vedere faptul că terenul din domeniul public al comunei, situat în Găvojdia  şi evidenţiat în CF 526 a făcut obiectul contractului de închiriere dintre Consiliul Local Găvojdia şi SC „Prodagro Bian” SRL Arad , în scopul desfăşurării activităţii societăţii

Văzând cererea formulată de SC „Prodagro Bian” SRL (în prezent SC „Chemirol Agro” SRL şi înregistrată la nr.129/20.01.2009 prin care se solicită rezilierea contractului de închiriere, datorită faptului că a societatea nu mai desfăşoară activităţi în spaţiul închiriat

În baza referatului primarului nr.130/20.01.2009  şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local 

În temeiul prevederilor art.36 alin.5 lit.b) şi art.45 din Legea nr.215/2001 – privind administraţia publică locală, republicată

 

Consiliul Local al Comunei Găvojdia

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art.1 – Începând cu data de 01.02.2009 se reziliază contractul de închiriere nr.1534/9.03.2005, încheiat între Consiliul Local Găvojdia şi SC „Prodagro Bian” SRL (în prezent SC „Chemirol Agro” SRL) pentru spaţiul proprietate publică a comunei situat în intravilanul localităţii Găvojdia, înscris  în CF nr.526 nr.top.94/a/2/1.

Art.2 – Prezenta hotărâre se comunică:

-          Instituţiei Prefectului -  Judeţul Timiş

-          Serviciului contabilitate al Primăriei

-          SC „Prodagro Bian” SRL

-          Se face publică prin afişare

 

             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                    PETRU AVRAM

 

  CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                                       SECRETAR

                                                                                                                   MOICA LENUŢA

 

 

 

   GAVOJDIA, 26.01.2009

   NR. 8                   


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA

 

 

 HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea Raportului primarului privind gestionarea bunurilor comunei în anul 2008 şi a Raportului privind starea economică, socială şi de mediu la 31.12.2008

 

 

            Având în vedere raportul primarului privind gestionarea bunurilor comunei în anul 2008 nr.78/16.01.2009 şi raportul primarului privind starea economică, socială şi de mediu la 31.12.2008, precum şi  avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local

            În temeiul prevederilor art.122 şi art.45 din Legea 215/2001 – privind administraţia publică locală, republicată

 

            Consiliul Local al Comunei Găvojdia

 

HOTĂRĂŞTE

 

            Art.1 – Se aprobă Raportul primarului privind gestionarea bunurilor comunei în anul 2008, prezentată de primar conform anexei .

            Art.2 – Se aprobă Raportul primarului privind starea economică, socială şi de mediu la 31.12.2008, conform anexei nr.2.

            Art.3 – Anexele 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2 – Prezenta hotărâre se comunică:

-          Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş

-          Se face publică prin afişare

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

        PETRU AVRAM

                                                                                                CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                            SECRETAR

                                                                                                        LENUŢA MOICA

 

 

GĂVOJDIA, 26.01.2009

NR.2


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA

 

 

   HOTĂRÂRE

privind prelungirea contractului de închiriere  nr. 3566/26.11.2003 încheiat cu PF Ernest Valocsik Ileana pentru spaţiul în suprafaţă de 36 mp din Găvojdia CF 526 nr.top. 94/a/2/1

 

            Având în vedere prevederile capitolului III din contractul nr.3566/26.11.2003 încheiat între Consiliul Local Găvojdia şi PF Ernest Valocsik Ileana, conform căruia la expirarea contractului acesta poate fi prelungit prin acordul părţilor.

            Urmare a cererii PF Ernest valocsik Ileana nr.3124/15.12.2008 prin care solicită prelungirea acestui contract

            Ţinându-se seama de referatul primarului nr.99/19.01.2009 şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local

            În temeiul prevederilor Legii nr.213/1998 – privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia

            În conformitate cu prevederile art.36 alin.5 lit.a) şi art.45 alin.3  din Legea nr.215/2001 – privind administraţia publică locală, republicată

 

            Consiliul Local al Comunei Găvojdia

 

HOTĂRĂŞTE

 

            Art.1 – Se aprobă prelungirea contractului de închiriere  nr.3566/26.11.2003 încheiat cu PF Ernest Valocsik Ileana pentru spaţiul în suprafaţă de 36 mp din domeniul public al comunei, spaţiul în care funcţionează frizeria din localitatea Gavojdia.

            Art.2 – Contractul se prelungeşte pentru o perioadă de 12 luni, cu începere de la data de 1.01.2009 până la 31.12.2009, putând fi prelungit de părţi de comun acord.

            Art.3 – Chiria lunară datorată este de 4,5 leI/mp/lună.

            Art.4 – Se împuterniceşte domnul primar Stoica Dănuţ cu semnarea actului adiţional dintre cele două părţi, precum şi cu îndeplinirea altor consecinţe ce decurg din prezenta hotărâre.

            Art.4 – Prezenta hotărâre se comunică:

-          Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş

-          Primarului comunei Găvojdia

-          Compartimentului contabilitate al Primăriei

-          PF Ernest Valocsik Ileana

-          Se face publică prin afişare

 

                          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                    PETRU AVRAM

                                                                                                            CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                                     SECRETAR

                                                                                                                   LENUŢA MOICA

 

 

 

 

 

            GĂVOJDIA, 26.01.2009

NR.4

         

 


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA

 

  

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare Gavojdia

 

 

            Consiliul Local al comunei Găvojdia

            Având în vedere referatul primarului nr.90 /15.01.2008 prin care se propune aprobarea noii Organigrame şi statului de funcţii ale Serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare Gavojdia

            În temeiul prevederilor art.36 alin.3 lit.b) şi art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 – privind administraţia publică locală, republicată

 

HOTĂRĂŞTE

 

            Art.1 – Se aprobă Organigrama şi Statul de funcţii ale Serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare ale comunei Găvojdia, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2 – Prezenta hotărâre se comunică:

-          Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş

-          Consiliului Judeţean Timiş

-          Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

-          Aparatului de specialitate al primarului

-          Se face publică prin afişare

 

                          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                  PETRU AVRAM

                                                                                                CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                          SECRETAR

                                                                                                       LENUŢA MOICA

 

 

 

 

 

 

 

            GAVOJDIA, 26.01.2009

            NR. 6

 

 

           

 


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA

 

 HOTĂRÂRE

privind actualizarea inventarului terenurilor care fac obiectul Legii nr.15/2003 – privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală

 

            Având în vedere procesul-verbal nr.134/21.01.2009  al comisiei de aplicare a prevederilor Legii nr.15/2003 şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local

            În temeiul prevederilor Legii nr.15/2003 – privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală,republicată, precum şi art. 2 din HG 896/2003 – privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.15/2003

            În conformitate cu art.45 din Legea nr.215/2001 – privind administraţia publică locală, republicată

 

            Consiliul Local al Comunei Găvojdia

 

HOTĂRĂŞTE

 

            Art.1 – Se aprobă inventarul actualizat al terenurilor disponibile pentru aplicarea Legii nr.15/2003, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2 – Loturile urmează a se atribui tinerilor cu domiciliul în comuna Gavojdia, care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr.15/2003.

            Art.3 – Atribuirea nominală a loturilor se va face prin tragere la sorţi ce se va face public, fiind invitaţi să participe toţi cei care au depus cerere.

            Art.4 – Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul comunei Gavojdia, domnul Dănuţ Stoica.

            Art.5 – Prezenta hotărâre se comunică:

-          Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş

-          Primarului comunei Găvojdia

-          Comisiei pentru aplicarea Legii nr.15/2003

-          Se face publică prin afişare

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                        PETRU AVRAM

                                                                                                CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                   SECRETAR

                                                                                                                  MOICA LENUŢA

 

 

GAVOJDIA, 26.01.2009

NR.1

 

                                                                                    ANEXĂ LA HCL NR.1/2009 

Nr. crt.

Nr. CF

Nr. cadastral

Localitatea

Suprafaţa (mp)

Situaţia parcelei

1

Cf 1667

nr.top. 241/c/2/2/23

Găvojdia

997,61

Atribuit

2

Cf 1665

nr.top. 241/c/2/2/21

Găvojdia

1026,52

Atribuit

3

Cf 1663

nr.top. 241/c/2/2/19

Găvojdia

893,58

Atribuit

4

Cf 1662

nr.top. 241/c/2/2/18

Găvojdia

933,78

Atribuit

5

CF 20085

50082

Găvojdia

809

Neatribuit

6

CF 20086

50083

Găvojdia

842

Neatribuit

7

CF 20087

50084

Găvojdia

904

Neatribuit

8

CF 20088

50085

Găvojdia

917

Neatribuit

9

CF 20089

50086

Găvojdia

930

Neatribuit

10

CF 20090

50087

Găvojdia

942

Neatribuit

11

CF 20091

50088

Găvojdia

955

Neatribuit

12

CF 20092

50089

Găvojdia

718

Neatribuit

13

CF 20093

50090

Găvojdia

748

Neatribuit

14

CF 20102

50099

Găvojdia

974

Neatribuit

15

CF 20103

50100

Găvojdia

858

Neatribuit

16

CF 20104

50101

Găvojdia

852

Neatribuit

17

CF 20101

50098

Găvojdia

950

Neatribuit

18

CF 20100

50097

Găvojdia

950

Neatribuit

19

CF 20099

50096

Găvojdia

950

Neatribuit

20

CF 20098

50095

Găvojdia

950

Neatribuit

21

CF 20095

50092

Găvojdia

975

Neatribuit

22

CF 20096

50093

Găvojdia

864

Neatribuit

23

CF 20097

50094

Găvojdia

861

Neatribuit

24

CF 20111

50108

Găvojdia

859

Neatribuit

25

CF 20112

50109

Găvojdia

965

Neatribuit

26

CF 20110

50107

Găvojdia

950

Neatribuit

27

CF 20109

50106

Găvojdia

950

Neatribuit

28

CF 20108

50105

Găvojdia

950

Neatribuit

29

CF 20107

50104

Găvojdia

950

Neatribuit

30

CF 20105

50102

Găvojdia

846

Neatribuit

31

CF 20106

50103

Găvojdia

946

Neatribuit

32

CF 20121

50118

Găvojdia

946

Neatribuit

33

CF 20122

50119

Găvojdia

834

Neatribuit

34

CF 20123

50120

Găvojdia

828

Neatribuit

35

CF 20120

50117

Găvojdia

950

Neatribuit

36

CF 20119

50116

Găvojdia

950

Neatribuit

37

CF 20118

50115

Găvojdia

950

Neatribuit

38

CF 20117

50114

Găvojdia

950

Neatribuit

39

CF 20114

50111

Găvojdia

948

Neatribuit

40

CF 20115

50112

Găvojdia

839

Neatribuit

41

CF 20116

50113

Găvojdia

837

Neatribuit

42

CF 20130

50127

Găvojdia

835

Neatribuit

43

CF 20131

50128

Găvojdia

938

Neatribuit

44

CF 20129

50126

Găvojdia

950

Neatribuit

45

CF 20128

50125

Găvojdia

950

Neatribuit

46

CF 20127

50124

Găvojdia

950

Neatribuit

47

CF 20126

50123

Găvojdia

950

Neatribuit

48

CF 20124

50121

Găvojdia

822

Neatribuit

49

CF 20125

50122

Găvojdia

919

Neatribuit

50

CF 20146

50143

Găvojdia

980

Neatribuit

51

CF 20147

50144

Găvojdia

935

Neatribuit

52

CF 20145

50142

Găvojdia

950

Neatribuit

53

CF 20144

50141

Găvojdia

950

Neatribuit

54

CF 20143

50140

Găvojdia

950

Neatribuit

55

CF 20142

50139

Găvojdia

950

Neatribuit

56

CF 20140

50137

Găvojdia

978

Neatribuit

57

CF 20141

50138

Găvojdia

928

Neatribuit


 

 


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA

 

 

 HOTĂRÂRE

privind concesionarea către SC HALAS INDUSTRIES SRL a 1.000 mp  din parcela înscrisă în CF nedef. nr.1 Sălbăgel nr.top.CC 1/3 pentru extinderea construcţiilor existente

 

            Având în vedere cererea SC Halas Industries SRL nr.115/20.01.2009 prin care solicită concesionarea suprafeţei de 1.000 mp din CF nedef. Nr. 1 Sălbăgel nr.top.CC 1/3 pentru extinderea construcţiilor societăţii în scopul dezvoltării activităţii pe care o desfăşoară

            În baza referatului primarului nr.115/20.01.2009 şi avizului comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local  

            În temeiul prevederilor art.15 lit.e) din Legea nr.50/1991- privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată cu modificările ulterioare

            În conformitate cu art.36 alin.5 lit.b) şi art.45 alin.3 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 , republicată

 

            Consiliul Local al comunei Găvojdia

 

HOTĂRĂŞTE

 

            Art. 1 – Se aprobă concesionarea suprafeţei de 1.000 mp teren intravilan proprietate privată a comunei, din CF nedef. Nr.1 Sălbăgel nr.top. CC 1/3 către SC HALAS INDUSTRIES SRL, cu sediul în Bucureşti str.Batistei nr.30 sector 2, pentru extinderea construcţiilor existente.

            Art.2 – Redevenţa anuală este de 0,4 lei/mp şi se actualizează anual prin hotărâre a consiliului local.

            Art.3 – Terenul se concesionează pe durata existenţei construcţiilor, cu condiţia ca aceste construcţii să fie finalizate în maxim 2 ani de zile de la data atribuirii concesiunii, în caz contrar contractul de concesiune se reziliază de drept.

            Art.4 – Se împuterniceşte primarului comunei – Stoica Dănuţ – pentru încheierea contractului de concesiune.

            Art.5 – Prezenta hotărâre se comunică:

-          Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş

-          Primarului comunei Găvojdia

-          Către SC HALAS INDUSTRIES SRL

-          Se aduce la cunoştinţa cetăţenilor

 

                        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                PETRU AVRAM

                                                                                                   CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                          SECRETAR

                                                                                                       LENUŢA MOICA

 

 

 

GAVOJDIA, 26.01.2009

NR.7

 


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi funcţiilor publice ale aparatului de specialitate al primarului comunei Găvojdia

 

 

            Consiliul Local al comunei Găvojdia

            Având în vedere referatul primarului nr.81 /16.01.2009 prin care se propune aprobarea noii Organigrame, stat de funcţii şi funcţii publice ale aparatului propriu al Consiliului Local

            În conformitate cu prevederile Legii nr.188/1999 – privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, modificată şi completată de Legea nr.251/2006

            În temeiul prevederilor art.36 alin.3 lit.b) şi art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 – privind administraţia publică locală, republicată

 

HOTĂRĂŞTE

 

            Art.1 – Se aprobă Organigrama, Statul de funcţii şi funcţiile publice ale aparatului de specialitate al primarului comunei Găvojdia, conform anexelor nr.1,2 şi 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2 – Prezenta hotărâre se comunică:

-          Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş

-          Consiliului Judeţean Timiş

-          Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

-          Aparatului de specialitate al primarului

-          Se face publică prin afişare

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                           PETRU AVRAM

                                                                                                   CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                          SECRETAR

                                                                                                       LENUŢA MOICA

 

 

 

 

 

            GAVOJDIA, 26.01.2009

            NR.5