Hotărâri  2007

 

Proiecte de hotarari 2007

 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL AL

COMUNEI GAVOJDIA

- 2007 -


 

Aprobarea acordării primelor de concediu conform Sentinţei civile nr.704/8.10.2007

Propunerea calificativului profesional al secretarului comunei pentru perioada 1.12.2006 – 1.12.2007

Aprobarea dezmembrării parcelei înscrise în CF nedef.193 Găvojdia nr.cadastral Ps 1136

Aprobarea convenţiei dintre Consiliul Local Găvojdia şi ORANGE ROMÂNIA SA pentru investiţia „Instalare fibră optică Orange Deva-Lugoj”

Stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2008

Stabilirea unor taxe locale la nivelul comunei Găvojdia pentru anul 2008

Aprobarea unor sume pentru acordarea de cadouri cu ocazia sărbătorilor de Crăciun pentru copiii din comună

Rectificarea bugetului local pe anul 2007

Stabilirea unor obligaţii ale cetăţenilor cu privire la racordarea la reţeaua publică de alimentare cu apă

Rectificarea bugetului local pe anul 2007

Rectificarea bugetului local pe anul 2007

Modificarea Programului anual al achiziţiilor publice pentru anul 2007, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.10/27.01.2007

Aprobarea procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrării „Întreţinerea îmbrăcăminţilor bituminoase prin mixturi asflatice preparate la cald la DC 217 Lugojel – DN6”

Aprobarea încheierii unui contract de comodat pentru sediul cabinetului veterinar din comună

Aprobarea documentaţiei pentru concesionarea terenului din CF ned.279 Găvojdia nr.cadastral PS 563/1, din intravilanul extins al comunei

Delimitarea secţiilor de votare pentru desfăşurarea alegerilor pentru desemnarea reprezentanţilor României în Parlamentul European, din data de 25 noiembrie 2007

Stabilirea locurilor speciale de afişaj electoral , în vederea desfăşurării alegerilor pentru Parlamentul European din 25.11.2007

Concesionarea către SC Patri Forest SRL a parcelei înscrise în CF nr.1605 Găvojdia nr.top.241/c/1/b/4/1/2 pentru extinderea construcţiilor existente

Rectificarea bugetului local pe anul 2007

Retragerea dreptului de folosinţă al Cooperativei Economice Zonale Lugoj pentru imobilul construcţie înscris în CF nr.1522 Lugojel nr.top.42/b/2

Interzicerea accesului autovehiculelor cu masa maximă autorizată peste 5 t pe DC 217 DN6 – Lugojel

Aprobarea dezmembrării parcelei înscrise în CF nedef.187 Lugojel nr.cadastral Psl 40

Aprobarea dezmembrării parcelei înscrise în CF nedef.194 Găvojdia  nr.cadastral Psl 563


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL GAVOJDIA

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea acordării primelor de concediu conform Sentinţei civile nr.704/8.10.2007

 

 

          Având în vedere Sentinţa civilă a Tribunalului Timiş nr.704/8.10.2007, prin care Consiliul Local şi primarul sunt obligaţi la acordarea primelor de concediu pentru anii

 2004, 2005, 2006

          Ţinându-se seama de prevederile bugetare ale anului 2007

          În conformitate cu prevederile art.45 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată

 

          Consiliul Local al comunei Găvojdia

 

HOTĂRĂŞTE

 

          Art.1 – Se aprobă acordarea primelor de concediu pentru anii 2004, 2005, 2006, conform Sentinţei civile nr.704/8.10.2007.

          Art.2 – Prezenta hotărâre se comunică:

-        Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş

-        Compartimentului contabilitate al Primăriei

-        Se face publică prin afişare

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

       ENCHESCU DORU

 

                                                                      CONTRASEMNEAZĂ

                                                                             SECRETAR

                                                                       LENUŢA MOICA

 

 

GAVOJDIA, 14.12.2007

NR. 63


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA

 

 

 HOTĂRÂRE

privind propunerea calificativului profesional al secretarului comunei pentru perioada 1.12.2006 – 1.12.2007

 

          Având în vedere referatul primarului comunei Găvojdia  nr.3926/7.12.2007

          În temeiul prevederilor art.4 lit.d) din Anexa 3 la HG nr.1209/2003 – privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici

          În temeiul prevederilor Ordinului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr.13012/  2007 – privind  stabilirea modalităţii de acordare a calificativelor şi aprobarea Criteriilor de performanţă pe baza cărora se face evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici pentru anul 2007

          În conformitate cu prevederile art.45 din Legea nr.215/2001 – privind administraţia publică locală, republicată

 

          Consiliul Local al Comunei Găvojdia

 

 

HOTĂRĂŞTE

 

          Art.1 – Consiliul Local propune acordarea calificativului „foarte bine” secretarului comunei Găvojdia -  Moica Lenuţa Daniela, pentru activitatea desfăşurată în perioada 1.12.2006 – 1.12.2007.

          Art.2 – Raportul de evaluare a performanţelor profesionale va fi întocmit de primarul comunei, pe baza propunerii prevăzute la art.1.

          Art.3 – Prezenta hotărâre se comunică:

-        Instituţiei Prefectului -  Judeţul Timiş

-        Primarului comunei

-        Secretarului comunei

-        Se face publică prin afişare

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

ENCHESCU DORU

                                                                                          CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                SECRETAR

                                                                                              MOICA LENUŢA

                    GĂVOJDIA, 14.12.2007

                    NR.62


 

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea dezmembrării parcelei înscrise în CF nedef.193 Găvojdia

  nr.cadastral Ps 1136

 

 

          Având în vedere PUZ-ul întocmit pentru „Zonă de locuinţe şi funcţiuni complementare Găvojdia”

Conform referatului inginerului topograf nr.3932/7.12.2007 prin care se propune dezmembrarea parcelei respective 

          În temeiul prevederilor Legii nr.7/1996 – legea cadastrului şi publicităţii imobiliare, modificată

          În conformitate cu prevederile art.45 alin.3 din  Legea nr.215/2001 – privind administraţia publică locală, republicată

 

          Consiliul Local al Comunei Găvojdia

 

HOTĂRĂŞTE

 

          Art.1 – Se aprobă dezmembrarea parcelei din localitatea Găvojdia, înscrisă în CF  nr.193 nedef., nr. cadastral Ps 1136, conform expertizei întocmite de SC Pres Top SRL Lugoj.

Art.2 – Expertiza tehnică topografică întocmită de SC Pres Top SRL Lugoj constituie anexă la prezenta hotărâre şi face parte integrantă din aceasta.

Art.3 – Se împuterniceşte primarul comunei, domnul Stoica Dănuţ, cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.4 – Prezenta hotărâre se comunică:

-        Instituţiei Prefectului -  Judeţul Timiş

-        Primarului comunei

-        Biroului de cadastru şi publicitate imobiliară Lugoj

-        Se face publică prin afişare

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

ENCHESCU DORU

                                                                                          CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                SECRETAR

                                                                                              MOICA LENUŢA

                    GĂVOJDIA, 14.12.2007

                    NR.61

 


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GAVOJDIA

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea convenţiei dintre Consiliul Local Găvojdia şi ORANGE ROMÂNIA SA pentru investiţia „Instalare fibră optică Orange Deva-Lugoj”

 

 

 

          Având în vedere adresa SC Protelco SA Câmpina nr.2595/5.12.2007 – subcontractant ORANGE ROMÂNIA SA

          Ţinându-se seama de referatul primarului nr.3936/7.12.2007 şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local

          În temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit.c) şi art.45 din Legea administraţiei publice lcoale nr.215/2001, republicată

 

          Consiliul Local al comunei Găvojdia

 

HOTĂRĂŞTE

 

          Art. 1 – Se aprobă convenţia dintre Consiliul Local Găvojdia şi Orange România pentru derularea investiţiei „Instalare fibră optică Orange Deva-Lugoj”, conform anexei nr.1.

          Art.2 – Se aprobă schiţa privind amplasamentul lucării pe raza comunei Găvojdia, conform anexei nr.2.

          Art.3 – Anexele 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

          Art.4 – Se împuterniceşte primarul comunei – Stoica Dănuţ – să semneze convenţia în numele Consiliului Local.

          Art.5 – Prezenta hotărâre se comunică:

-        Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş

-        Orange România SA

-        Se face publică prin afişare

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

ENCHESCU DORU

                                                                                          CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                SECRETAR

                                                                                              MOICA LENUŢA

                    GĂVOJDIA, 14.12.2007

                    NR.60


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA 

 

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2008

 

          Având în vedere referatul compartimentului taxe-impozite nr.3953/7.12.2007 şi Avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local  

          În temeiul prevederilor Titlului IX din Legea 571/2003 – privind Codul fiscal şi Hotărârea Guvernului nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003

          Urmare a apariţiei HG nr.1514/2006 – privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2007

          În conformitate cu art.45 alin.1 din Legea 215/2001 – privind administraţia publică locală, modificată, republicată

 

          Consiliul Local al Comunei Găvojdia

 

 

HOTĂRĂŞTE

 

 CAPITOLUL I

Impozitul pe clădiri

 

          Art.1 – (1)În cazul persoanelor fizice , impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de impozitare de 0,1% la valoarea impozabilă a clădirii.

          (2) Valoarea impozabilă a clădirii se determină prin înmulţirea suprafeţei construite a clădirii (mp) cu valoarea corespunzătoare din tabelul următor:

Nr

Felul si destinatia cladirilor

 

Valoarea

Impozabila**),

Lei/mp(lei RON)

crt

si ale altor contructii

Nivelurile

Indexate

Niv.indexate

pentru anul 2008

 

Impozabile

Pentru anul

2007 –lei/mp-

 

-lei/mp

 

 

Cu instalatii de

Fara instalatii de

Cu instalatii de

Fara instalatii de

 

 

Apa,canalizare,

apa,canalizare,

apa,canalizare,

apa,canalizare,

 

 

Electrice,incalzire

Electrice,incalzire

electrice,incalzire

electrice,incalzire

0

1

2

3

4

5

1

Cladiri a)cu peretii sau cadre

 

 

 

 

 

De beton armat,din caramida

669

397

669

397

 

Arsa,piatra naturala sau din

 

 

 

 

 

Alte materiale asemanatoare

 

 

 

 

2

Cladiri cu peretii din  lemn,caramida

 

 

 

 

 

nearsa,valatuci,paianta

182

114

182

114

 

Si alte mater.asemanatoare

 

 

 

 

3

Constructii anexe,corpului  

 

 

 

 

 

 principal al unei cladiri

 

 

 

 

 

Avand pereti din beton

 

 

 

 

 

din caramida arsa piatra sau

 

 

 

 

 

alte materiale asemanatoare

114

 

102

 

114

102

 

4

Constructii anexe,corpului  

 

 

 

 

 

pereti din lemn din caramida nearsa ,valatici sipci sau alte materiale asemanatoare

68

 

45

 

68

 

45

 

A

Cladire cu cadre din beton armatsau cu pereti exteriori din caramidaarsa sau din orice materiale rezultate in urma  unui tratament termic si /sau chimic

x

x

669

397

B

 

Cladire cu pereti exteriori din lemn,din piatra naturala ,din valatuci sau din orice alte materiale nesupuse  unui tratament termic si /sau chimic

x

x

182

114

C

Cladire anexa cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori din caramida arsa saudin orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si /sau chimic

x

x

114

102

 

       (3)Incepand cu data de 01.01.2007,pentru cladirile  proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ –teritoriale,concesionate inchiriate date in administrare ori in folosinta, dupa caz,care reprezinta   sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor titularilor dreptului de administrare sau de folosinta,dupa caz,in conditii similare impozitului pe cladiri

       (4)Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează cu un coeficient de corecţie de 0,90 (zona D rangul V) pentru întreaga comună.

       (5) Valoarea impozabilă a clădirii se reduce în funcţie de anul terminării acesteia, astfel:

          a) cu 20% pentru clădirea care are o vechime de peste 50 de ani  la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă

          b) cu 10% pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30  de ani şi 50 de ani inclusiv la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă

       (6) Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior , atunci suprafaţa construită se determină prin înmulţirea suprafeţei utile a clădirii cu un coeficient de transformare de 1,20.

       (7) Dacă o persoană fizică are în proprietate două sau mai multe clădiri utilizate ca locuinţă , care nu sunt închiriate unei alte persoane , impozitul pe clădiri se majorează după cum urmează:

a)   cu 15% pentru prima clădire în afara celei de la domiciliu

b)   cu 50% pentru cea de-a doua clădire în afara celei de la domiciliu

c)    cu 75% pentru cea de-a treia clădire în afara celei de la domiciliu

d)   cu 100% pentru cea de-a patra clădire şi următoarele în afara celei de la domiciliu

    Art.2 – (1)În cazul persoanelor juridice , impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 1% asupra valorii de inventar a clădirii.

(2) În cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată în ultimii trei ani , cota impozitului pe clădiri este stabilită la 10% şi se aplică la valoarea de inventar a clădirii , înregistrată în contabilitatea persoanei juridice până la sfârşitul lunii în care s-a efectuat prima reevaluare.

   Art.3 – Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri , datorat pentru întregul an de către persoanele fizice , până la data de 31 martie a anului respectiv , se acordă o bonificaţie de 10%.  

 

CAPITOLUL II

 Impozitul pe teren

 

          Art.4 – (1)Impozitul pe teren din intravilan  se calculeaza in lei/mp astfel, zona D rangul  V pentru întreaga comună : 127 lei/ha.

 (2) In cazul unui  teren amplasat în intravilan , înregistrat la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii , impozitul pe teren se stabileşte prin înmulţirea rezultatului calculat potrivit alineatului 1 cu coeficientul de corecţie 1,00.

 (3) Numărul de metri pătraţi de teren se înmulţeşte cu suma corespunzătoare prevăzută pentru zona D , după cum urmează :

            1. Teren arabil   ………………………11 lei/ha            

            2. Păşune  ………………....…………….9 lei/ha               

            3. Fâneaţă  …………………....…………9 lei/ha               

            4. Vie ………………………………......…13 lei/ha      

            5. Livezi ……………………………....... 20 lei/ha  

            6. Paduri  si terenuri forestiere…11 lei/ha

          (4)Incepand cu data de 01.01.2007,pentru terenurile  proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ –teritoriale,concesionate inchiriate date I administrare ori in folosinta, dupa caz,care reprezinta   sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor titularilor dreptului de administrare sau de folosinta,dupa caz,in conditii similare impozitului pe teren       

          (5) În cazul unui teren situat în extravilan , se stabileşte impozitul pe teren în lei/ha, clasa de calitate III, zona C, după cum urmează :

Nr.

crt

Zona

Categoria de folosinta

 

1

Teren cu constructii

18

2

Arabil

32

3

Pasune

16

4

Faneata

16

5

Vie pe rod ,alta decat cea prevazuta la nr.crt. 6. 1

36

6

Livada pe rod ,alta decat cea  prevazuta la nr.crt.6.1

36

6.

Livada pana la intrarea pe rod

x

7

Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera cu exceptia celui prevazut  la nr. crt.7.1

8

7.

Padure in varsta de pana la 20 de ani si padure cu rol de protectie

x

8

Teren cu apa ,altul decat cel cu amenajari piscicole

2

8.

 Teren cu amenajari piscicole

20

 9

Drumuri si cai ferate

x

10

Neproductiv

x

 

   Art.5 – Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren , datorat pentru întregul an de către persoanele fizice , până la data de 31 martie a anului respectiv , se acordă o bonificaţie de 10%.  

 

 

CAPITOLUL III

Taxa asupra mijloacelor de transport

 

 

          Art.6 – (1)Taxa asupra mijloacelor de transport cu tractiune mecanica inmatriculate de pesoane fizice sau juridice se calculeaza în funcţie de capacitatea cilindrică a acestora , prin înmulţirea fiecărui 500 cmc sau fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare , astfel:

a.    Motorete,scutere,motociclete si autoturisme cu capacitatea cilindrica de pana la 1600 cmc inclusiv : 7 lei fractiune de 200 cmc

               b. autoturisme cu  capacitatea cilindrica   intre 1601cmc si 2000 cmc inclusiv : 15  lei fractiune de 200 cmc

               c. autoturisme cu  capacitatea cilindrica   intre 2001 cmc si 2600 cmc inclusiv : 30 lei fractiune de 200 cmc

               d. autoturisme cu  capacitatea cilindrica   intre 2601 cmc si 3000 cmc inclusiv : 60 lei fractiune de 200 cmc

    e. autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 3001 cmc : 120 lei fractiune de 200   cmc

               f. autobuze, autocare,microbuze : 20,00 lei fractiune de =200 cmc

               g.alte autovehicole  cu masa totala  maxim autorizata de pana la 12 tone inclusiv, precum si autoturismele de teren din productia interna : 25 lei fractiune de 200 cmc

               h.tractoare inmatriculate : 15 lei fractiune de 200 cmc

 

          (2) În cazul unui ataş , taxa pe mijlocul de transport este de 50% din taxa pentru motocicletele , motoretele şi scuterele respective.

          (3) Pentru autovehicule de transport marfa cu masa totala maxima autorizata de peste 12 tone , taxa asupra mijlocului de transport este egală cu suma corespunzătoare din tabelul următor:

     

Taxa (lei/an/autovehicul)

 

Axe motoare cu suspensie pneumatica sau echivalent

Axe motoare cu alt sistem de suspensie

 

 Lei

Lei

1.autovehicule cu doua axe si cu masa:

 

 

a)peste 12 t,dar nu mai mult de 13 t

100

110

b)peste 13 t,dar nu mai mult de 14 t

110

218

c)peste 14 t,dar nu mai mult de 15 t

218

307

d)peste 15 t,

307

694

2.autovehicole cu trei axe si cu masa:

 

 

a)peste 15 t,dar nu mai mult de 17 t

110

137

b)peste 17 t,dar nu mai mult de 19 t

137

281

c)peste 19 t,dar nu mai mult de 21 t

281

365

d)peste 21 t,dar nu mai mult de 23 t

365

563

e) peste 23 t,dar nu mai mult de 25 t

563

874

f) peste 25 t,

563

874

3. autovehicole cu patru axe si cu masa:

 

 

a)peste 23 t,dar nu mai mult de 25 t

365

370

b)peste 25 t,dar nu mai mult de 27 t

370

578

c)peste 27 t,dar nu mai mult de 29 t

578

917

d)peste 29 t,dar nu mai mult de 31 t

917

1361

e) peste 31 t

917

1361

 Art 3. - Pentru combinatii de autovehicule(autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfa cu masa totala maxima autorizata de peste 12 tone:

         Taxa (lei/an/autovehicul)

 

Axe motoare cu suspensie pneumatica sau echivalent

Axe motoare cu alt sistem de suspensie

1.Autovehicole cu 2+1 axe si cu masa:

 

 

a) peste 12 t dar nu mai mult de 14 t

100

110

b) peste 14 t,dar nu mai mult de 16 t

110

120

c) peste 16 t,dar nu mai mult de 18 t

120

130

d)peste 18 t,dar nu mai mult de 20 t

130

140

e)peste 20 t,dar nu mai mult de 22 t

140

190

f) peste 22 t,dar nu mai mult de 23 t

190

246

g)peste 23 t,dar nu mai mult de 25 t

246

443

h)peste 25                                     

443

778

2. Autovehicole cu 2+2 axe si cu masa:

 

 

a) peste 23 t dar nu mai mult de 25 t

120

177

b) peste 25 t,dar nu mai mult de 26 t

177

291

c) peste 26 t,dar nu mai mult de 28 t

291

428

d)peste 28 t,dar nu mai mult de 29 t

428

517

e)peste 29 t,dar nu mai mult de 31 t

517

849

f) peste 31 t,dar nu mai mult de 33 t

849

1178

g)peste 33 t,dar nu mai mult de 36 t

1178

1789

h)peste 36 t                                   

1178

1789

3. Autovehicole cu 2+3 axe si cu masa:

 

 

a) peste 36 t dar nu mai mult de 38 t

938

1305

b)peste 38 t

1305

1774

4. Autovehicole cu 3+2 axe si cu masa:

 

 

a) peste 36 t dar nu mai mult de 38 t

829

1150

b) peste 38 t,dar nu mai mult de 40 t

1150

1591

c) peste 40 t

1591

2354

5. Autovehicole cu 3+3 axe si cu masa:

 

 

a) peste 36 t dar nu mai mult de 38 t

471

570

b) peste 38 t,dar nu mai mult de 40 t

570

851

c) peste 40 t

851

1356

 

          B. Pentru remorci,semiremorci si rulote*):

                             Capacitatea                                                      

a) pana la o tona inclusiv              7

b) intre 1 si 3 tone inclusiv         24       

a)   intre 3 si 5 tone inclusiv          7

b)   peste 5 tone                         46

 

 

 

Art.7 -   Pentru plata cu anticipaţie a taxei auto , datorat pentru întregul an de către persoanele fizice , până la data de 15 martie a anului respectiv , se acordă o bonificaţie de 10%.  

 

 

CAPITOLUL IV

   Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor

 

 

          Art.8 –(1)  Taxa pentru  eliberarea certificatelor de urbanism este  stabilita in limitele prevazute dupa cum urmeaza:

Suprafata pentru care se obtine certificatul                Taxa (lei)

              de urbanism                                                                        

a)   Pana la 150 mp inclusiv                                  4             

b)   Intre 151 mp si 250 mp inclusiv                     5             

c)    Intre 251 mp si 500 mp inclusiv                     7             

d)   Intre 501 mp si 750 mp inclusiv                     8             

e)   Intre 751 mp si 1.000 mp inclusiv                 10            

f)    Peste 1.000 mp                                            10+0,01 pentru fiecare mp care depaseste 1.000 mp

(2)Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construire pentru o cladire care urmeaza a fi folosita ca locuinta sau anexa la locuinta este egala cu 0,5% din valoarea autorizata a lucrarii de contructii.

(3)Taxa pentru eliberarea  autorizatiei de foraje sau excavari necesara studiilor geotehnice, ridicarilor topografice, exploatarilor de cariera, balastierelor, sondelor de gaze si petrol, precum si altor exploatari se calculeaza inmultind numarul de metri patrati de teren afectat de foraj sau  excavatie cu o valoare stabilita de 6 lei.

(4)Taxa pentru eliberarea autorizatiei necesare pentru lucrarile de organizare de santier in vederea realizarii unei constructii, care nu sunt incluse in alta autorizatie de construire , este egala cu 3% din valoarea autorizata a lucrarilor de organizare de santier.

(5)Taxa pentru eliberarea autorizatiei de amenajare de tabere in corturi, casute sau rulote ori campinguri este egala cu 2% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructie.

(6)Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru chioscuri, tonete, cabine,spatii de expunere, situate pe caile si in spatiile publice, precum si pentru amplasarea corpurilor si a panourilor de afisaj, a firmelor si reclamelor este de 6 lei pentru fiecare metru patrat de suprafata ocupata de constructie.

(7)Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru orice alta constructie decat cele prevazute in alt aliniat al prezentului articol este egala cu 1% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructie, inclusiv instalatiile aferente.

(8)Taxa pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare, totala sau partiala, a unei constructii este egala cu 0,1% din valoarea impozabila a constructiei, stabilita pentru determinarea impozitului pe cladiri. In cazul desfiintarii partiale a unei constructii, taxa pentru eliberarea autorizatiei se modifica astfel incat sa reflecte portiunea de constructie  care urmeaza a fi demolata.

(9)Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism  sau a unei autorizatii de construire este egala cu 30% din cuantumul  taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizatiei initiale.

(10)Taxa pentru eliberarea unei autorizatii privind lucrarile de racorduri si bransamente la retele publice de apa, canalizare, gaze, termice, energie electrica, telefonie si televiziune prin cablu este de  9 lei  pentru fiecare racord.

(11)Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de catre comisia de urbanism si amenajarea teritoriului, de catre primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului judeţean este de  11 lei.

(12)Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala si adresa este de  7 lei.

(13)Pentru taxele prevăzute în prezentul articol, stabilite pe baza valorii autorizate a lucrarilor de constructie, se aplica urmatoarele reguli:

a)   taxa datorata se stabileste pe baza valorii lucrarilor de constructie declarate de persoana care solicita avizul si se plateste inainte de emiterea avizului.

b)   în termen de 15 zile de la data finalizarii lucrarilor de constructie, dar nu mai tarziu de 15 zile de la data care expira autorizatia de respectiva, persoana care a obtinut autorizatia trebuie sa depuna o declaratie privind valoarea lucrarilor de constructei la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale.

c)    pana in cea de-a 15-a zi inclusiv, de la data la care se depune situatia finala privind valoarea lucrarilor de constructie , compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale are obligatia de a stabili taxa datorata pe baza valorii reale a lucrarilor de constructie;

d)   Pana in cea de-a 15-a zi inclusiv, de la data la care compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale a emis valoarea stabilita pentru taxa, trebuie platita orice suma suplimentara datorata de catre persoana care a primit autorizatia sau orice suma care trebuie rambursata de autoritatea administratiei publice locale.

Art.9 -  (1)Taxa pentru eliberarea unei autorizatii pentru desfasurarea unei activitati economice, precum şi viza anuală a acestora este de 11 lei.

(2)Taxa pentru eliberarea autorizatiilor sanitare  de functionare este de 14 lei.

(3)Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, detinute de consiliile locale este de  23 lei.

(4)Taxa pentru eliberarea certificatelor de producator este de 15 lei.

(5) Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiilor privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică este de 2.000 lei.

 

 

CAPITOLUL V

Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate

 

Art.10 – Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se calculează prin aplicarea cotei de 3% la valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate.

Art.11 -  (1)Orice persoana care utilizeaza un panou , afisaj sau structura de afisaj pentru reclama si publicitate intr-un loc public de pe teritoriul comunei Găvojdia datareaza plata taxei anuale prevazute in prezentul articol catre bugetul local al comunei.

(2)Valoarea taxei pentru afisaj in scop de reclamă si publicitate se calculează anual, prin înmulţirea numărului de metrii pătraţi sau a fracţiunii de metru pătrat a suprafeţei afişului pentru reclamă sau publicitate cu următoarele sume, astfel:

a)   in cazul unui afis situat in locul in care persoana deruleaza o activitate economica, suma este de  23 lei.

b)in cazul oricarui alt panou, afisaj sau structura de afisaj pentru reclama si publicitate, suma este de  17 lei.

(3)Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate se recalculeaza pentru a reflecta numarul de luni sau fractiunea de luna dintr-un an calendaristic in care se afiseaza in scop de reclama si publicitate.

(4)Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate se plateste anual, anticipat  sau trimestrial pana la datele de 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie si 15 noiembrie, inclusiv.

(5)Cei care datoreaza taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate au obligaţia sa depuna o declaratie anuala la compartimentul de specialitate al primăriei comunei Găvojdia.

 

  

 CAPITOLUL VI

Impozitul pe spectacol

 

     Art.12 – Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată din vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor , după cum urmează :

a)   în cazul unui spectacol de teatru, balet , operă, operetă, concert filarmonic, sau altă manifestare muzicală , prezentarea unui film de cinematograf , un spectacol de circ sau orice competiţie sportivă cota de impozit este egală cu 2%

b)   în cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele enumerate la lit.a), cota de impozit este egală cu 5%

Art.13 – (1) În cazul unei manifestări artistice sau al unei activităţi distractive care are loc într-o videotecă sau discotecă , impozitul pe spectacol se calculează pe baza suprafeţei incintei.

   (2) Impozitul se stabileşte pentru fiecare zi de manifestare artistică , prin înmulţirea numărului de metri pătraţi ai suprafeţei incintei videotecii sau discotecii cu suma stabilită cu următoarele sume :

a)   în cazul videotecilor , suma este de 1 lei      

b)   în cazul discotecilor , suma este de 2 lei       

(3) Impozitul pe spectacole se ajustează prin înmulţirea sumei rezultate conform alin.2 cu coeficientul de corecţie stabilit pentru rangul V – 1,00.

 

CAPITOLUL VII

Alte taxe locale

    

Art. 14 – Se instituie o taxă zilnică de 13 lei  pentru utilizarea temporară a locurilor publice.

Art.15 – Se stabileşte o taxă anuală de 34 lei pentru deţinerea vehiculelor lente.

Art.16 – Se stabileşte o taxă de 13 lei/zi pentru deţinerea sau utilizarea echipamentelor destinate în scopul obţinerii de venit.    

Art.17 - Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri ,teren si mijloace de transport datorat  pentru intregul an catre contribuabili, pana la data de 31 martie a anului respectiv, se acorda o bonificatie de pana la 10 %.

 

 

CAPITOLUL VIII

Alte dispoziţii

 

Art. 18– Prezenta hotărâre se comunică :

-        Instituţiei Prefectului Judeţul Timiş

-        Primarului comunei Găvojdia

-        Compartimentului contabilitate al primăriei

-        Se face publică prin afişare

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

ENCHESCU DORU

                                                                                          CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                SECRETAR

                                                                                              MOICA LENUŢA

                    GĂVOJDIA, 14.12.2007

                    NR.58


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA

 

  

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea unor taxe locale la nivelul comunei Găvojdia pentru anul 2008

 

 

          Având în vedere necesitatea suplimentării veniturilor proprii pentru anul 2008

          Ţinându-se seama de referatul referentului taxe şi impozite nr.3955/7.12.2007 şi avizul favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Găvojdia

          În conformitate cu art.45 din Legea nr.215/2001 – privind administraţia publică locală, republicată

 

          Consiliul Local al Comunei Găvojdia

 

HOTĂRĂŞTE

 

          Art.1 – Se instituie următoarele taxe locale la nivelul comunei Găvojdia pentru anul 2008:

a)   – taxe pentru păşunat

- bovine/cabaline adulte                                   10 lei/an/cap

- bovine/cabaline tineret                                   5 lei/an/cap

- ovine/caprine adulte                                       2 lei/an/cap pentru proprietarii care deţin până la 100 de capete

- ovine/caprine tineret                                      1 lei/an/cap pentru proprietarii care deţin până la 100 de capete

- ovine/caprine adulte                                       2,5 lei/an/cap pentru  proprietarii care deţin peste 100 de capete

- ovine/caprine tineret                                       2  lei/an/cap pentru               proprietarii care deţin peste 100 de capete

b)   – taxe închirieri şi concesionări:

- închiriere clădiri persoane fizice                        0,38 lei/mp/lună

- închirieri clădiri persoane juridice                     1 lei/mp/lună

- concesionări teren intravilan persoane fizice      0,1 lei/mp/an

- concesionări teren extravilan persoane fizice      0,01 lei/mp/an

- concesionări teren extravilan persoane juridice   0,02 lei/mp/an

- concesionare teren intravilan persoane juridice   0,2 lei/mp/an

- concesiune construcţii extravilan                       6 lei/mp/an

c)    – alte taxe:

-        taxă închiriere cămine culturale: 150 lei/zi

-        taxă acord principiu emitere de către CJT a autorizaţiei de construire şi a certificatului de urbanism: 5 lei

-        taxă închiriere tractor cu remorcă: 35 lei/oră

-        taxă ambulant: 15 lei/zi

-        taxă viză anuală autorizaţie PF/AF: 100 lei/an

 

Art.2 – Prezenta hotărâre se comunică:

-        Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş

-        Primarului comunei

-        Compartimentului contabilitate al Primăriei

-        Se face publică prin afişare

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

ENCHESCU DORU

                                                                                          CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                SECRETAR

                                                                                              MOICA LENUŢA

                    GĂVOJDIA, 14.12.2007

                    NR.59


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA

 

 

  HOTĂRÂRE

privind aprobarea unor sume pentru acordarea de cadouri cu ocazia sărbătorilor de Crăciun pentru copiii din comună

 

          Având în vedere faptul că în comună există mai multe familii cu situaţie materială dificilă

          Ţinându-se seama de referatul contabilităţii nr.3951/7.12.2007 şi Avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local 

          În temeiul prevederilor 273/2006 – privind finanţele publice locale

          În conformitate cu art.45 din Legea 215/2001 – privind administraţia publică locală, republicată

 

          Consiliul Local al Comunei Găvojdia

 

HOTĂRĂŞTE

 

          Art.1 – Se aprobă suma de 5.000 lei din venituri proprii pentru acordarea unor cadouri cu ocazia sărbătorilor de Crăciun pentru copiii din comună.

          Art.2 – Prezenta hotărâre se comunică:

-        Instituţiei Prefectului -  Judeţul Timiş

-        Primarului comunei Găvojdia

-        Compartimentului contabilitate al Primăriei

-        Se face publică prin afişare

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

       ENCHESCU DORU 

                                                                                    CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                           SECRETAR

                                                                                       LENUŢA MOICA

 

          Gavojdia, 14.12.2007

          Nr.57


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului local pe anul 2007

 

 

          Ţinându-se seama de referatul contabilei Primăriei comunei Găvojdia nr.3949/7.12.2007 şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local, precum şi HG nr.1440/2007         

          În temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr.273/2006 – privind finanţele publice locale şi Legii nr.82/1991 – legea contabilităţii , republicată, cu modificările şi completările ulterioare

          În conformitate cu art. 36 alin.4 lit.a) şi art.45 alin.1 din Legea 215/2001 – privind administraţia publică locală, republicată

          Consiliul Local al Comunei Găvojdia

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art.1 - Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2007 la următoarele  capitole:

                                                                                        Mii lei

-Venituri: Total                                                                    + 294  lei

          -  04.02.04 - cote defalcate din impozit pe venit           - 210 lei

          -  11.02 total TVA                                                      + 407 lei

          - 11.02.02 (aj.soc., burse şi ob.inventar şcoli)              + 56 lei

          - 11.02.06 (echilibrare buget)                                     + 11 lei

          - 11.02.07 (finanţare proiecte)                                    + 338 lei

          - 36.02.50 – diverse venituri                                       + 99 lei

                    

-Cheltuieli:  Total                                                                 + 294 lei

          - 51.02 – administraţie total                                       + 70 lei

                    - cheltuieli personal                                          + 30 lei

                    - cheltuieli materiale                                        + 40 lei

          - 65.02 – învăţământ total                                          + 53 lei

                    - burse                                                            + 3 lei

                    - ob.inventar                                                   + 50 lei

          - 68.02.57 – ajutor social                                           + 3 lei

          - 70.02 – servicii dezvoltare total                                + 378 lei

                    - iluminat                                                        + 40 lei

                    - sistem alimentare apă                                    + 338 lei

          - 84.02 – drumuri                                                      - 210 lei

Art.2  - Prezenta hotărâre se comunică:

-        Instituţia Prefectului -  Judeţul Timiş

-        D.G.F.P. Timiş

-        Consiliului Judeţean Timiş

-        Departamentului contabilitate al Primăriei

-        Se face publică prin afişare

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

       ENCHESCU DORU 

                                                                                    CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                           SECRETAR

                                                                                      LENUŢA MOICA

 

          Gavojdia, 14.12.2007

          Nr.56


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA

 

 

 

 HOTĂRÂRE

privind stabilirea unor obligaţii ale cetăţenilor cu privire la racordarea la reţeaua publică de alimentare cu apă

 

 

 

          Având în vedere faptul că urmează să se asfalteze mai multe străzi din comună, iar racordurile ulterioare la reţeaua de apă ar afecta stratul de asfalt

          În baza referatului primarului nr.3773/6.11.2007 şi avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local

          În temeiul prevederilor art.36 alin.6 lit.a) pct.14 şi art.45 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată

          Consiliul Local al comunei Găvojdia

 

HOTĂRĂŞTE

 

          Art.1 – În vederea asigurării cadrului necesar efectuării lucrărilor de asfaltare , precum şi pentru buna funcţionare a reţelei de alimentare cu apă în comuna Găvojdia, se stabilesc următoarele obligaţii pentru cetăţenii comunei:

-        cetăţenii care doresc să se racordeze la reţeaua de alimentare cu apă pot să o facă  până la începerea lucrărilor de asfaltare a drumurilor

-        după finalizarea lucrărilot de asfaltare, racordarea la reţeaua de alimentare cu apă nu va mai fii posibilă decât în cazuri excepţionale, în aşa fel încât să nu se afecteze stratul de asfalt, cheltuielile urmând a fi suportate de către beneficiar. 

Art.2 – Prezenta hotărâre se comunică:

-        Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş

-         Cetăţenilor comunei

-        Se face publică prin afişare

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

     GAŞPAR LAZĂR                                           CONTRASEMNEAZĂ                                                                                          SECRETAR

                                                                           LENUŢA MOICA

 

  

          GĂVOJDIA, 12.11.2007

          NR.55

 


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA

 

  

  HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului local pe anul 2007

 

          Ţinându-se seama de referatul contabilei Primăriei comunei Găvojdia nr.3762/6.11.2007 şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local         

          În temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr.273/2006 – privind finanţele publice locale şi Legii 82/1991 – legea contabilităţii , republicată, cu modificările şi completările ulterioare

          În conformitate cu art. 36 alin.4 lit.a) şi art.45 alin.1 din Legea 215/2001 – privind administraţia publică locală, republicată

          Consiliul Local al Comunei Găvojdia

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art.1 - Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2007 la următoarele  capitole:

-Venituri: Total                                                                + 96.820  lei

            - cont 42.02.34 subvenţii                                      + 96.820  lei

   

                             

-Cheltuieli:  Total                                                              + 96.820 lei

                - cont 68.02.57 ajutor social                              + 96.820 lei

Art.2  - Prezenta hotărâre se comunică:

-        Instituţia Prefectului -  Judeţul Timiş

-        D.G.F.P. Timiş

-        Consiliului Judeţean Timiş

-        Departamentului contabilitate al Primăriei

-        Se face publică prin afişare

 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

        GAŞPAR LAZĂR           

                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                         SECRETAR

                                                                                     LENUŢA MOICA

  

          GĂVOJDIA, 12.11.2007

          NR.54


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA

 

  

 HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului local pe anul 2007

 

 

          Ţinându-se seama de referatul contabilei Primăriei comunei Găvojdia nr.3549/15.10.2007 şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local         

          În temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr.273/2006 – privind finanţele publice locale şi Legii 82/1991 – legea contabilităţii , republicată, cu modificările şi completările ulterioare

          În conformitate cu art. 36 alin.4 lit.a) şi art.45 alin.1 din Legea 215/2001 – privind administraţia publică locală, republicată

          Consiliul Local al Comunei Găvojdia

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art.1 - Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2007 la următoarele  capitole:

-Venituri: Total                                                                 + 333,41 mii lei

            - sume alocate de CJT                                           + 333,41 mii lei

   

                             

-Cheltuieli:  Total                                                              + 333,41 mii lei

                - alimentare cu apă                                           + 121,60 mii lei

                - reabilitare DC 217 şi DC 131 şi pod râu Timiş    + 211,81 mii lei

Art.2  - Prezenta hotărâre se comunică:

-        Instituţia Prefectului -  Judeţul Timiş

-        D.G.F.P. Timiş

-        Consiliului Judeţean Timiş

-        Departamentului contabilitate al Primăriei

-        Se face publică prin afişare

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

              CONSTANTIN ADRIANA 

                                                                                 CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                           SECRETAR

                                                                                      LENUŢA MOICA

 

 

GĂVOJDIA, 22.10.2007

NR.49


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA

 

 

 

  HOTĂRÂRE

privind modificarea Programului anual al achiziţiilor publice pentru anul 2007, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.10/27.01.2007

 

 

          Având în vedere modificările intervenite în ceea ce priveşte achiziţiile publice propuse a se derula pe parcursul anului 2007

          Ţinându-se seama de referatul promotorului local nr.3555/15.10.2007

          În temeiul prevederilor OUG nr.34/2006 – privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de servicii; art.4 din HG nr.925/2006 – pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din OUG nr.34/2006; prevederile Ordinului nr.155/2006 – privind aprobarea Ghidului pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică

          În conformitate cu prevederile art.45 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 , republicată

 

          Consiliul Local al comunei Găvojdia

 

HOTĂRĂŞTE

 

          Art.1 – Programul anual al achiziţiilor publice pentru anul 2007 prevăzut în anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.10/27.03.2007 se modifică şi va avea conţinutul prevăzut în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

          Art.2 – Prezenta hotărâre se comunică:

-        Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş

-        DGFP Timiş

-        Compartimentului contabilitate al Primăriei

-        Promotorului local

-        Se face publică prin afişare

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

             CONSTANTIN ADRIANA         

 

                                                                             CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                   SECRETAR

                                                                                LENUŢA MOICA

 

           GĂVOJDIA, 22.10.2007

          NR. 50


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA

 

 

 HOTĂRÂRE

privind aprobarea procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrării „Întreţinerea îmbrăcăminţilor bituminoase prin mixturi asflatice preparate la cald la DC 217 Lugojel – DN6”

 

 

          Având în vedere procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr., întocmit de comisia de recepţie ca urmare a derulării contractului de achiziţie publică nr.2867/28.08.2007

          Ţinându-se seama de referatul primarului nr.3553/15.10.2007 şi avizul comisiilor de specialitate

În temeiul prevederilor OUG nr.34/2006 – privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii,  HG nr.925/2006 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr.34/2006, precum şi Ordinul nr.155/2006 – ghidul achiziţiilor publice

În conformitate cu art.45 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată

 

Consiliul Local al comunei Găvojdia

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art.1 – Se aprobă Procesul.-verbal de recepţie la terminarea lucrării „Întreţinerea îmbrăcăminţilor bituminoase prin mixturi asflatice preparate la cald la DC 217 Lugojel – DN6”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

          Art.2 – Prezenta hotărâre se comunică:

-        Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş

-        Compartimentului achiziţii publice din cadrul Primăriei Găvojdia

-        Se face publică prin afişare

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

CONSTANTIN ADRIANA

                                                                              CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                     SECRETAR

                                                                                   MOICA LENUŢA

 

          GĂVOJDIA, 22.10.2007

          NR.52


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA

 

 

 

  HOTĂRÂRE

privind aprobarea încheierii unui contract de comodat pentru sediul cabinetului veterinar din comună

 

          Având în vedere cererea dr. Romînescu Simion nr.3488/11.10.2007 prin care solicită un spaţiu în care să funcţioneze sediul cabinetului medical veterinar din comună

Ţinându-se seama de necesitatea funcţionării acestui cabinet în comună, venind astfel în sprijinul cetăţenilor comunei

          În temeiul prevederilor Legii nr.213/1998 – privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, precum şi prevederile Codului civil cu privire la contractul de comodat

          În conformitate cu prevederile art. 36 alin.5 lit.b), art.45 alin.3 şi art.124 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată

 

          Consiliul Local al Comunei Găvojdia

 

HOTĂRĂŞTE

 

      Art.1 –  Se aprobă darea în folosinţă gratuită pentru funcţionarea sediului cabinetului medical veterinar a spaţiului în suprafaţă de 128.84 mp , situat în localitatea Lugojel nr.324, înscris în CF nr.1501 nr.top.7/b.

     Art.2 – Imobilul în care îşi desfăşoară activitatea sediul cabinetului medical este cuprins în domeniul privat al comunei şi este format din : 2 încăperi, 1 sală de aşteptare, 1 magazie, 1 sală de consultaţii şi tratamente, 1 punct farmaceutic, 1 baie, 1 coridor.

     Art.3 – Contractul de comodat se încheie pentru o perioadă de 1 ani, începând cu data de 23.10.2007 şi până la data de 23.10.2008.

     Art.4 – Se împuterniceşte primarul comunei Găvojdia, domnul Stoica Dănuţ Toma, cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

     Art.5 – Prezenta hotărâre se comunică:

-        Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş

-        Primarului comunei Găvojdia

-        Cabinetelor medicale

-        Se face publică prin afişare

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

CONSTANTIN ADRIANA

                                                                              CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                     SECRETAR

                                                                                   MOICA LENUŢA

 

  

          GĂVOJDIA, 22.10.2007

          NR.51


ROMANIA

JUDEŢUL TIMIS

CONSILIUL LOCAL ALCOMUNEI GĂVOJDIA

 

 

 HOTARÂRE

privind aprobarea documentaţiei pentru concesionarea terenului din CF ned.279 Găvojdia nr.cadastral PS 563/1, din intravilanul extins al comunei

Consiliul local Găvojdia,

Având în vedere referatul primarului, prin care se propune elaborarea unei documentaţii simplificate pentru concesionarea terenului din domeniul privat al comunei cuprins în PUZ- zona industrială şi de depozitare,

În temeiul prevederilor art. Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată , adoptă prezenta

H O T Ă R Â R E :

Art.1 - (1)Se aprobă documentaţia pentru concesionarea terenului din domeniul privat al comunei Găvojdia, înscris în CF ned.279 Găvojdia, nr.cadastral PS 563/1, în suprafaţă de 20.000 mp, după cum urmează:

- Procedura privind organizarea şi desfăşurarea concesionării, prevăzută în anexa nr. 1;

- caietul de sarcini al concesiunii prevăzut în anexa nr. 2;

- Contractul-cadru privind concesionarea, prevăzut în anexa nr. 3;

            (2)Anexele nr. 1- 3 fac parte din prezenta hotărâre.

Art. 2 – Prezenta hotărâre se publică pe site-ul propriu şi se comunică:

-         Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş

-         Primarului comunei Găvojdia

-         Se face publică prin afişare

 

             

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

      DUMITRAŞCU DORU                                               CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                           SECRETAR

                                                                                        LENUŢA MOICA

 

 

GĂVOJDIA, 26.10.2007

NR. 53 

 

 

ANEXA Nr. 1 la HCL nr.53/2007

 P R O C E D U R Ă

privind

ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCESIONĂRII TERENULUI DIN CF NED. 279 GĂVOJDIA NR.CADASTRAL PS 563/1

1.   DATE GENERALE

Prezenta procedură, detaliată în continuare, se aplică la concesionarea parcelei disponibile în suprafaţă de 20.000 mp, către agenţii economici – firme mici şi mijlocii, care desfăşoară activităţi de prelucrare primară a lemnului.

Terenul este proprietatea privată a comunei, are o suprafaţă totală de 2 ha şi este cuprinsă în PUZ-ul „Zonă industrială şi de depozitare Găvojdia Vest”.

 

2. MODALITATEA DE DESFĂŞURARE A PROCESULUI DE CONCESIUNE

Prezenta procedură are ca obiectiv detalierea, în acord cu prevederile legale în vigoare, a modalităţii de concesionare a bunului aflat în proprietatea privată a comunei Găvojdia, prin LICITAŢIE PUBLICĂ.Iniţierea procesului de concesionare a parcelei de teren se realizează în baza:

>                PUZ „Zonă industrială şi de depozitare Găvojdia Vest”

>                Caietului de sarcini.

          

           2.1 COMISIA DE EVALUARE Şl SELECŢIE A OFERTELOR

Primarul comunei Găvojdia  va numi prin dispoziţie Comisia de evaluare şi selecţie a ofertelor, care va fi compusă din 5 membri şi va avea următoarea componenţă:

1.             Preşedinte – primarul comunei

2.      Secretar – secretarul comunei

3.      Membru – din partea Primăriei Găvojdia

4.      Membru – din partea Primăriei Găvojdia

5.      Membru – din cadrul Consiliului Local Găvojdia

Comisia va avea şi un număr de 5 membri supleanţi.

Comisia este legal întrunită numai în prezenţa tuturor membrilor săi şi adoptă hotărâri prin votul majorităţii membrilor.

Nu pot face parte din Comisia de evaluare şi selecţie oferte, persoane care:

a)     deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanţi/candidaţi;

b)     fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi;

c)     au calitatea de soţ/soţie, rude sau afini până la gradul al IV-lea inclusiv, cu persoanele care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi;

d)     au vreun interes de natură să afecteze imparţialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor.

În ziua deschiderii ofertelor/candidaturilor, membrii comisiei vor completa o declaraţie de confidenţialitate şi imparţialitate, declaraţie care se păstrează la dosarul licitaţiei/negocierii directe. În caz de incompatibilitate sau indisponibilitate fizică a unuia dintre membrii titulari ai Comisia de evaluare şi selecţie a ofertelor, aceştia vor fi înlocuiţi cu membrii supleanţi numiti prin dispoziţia Primarului comunei Găvojdia.

2.2 COMISIA DE ANALIZARE ŞI SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR

Primarul comunei Găvojdia va numi prin dispoziţie Comisia de analizare şi soluţionare a contestaţiilor, care va fi compusă din 3 membri şi va avea următoarea componenţă:

1.   Preşedinte (din partea Primăriei Găvojdia)

2.   Secretar (din partea Primăriei Găvojdia)

3.   Membru (din partea Consiliului Local Găvojdia)

 Comisia va avea şi un număr de 3 membri supleanţi. Nu pot face parte din Comisia de analizare şi soluţionare a contestaţiilor:

a)     deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanţi/candidaţi;

b)     fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi;

c)     au calitatea de soţ/soţie, rude sau afini până la gradul al IV-lea inclusiv, cu persoanele care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi;

d)     au vreun interes de natură să afecteze imparţialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor.

În caz de incompatibilitate sau indisponibilitate fizică a unuia dintre membrii titulari ai Comisiei de analizare şi soluţionare a contestaţiilor, aceştia vor fi înlocuiţi cu membrii supleanţi numiţi prin dispoziţia Primarului comunei Găvojdia.

3. ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA PROCEDURII DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE CONCESIUNE

LICITAŢIA /NEGOCIEREA DIRECTĂ

3.1. Organizarea licitaţiei/Negocierii directe

Anunţul privind organizarea licitaţiei se publică  prin grija secretarului comunei, într-un ziar de circulaţie locală şi pe pagina web: www.comunagavojdia.ro .

3.1.1        Licitaţia/negocierea directă se organizează la sediul Consiliului Local Găvojdia. La licitaţie/negociere directă pot participa un număr nelimitat de ofertanţi, care au depus OFERTELE şi prezintă DOCUMENTELE DE PARTICIPARE, conform Caietului de sarcini aprobat de Consiliul Local Găvojdia.

3.1.2        În cazul în care, până la expirarea termenului limită de depunere a ofertelor, nu s-au depus cel puţin 2 oferte valabile pentru parcela de teren ce face obiectul licitaţiei, se organizează o nouă procedură de atribuire a contractului de concesiune prin negociere directă.

3.1.3        Caietul de sarcini va fi pus la dispoziţia oricărui potenţial investitor, atât sub forma tipărită, cât şi în format electronic.

3.2. Desfăşurarea licitaţiei/negocierii directe

3.2.1 Pentru a participa la licitaţie/negociere directă, ofertanţii vor depune, pentru a fi înregistrate la secretariatul Primăriei Găvojdia (Găvojdia nr.295 jud.Timiş), până la data de _____ orele ___ , conform anunţului publicat, două plicuri sigilate, unul exterior şi unul interior:

-    plicul exterior va fi adresat Consiliului Local Găvojdia - Comisiei de evaluare şi
selecţie oferte depuse în cadrul licitaţiei/negociere directă din data de ………..
pentru terenul înscris în CF ned.279 Găvojdia nr.cadastral PS 563/1 în suprafaţă de 20.000 mp pentru realizarea unei investiţii având ca obiect prelucrarea primară a lemnului
.

Pe plicul exterior se va menţiona numele şi denumirea ofertantului, sediul social al acestuia, număr de telefon sau de fax; plicul trebuie să conţină DOCUMENTELE DE PARTICIPARE specificate în Caietul de sarcini;

-    pe plicul interior se scriu numele şi denumirea ofertantului, precum şi sediul social al acestuia, număr de telefon sau de fax; plicul conţine OFERTA propriu-
zis
ă (financiară şi tehnică).

Fiecare dintre plicuri va cuprinde un opis: în plicul exterior care conţine documentele de participare,  opisul documentelor ce există în plic, iar în plicul interior opisul ofertei financiare şi tehnice.

Comisia va deschide plicurile exterioare, conţinând documentele de participare.

Se trece apoi la citirea documentelor din conţinutul ofertelor , pentru a se asigura că fiecare document cerut pentru participarea la licitaţie, există în plic. Pe rând, se anunţă în faţa tuturor competitorilor, dacă în plicul fiecărui ofertant se află documentele necesare.

Ofertanţilor care  nu au depus toate documentele de participare în plicul exterior, li se va restitui plicul interior nedeschis.

3.2.2  Ofertele vor fi deschise în prezenţa Comisiei de evaluare / selecţie şi a reprezentanţilor împuterniciţi ai ofertanţilor, la data, ora şi locul indicate, în anunţul de participare. Neparticiparea ofertanţilor la şedinţa de deschidere nu condiţionează desfăşurarea licitaţiei.

3.2.3      Comisia se retrage pentru verificarea documentelor. Dacă este cazul, se exclud de la licitaţie/negociere directă, ofertanţii ale căror documente de participare nu corespund cerinţelor. Se semnează de către toţi membrii comisiei şi reprezentanţii prezenţi, un Proces-verbal care consemnează cele petrecute în cadrul şedinţei de deschidere a plicurilor, privind existenţa documentelor de participare si menţionând, când este cazul, motivele eventualelor descalificări.

3.2.4      Pentru continuarea procesului de licitaţie, este necesar ca cel puţin 2 oferte să fie valabile, pentru această parcelă. În caz contrar, se organizează o nouă procedură de atribuire a contractului de concesiune, prin negociere directă, cu unicul ofertant eligibil.

3.2.5  Comisia examinează toate ofertele depuse, ia notă de valoarea redevenţei oferite iniţial şi solicită îmbunătăţirea acesteia; odată stabilită valoarea finală a redevenţei, se vor discuta clauzele contractuale specifice fiecărui ofertant.

Dacă cel mai mare nivel al redevenţei, este oferit de 2 sau mai mulţi ofertanţi, departajarea acestora se va face în funcţie de valoarea investiţiei propuse.

3.2.6  Pentru fiecare parcelă, Comisia stabileşte clasamentul ofertelor punctate şi declară
ofertantul/candidatul câştigător a licitaţiei/negocierii directe. În urma licitaţiei/negocierii
directe se întocmeşte un Proces-verbal, semnat de toţi membrii Comisiei şi de ofertant, conţinând aspectele dezbătute în timpul licitaţiei /negocierii directe .

3.2.7  Pe baza rezultatelor evaluării ofertelor, Comisia întocmeşte un Raport care cuprinde descrierea procedurii de concesionare şi operaţiunile de evaluare, elementele esenţiale ale ofertelor depuse şi motivele alegerii ofertantului câştigător. În cazul în care nu a fost desemnat câştigător nici un ofertant, sunt menţionate cauzele respingerii acestora.

3.2.8        Preşedintele Comisiei de evaluare şi selecţie a ofertelor, prin grija secretariatului, procedează la informarea ofertantului câştigător, în termen de 3 zile calendaristice, de la data declarării ofertei câştigătoare. În acelaşi timp, se va proceda şi la anunţarea ofertanţilor necâştigători, cu indicarea motivelor respingerii ofertei/ofertelor.

3.2.9        Ofertanţii care se consideră vătămaţi într-un drept ori într-un interes legitim printr-un act al concedentului, luat cu încălcarea dispoziţiilor legale care reglementează procedura concesionării prin licitaţie/negiciere directă, pot depune contestaţii în termen de 3 zile de la primirea comunicării privind rezultatul procedurii de atribuire a contractului de concesiune.

Contestaţiile vor fi depuse în acelaşi loc unde s-au depus ofertele, conform anunţului publicitar.

3.2.10 În termen de 5 zile calendaristice de la primirea contestaţiei, Consiliul Local Găvojdis va soluţiona contestaţia şi va comunica în scris răspunsul său contestatarului.Acest răspuns va fi fundamentat în baza Raportului Comisiei de analizare şi soluţionare a
contestaţiilor, numită prin dispoziţia Primarului comunei Găvojdia.

3.2.11  În cazul în care contestaţia este întemeiată, se va revoca, dacă este cazul, hotărârea de desemnare a ofertantului câştigător şi se va notifica
acest lucru tuturor ofertan
ţilor. Simultan, se va decide anularea licitaţiei şi organizarea unei noi licitaţii, în condiţiile prevăzute în lege şi în prezentele proceduri.

4. RESTITUIREA GARANŢIILOR DE PARTICIPARE

4.1 Garanţia de participare se restituie integral tuturor participanţilor, în termen de 7 zile de la data comunicării privind rezultatul procedurii de atribuire a contractului de concesiune, cu excepţia ofertantului declarat câştigător.

Garanţia de participare a ofertantului declarat câştigător va fi reţinută până în momentul încheierii      contractului de concesiune.

 4.2.     Pierderea garanţiei de participare intervine în următoarele cazuri:

-   dacă ofertantul îşi retrage oferta după data limită de depunere a ofertei;

-   ofertantul selectat refuză semnarea contractului de concesiune.

5. CONTRACTAREA

5.1 CONTRACTUL DE CONCESIUNE va fi negociat cu ofertantul câştigător, pornind de la clauzele modelului-cadru şi în conformitate cu Regulamentul de urbanism aprobat prin PUZ-ul  “Zonă industrială şi de depozitare Găvojdia Vest”

Contractul de concesiune va cuprinde clauzele prevăzute în caietul de sarcini şi clauzele convenite de părţile contractante, în completarea celor din caietul de sarcini şi fără a contraveni obiectivelor concesiunii prevăzute în acesta.

Contractul de concesiune se va încheia în termen de maximum 30 de zile calendaristice, de la data comunicării rezultatului procedurii de atribuire a contractului de concesiune. Refuzul ofertantului declarat câştigător de a semna contractul de concesiune atrage după sine pierderea garanţiei depuse pentru participare. În cazul în care există contestaţii cu privire la desfăşurarea licitaţiei/negocierii directa, termenul de încheiere contract, începe să curgă de la finalizarea procedurii de soluţionare a contestaţiilor.

5.2            Contractul de concesiune va fi încheiat , în 4 exemplare, în limba română şi în conformitate cu legea română, indiferent de naţionalitatea sau de cetăţenia concesionarului, pentru o durată de maxim 49 de ani, începând de la data semnării lui. Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata sa iniţială, prin acordul părţilor. La data prelungirii perioadei de concesiune prin act adiţional, părţile vor renegocia redevenţa de concesiune. Contractul de concesiune se semnează din partea Consiliului Local Găvojdia de către primarul comunei.

5.3            Consiliul Local Găvojdia prin primarul comunei, va verifica pe toată perioada derulării contractului de concesiune, în condiţiile şi modalităţile prevăzute în contractul de concesiune, modul în care se respectă clauzele acestuia de către concesionar.

6. CONSIDERAŢII FINALE

 

6.1  Prezenta procedură este obligatorie pentru toate persoanele implicate în concesionarea parcelei de teren şi intră în vigoare de la data aprobării sale prin hotărâre a Consiliului Local Găvojdia.

6.2        În scopul informării şi asigurării transparenţei publice, prezenta procedură va fi distribuită prin:

- Pagina web  www.comunagavojdia.ro

6.4   Modificarea şi completarea prezentei proceduri, inclusiv în situaţia apariţiei unor acte normative care conţin prevederi contrare, se face numai cu aprobarea Consiliului Local Găvojdia.

 

 

 

ANEXA Nr. 2 la HCL nr. 53/2007

 CAIET DE SARCINI

privind

ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCESIONĂRII TERENULUI DIN CF NED. 279 GĂVOJDIA NR.CADASTRAL PS 563/1

 

CAPITOLUL 1

DATE GENERALE

Prezentul caiet de sarcini îşi propune să ofere celor interesaţi toate informaţiile utile cu privire la modalităţile şi procedura de concesionare a parcelelor disponibile din domeniul privat al comunei, înscris în CF ned.279 Găvojdia nr. Cadastral PS 563/1 în suprafaţă de 20.000 mp, destinat firmelor care desfăşoară activităţi de prelucrare primară a lemnului. Terenul este amplasat în intravilanul extins al comunei şi este cuprins în PUZ-ul “Zonă industrială şi de depozitare Găvojdia Vest”.

 

OBIECTUL CONCESIUNII

Terenul se concesionează în vederea realizării unei investiţii având ca obiect prelucrarea primară a lemnului. Limita minimă a investiţiei: 1.500.000 euro.

 

Scopul organizării procedurii de concesionare este următorul:

• concesionarea parcelei se face prin organizarea unei licitaţii  publice.

 Scopul concesionării este:

-        atragerea investitorilor în comună

-        crearea de noi locuri de muncă

-        suplimentarea veniturilor proprii ale bugetului local

CAPITOLUL 2

DESCRIEREA PARCELELOR DE TEREN DESTINATE LICITAŢIEI

Suprafaţa totală a parcelei ce face obiectul concesiunii este de 20.000 mp, conform topografiei, formei geometrice şi dimensiunilor individuale prezentate în schiţa imobilului , care face parte integrantă din caietul de sarcini.

În cazuri justificate de interesele specifice de dezvoltare ale comunei şi cele ale firmei, se admite concesionarea către firma câştigătoare, a unei suprafeţe de teren mai mare decât cea prevăzută iniţial, prin concesionarea către aceeaşi firmă a mai multor parcele alăturate. Suprafaţa maximă care poate fi aprobată pentru concesionare, în baza prezentei excepţii, nu va depăşi suprafaţa cuprinsă conform PUZ “Zonă industrială şi de depozitare Găvojdia Vest”.

 


Destinaţiile şi condiţiile prevăzute pentru parcelele de teren din PITT:

-        Construcţia de hale/clădiri industriale şi spaţii de depozitare pentru activităţi care se încadrează în profilul prelucrarea primară a lemnului.

Parcela care face obiectul concesiunii, prezintă următoarele utilităţi şi dotări:

-   Reţea de energie electrică

- Reţea de telefonie fixă

-   Reţea centralizată apă: localitatea dispune de reţea centralizată de alimentare cu apă   

-   Reţea de căi de acces şi transport

Mărimea si amplasamentul parcelei supuse procedurii de licitaţie pentru concesiune: parcela are suprafaţa de 20.000 mp , este amplasată în partea de vest a localităţii, la ieşirea din localitatea Găvojdia spre DN6. Parcela are ieşire la şosea. În apropiere se află calea ferată.  Mărimea şi amplasamentul exact al parcelei sunt prevăzute în schiţa anexată.

 

CAPITOLUL 3

INVESTIŢII CARE CAD ÎN SARCINA CONCESIONARILOR

Concesionarul este obligat, prin clauză compromisorie înscrisă în contract, să facă investiţiile asumate şi amenajările corespunzătoare, astfel, încât, în termen de maximum 2 ani de zile să se realizeze scopul pentru care a fost concesionată suprafaţa de teren, care face obiectul contractului de concesiune.

Orice investiţie, sau amenajare, care este necesară scopului pentru care a fost concesionată parcela de teren, se va realiza numai în baza unei Autorizaţii de Construire, însoţită de toate avizele şi acordurile cerute de lege. De asemenea, scoaterea terenului din circuitul agricol este sarcina concesionarului.

La finalizarea investiţiei şi înscrierea acesteia în CF, concesionarul are posibilitatea cumpărării terenului concesionat, la preţul pieţei , ce va fi stabilit în baza unui raport de evaluare.

CAPITOLUL 4

REGIMUL BUNURILOR UTILIZATE DE CONCESIONAR

Bunurile predate concesionarului, potrivit prevederilor contractului de concesiune, vor fi utilizate de acesta în mod direct, pe riscul şi pe răspunderea sa.

La încetarea contractului, concesionarul este obligat să predea, în deplină proprietate, liber de orice sarcini, terenul concesionat, care face parte din categoria bunurilor de retur.

Bunurile care au aparţinut concesionarului şi au fost utilizate de către acesta pe durata concesiunii, nu fac parte din categoria bunurilor de retur.

Pe toată perioada contractului de concesionare, este interzisă modificarea destinaţiei terenului pentru care s-a încheiat contractul, fără acordul prealabil scris al concendentului.

 

 

CAPITOLUL 5 DURATA CONCESIONĂRII

Durata concesionării este de 49 ani.

Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata sa iniţială, prin acordul părţilor.

 

CAPITOLUL 6 REDEVENŢA MINIMĂ

Redevenţa minimă, de pornire a licitaţiei este de 0,2 lei/mp/an. Redevenţa se modifică anual prin hotărâre a consiliului local, ce va fi comunicată concesionarului.

Comisia de evaluare şi selecţie oferte, nu va accepta oferte care conţin o redevenţă lunară inferioară celei stabilite prin prezentul caiet de sarcini.

La data prelungirii perioadei de concesiune, prin act adiţional, părţile vor renegocia redevenţa de concesiune.

 

CAPITOLUL 7

OBLIGATIILE CONCESIONARULUI PRIVIND PROTECTIA MEDIULUI

Concesionarul este obligat să ia, pe tot parcursul concesionării, toate măsurile necesare şi obligatorii pentru protejarea mediului înconjurător, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare privitoare la protecţia mediului si de Regulamentul urbanistic local.

CAPITOLUL 8 ALTE CLAUZE

Concesionarul are obligaţia de a exploata în mod direct bunurile care fac obiectul concesiunii, fără a putea subconcesiona unei alte persoane, în tot sau în parte, obiectul concesiunii.

Concesionarul nu are voie să subînchirieze terenul concesionat, sau să vândă ori închirieze spaţii de producţie, sau servicii realizate din investiţiile proprii, fără acordul prealabil scris al concedentului. În cazul obţinerii aprobării concedentului, noile activităţi vor respecta profilul de activitate prevăzut de prezentul caiet de sarcini.

Concesionarul nu are voie să schimbe, fără acceptul scris prealabil al concedentului, profilul iniţial al activităţii firmei pentru care a primit aprobarea de concesiune, cu excepţia situaţiilor speciale, justificate de cerinţe de dezvoltare şi adaptare a producţiei proprii la cerinţele de piaţă. Schimbările se vor admite însă, doar cu respectarea profilului general de activitate prevăzut de prezentul caiet de sarcini.

La încheierea contractului de concesiune, concesionarul are obligaţia să depună cu titlu de garanţie, în contul concedentului, o sumă echivalentă cu redevenţa pentru 3 luni, prevăzută în contract. Dacă este necesar, din aceasta sumă vor fi prelevate penalităţile şi sumele datorate concedentului de către concesionar, în baza contractului de concesiune. La încetarea contractului de concesiune, dacă concesionarul şi-a respectat in totalitate obligaţiile contractuale, garanţia depusă pe perioada derularii contractului, se restituie concesionarului.

Redevenţa, se achită anual,  în două tranşe până la data de 30 iunie, respectiv 15 decembrie a anului, pentru anul în curs. Pentru fiecare zi de întârziere se percep de către concedent, conform prevederilor legale în vigoare la data la care obligaţia devine scadentă, penalităţi la suma datorată, calculate la valoarea redevenţei neachitate.


Contractul  de  concesiune  încetează  în   cazurile   prevăzute  de  lege   si   de   condiţiile contractuale.

 

CAPITOLUL 9

 

CONDIŢII DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE:

La licitaţie vor fi acceptaţi ofertanţii care îndeplinesc cumulativ condiţiile:

a)          Să fie agent economic înregistrat la Oficiul Registrului Comerţului din România sau la organismul public corespunzător din alt stat;

b)          Obiectul principal de activitate al firmei să fie: prelucrarea primară a lemnului.

c)          Să nu fie insolvabil, în stare de faliment sau în lichidare;

d)          Să nu aibă restanţe de plată la bugetul de stat, bugetele locale şi alte obligaţii şi contribuţii legale;

e)          Să nu furnizeze date false în documente.

Pentru a fi acceptat la licitaţie ofertantul trebuie să depună la secretariatul Primăriei Găvojdia  până la data de 28.11.2007 ora 12, următoarele documente de participare:

 

1) documente de certificare a identităţii şi calităţii ofertantului :

       Scrisoare de intenţie conform structură standard anexată – original - (Anexa 1);

       Certificat constatator de la Oficiul Registrului Comerţului – original;

    Declaraţie pe proprie răspundere a administratorului societăţii că nu se află în reorganizare financiară sau faliment – original (Anexa 2);

      Certificat de înmatriculare şi C.U.I., în copie ;

      Copie  după statutul şi contractul societăţii comerciale, cu actele adiţionale semnificative;

• Împuternicire în original acordata persoanei care reprezintă ofertantul în cadrul procedurii de licitaţie şi la negocierea contractului de concesionare, însoţită de copia actului său de identitate;

       Bilanţul financiar-contabil pe anul fiscal precedent semnat şi ştampilat, cu număr de înregistrare de la D.G.F.P - copie;

       Certificate eliberate de organele competente privind plata la zi a taxelor si impozitelor faţă de stat şi administraţia publică locală – original - de la Primarie si DGFP.

2) documente de certificare a plăţilor necesare pentru participarea la licitaţie

-   dovada achitării taxei de achiziţionare a caietului de sarcini, în valoare de 100 lei

-   dovada depunerii garanţiei de participare la licitaţie de 3.500 lei, prin una din următoarele forme de plată ;

o ordin de plată tip trezorerie, în contul Consiliului Local Găvojdia deschis la Trezoreria Lugoj – original şi copie

o numerar la casieria Primăriei

3) - Oferta financiară, privind redevenţa de concesiune

- Oferta tehnică, referitoare la :

-   nr.angajaţi – Anexa IV la contract

-   valoare investiţie – Anexa V la contract.

-   grafic de realizare a investiţiei

-   descriere amănunţită a investiţiei

Documentele solicitate mai sus în copie pot fi ori legalizate, ori în ziua licitaţiei se vor prezenta şi actele originale, pentru a se face dovada conformităţii acestora.

CAPITOLUL 10

CRITERII DE ATRIBUIRE

Criteriul de atribuire a contractului de concesiune este cel mai mare nivel al redevenţei. Dacă două sau mai multe oferte prevăd acelaşi nivel al redevenţei, departajarea se va face în funcţie de valoarea investiţiei.


CAPITOLUL 11

 GARANŢIA DE PARTICIPARE, PREŢUL DOCUMENTAŢIEI

-   preţul documentaţie 100 LEI ( copie chitanţă în plicul exterior);

-   garanţia de participare = 3.500 lei (în original, O.P. sau chitanţă în plicul exterior).

CAPITOLUL 12

PREVEDERI PROCEDURALE

NOTĂ 1: Desfăşurarea procedurii de atribuire a contractelor de concesiune a parcelelor prin licitaţie:

        Se achită preţul documentaţiei la casieria Consiliului Local Găvojdia, sau prin virament în contul RO25TREZ62321360250XXXXX deschis la Trezoreria Lugoj, de către toţi participanţii la licitaţie. Data limită de achiziţionare a documentaţiei de atribuire şi de solicitare a clarificărilor este 20.11.2007 ora 12.

        Documentaţia de atribuire poate fi achiziţionată de la sediul Primăriei Găvojdia, loc.Găvojdia nr.295 începând cu data de 5.11.2007.

        Se achită garanţia de participare la licitaţie: numerar la casieria Primăriei sau prin virament în contul RO18TREZ6235002XXX000011 – Trezoreria Lugoj

        Ofertele şi documentele de participare se depun la secretariatul Primăriei Găvojdia, în plicuri sigiliate închise   pentru a fi înregistrate până la data de 28.11.2007 ora 12.

    Deschiderea plicurilor cu DOCUMENTELE DE PARTICIPARE va avea loc în prezenţa ofertanţilor care doresc să participe la deschidere în data de 30.11.2007 ora12

la sediul Consiliului Local Găvojdia, loc.Găvojdia nr. 295.

Licitaţia se va desfăşura în conformitate cu Procedura aprobată de Consiliul Local Găvojdia.

NOTA 2: Instructiuni privind depunerea ofertelor:

Pentru a participa la licitaţie/negociere directă, ofertanţii vor depune la secretariatul Primăriei Găvojdia, loc.Găvojdia nr.295, cod fiscal 4483935, tel/fax 0256/335921, e-mail: primgav@yahoo.com două plicuri sigilate, unul exterior şi unul interior:

- plicul exterior va fi adresat Consiliului Local Găvojdia - Comisiei de evaluare şi selecţie oferte depuse în cadrul licitaţiei din data de 30.11.2007 pentru terenul înscris în CF ned.279 Găvojdia nr.cadastral PS 563/1” .

Pe plicul exterior se va menţiona numele şi denumirea ofertantului, sediul social al acestuia, număr de telefon sau de fax; plicul trebuie să conţină DOCUMENTELE DE PARTICIPARE specificate în Caietul de sarcini;

-pe plicul interior se scriu numele şi denumirea ofertantului, precum şi sediul social al acestuia, număr de telefon sau de fax; plicul conţine OFERTA financiară şi tehnică.

Fiecare dintre plicuri va cuprinde un opis: în plicul exterior care conţine documentele de participare opisul documentelor ce există în plic, iar în plicul interior opisul ofertei financiare şi tehnice.

NOTĂ 3: Garanţia de participare:

        Ofertantul va pierde garanţia de participare dacă îşi retrage oferta după data limită de depunere a ofertei sau daca, fiind declarat castigator, refuza sa semneze contractul de concesiune

        Garanţia de participare a ofertantului declarat câştigător, va fi reţinută de către concedent, până în momentul încheierii contractului de concesiune

        Concedentul este obligat să restituie celorlalţi ofertanţi, garanţia de participare, în termen de 7 zile de la data comunicării privind rezultatul procedurii de atribuire a contractului de concesiune, cu excepţia ofertantului declarat câştigător.

NOTA 4: Modalitatea de a obţine informaţii suplimentare:

Alte date informative despre concesiune se pot obţine de la sediul Primăriei Găvojdia, loc.Găvojdia nr.295, tel/fax 0256/335921, tel.0256/335938, e-mail: primgav@yahoo.com.

ANEXE:

Anexa 1: Scrisoare de intenţie

Anexa 2: Declaraţie de participare la licitaţie/negociere directă

Anexa 3: Schiţa de amplasare a terenului


 

 

ANEXA nr. 1(la caietul de sarcini) – Scrisoare de interes pentru concesionare teren

 

 

 

 

tre,

CONSILIUL LOCAL GĂVOJDIA

Loc.Găvojdia nr.295 jud.Timiş

Tel:                 0256 - 335938

Tel/Fax:          0256 - 335921

E – mail:         primgav@yahoo.com

Referitor la:          Concesionare teren înscris în CF nedef.279 Găvojdia nr. cadast.PS 563/1

SCRISOARE DE INTERES

Prin prezenta, ne exprimăm interesul de a desfăşura activităţi de prelucrare primară a lemnului  în localitatea Găvojdia.. În acest scop, vă comunicăm, următoarele informaţii preliminare:

A.       DATE ACTUALE DESPRE FIRMĂ:

      Denumirea firmei: __________________________________________

      Reprezentant legal: _________________________________________

      Localitate/adresa:


 

 

 


Telefon, Fax, E-mail:

Pagină web:


 

• Persoană contact:

 

• Profil de activitate actuala:


 

Cifră de afaceri

 (ultimii 3 ani) :

 

Număr total angajaţi

Alte localităţi în RO/UE

 

 

B.

DATE PRIVIND ACTIVITĂŢILE VIITOARE

Suntem interesaţi să ne desfăşurăm activitatea în localitatea Găvojdia,începând cu trimestrul/luna_____ anul_____         în următoarele condiţii:

- Domeniul de activitate

- Valoarea estimativă a investiţiei planificate: Euro

    Procese tehnologice speciale/înaltă tehnologie:                   DA

                                                                                                      NU

dacă da, descrieţi:

C.       CERINŢE    PRIVIND    TERENUL    ŞI    ECHIPAREA    EDILITARĂ    NECESARĂ INVESTIŢIEI:

   TEREN NECESAR:

_____________  mp ,

_____________ mp

Suprafaţa totală necesară:

Suprafaţă construită:

 

   CONSTRUCŢIE CLĂDIRE/HALĂ PRODUCŢIE:
Date generale despre construcţie:                Tip hală :

 

                                    Semnătura şi ştampila autorizată


ANEXA nr. 2 – la caietul de sarcini

(pentru licitatie)

D E C L A R A Ţ I E

Subsemnatul / a ………………….……………………………….. , în calitate de reprezentant legal al Societaţii Comerciale …………………………….. , declar următoarele în numele Ofertantului:

-        la data prezentei, societatea comercială pe care o reprezint nu se află în reorganizare sau lichidare judiciară sau în faliment

-        administratorii subscrisei societăţi comerciale nu au fost condamnaţi şi nici nu s-a început împotriva lor urmărirea penală pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum şi pentru alte infracţiuni de natură comercială

-        am luat cunoştinţă de prevederile CAIETULUI DE SARCINI al licitaţiei/negocierii directe şi de modalitatea de selectare a ofertelor depuse

-        oferta de concesionare depusă de societatea comercială pe care o reprezint este valabilă 60 de zile calendaristice de la data prezentei

-        în cazul în care mi se va adjudeca concesionarea parcelei ……………….  mă angajez în numele societăţii să respectăm prevederile caietului de sarcini şi ale procedurii de atribuire aprobată de Consiliul Local Găvojdia

OFERTANT (Semnătură şi ştampilă S.C.)

Data ………………..


ANEXA Nr. 3 la HCL nr. 53/2007

 CONTRACT DE CONCESIUNE

I.  Părţile contractante
Între COMUNA GAVOJDIA
prin CONSILIUL LOCAL GĂVOJDIA, cu sediul în Găvojdia nr.295, cod fiscal 4483935, reprezentat prin Domnul Stoica Dănuţ – primarul comunei Găvojdia, în calitate de concedent, pe de o parte

şi

S.C. ……………., cu sediul social în ..............................  , C.U.I. . ................  , reprezentată prin Domnul

...................  , având funcţia de ......................  , în calitate de concesionar, pe de altă parte.

S-a încheiat prezentul contract de concesiune.

II. Obiectul contractului de concesiune

Art. 1.(1) Obiectul contractului de concesiune este exploatarea parcelei de teren, în suprafaţă de 20.000 mp, situată în localitatea Găvojdia şi identificată prin C.F. nedef.279 nr. cadastral PS 563/1, în vederea realizării unei investiţii având ca obiect prelucrarea primară a lemnului.

(2) Obiectivele concedentului sunt:

a)   Încadrarea investiţiilor concesionarului în domeniile de interes: PUZ “Zonă industrială şi de depozitare Găvojdia Vest”

b)   Suplimentarea veniturilor proprii ale bugetului local

c)   Crearea de noi locuri de muncă

d)   Atragerea de noi investitori în comună

(3)  În derularea contractului de concesiune, concesionarul va utiliza următoarele
categorii      de bunuri:

a)     bunurile de retur: terenul, în suprafaţă de 20.000 mp

b)      bunurile proprii: bunurile care au aparţinut concesionarului şi au fost utilizate de acesta pe durata concesiunii.

III.   Termenul

Art. 2. (1)  Durata  concesiunii  este  de  49 de  ani,  începând  de  la  data  de  1.12.2007.

(2) Contractul de concesiune poate fi prelungit, prin acordul scris al ambelor părţi, pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata sa iniţială.

IV. Redevenţa

Art. 3. - Redevenţa este de 0,2 lei/mp/an, care se plăteşte annual în 2 tranşe : până la 15 iunie, respective 15 decembrie pentru anul în curs. Pentru fiecare zi de întârziere se percep de către concedent, conform prevederilor legale în vigoare la data la care obligaţia devine scadentă, penalităţi la suma datorată, calculate la valoarea redevenţei neachitate.

V.  Plata redevenţei
Art. 4. (1) Plata redeven
ţei se face prin conturile: contul concedentului nr. . ..........................

deschis la Trezoreria Lugoj şi contul concesionarului nr. . ........................................................  deschis la

...........................

 (2) Concesionarul este obligat să facă investiţiile asumate şi amenajările corespunzătoare, astfel încât în termen de maximum 2 ani de zile, să se realizeze scopul pentru care a fost concesionată suprafaţa de teren, care face obiectul contractului de concesiune. În caz contrar, contractul se consideră reziliat de drept, fără nici o altă formalitate suplimentară.

VI. Drepturile părţilor
Drepturile concesionarului
Art. 5. Concesionarul are urm
ătoarele drepturi:

(a)    de a exploata, în condiţiile legii, în mod direct, respectând legislaţia de protecţia mediului, terenul concesionat;

(b)    de a folosi şi de a culege fructele bunurilor care fac obiectul concesiunii, potrivit naturii bunului şi obiectivelor stabilite de părţi prin contractul de concesiune;

(c)    să cumpere terenul concesionat, după finalizarea investiţiei, în baza unui raport de evaluare a terenului întocmit de către o persoană autorizată.

Drepturile concedentului

Art. 6. Concedentul are dreptul să inspecteze bunurile concesionate, să verifice stadiul de realizare a investiţiilor, precum şi respectarea obligaţiilor asumate de concesionar prin contract, după notificarea prealabilă a acestuia.

VII. Obligaţiile părţilor

Obligaţiile concesionarului

 Art. 7. Concesionarul are următoarele obligaţii :

(a)    să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate şi de permanenţă a terenului concesionat, potrivit obiectivelor stabilite de către concedent, inclusiv prin Caietul de sarcini;

(b)    să exploateze în mod direct terenul care face obiectul concesiunii, în condiţiile stabilite prin Caietul de sarcini şi Regulamentul de urbanism

(c)   să nu subconcensioneze , în tot sau în parte, terenul ce face obiectul concesiunii;

(d)   să plătească redevenţa conform prevederilor contractuale;

(e)   să realizeze investiţii în valoare planificată de ……… Euro, conform angajamentului conţinut în Anexa nr. IV a contractului;

(f)    să respecte condiţiile legale impuse (materiale cu regim special, condiţii de siguranţă în exploatare, protecţia mediului, protecţia muncii, paza contra incendiilor etc.); producţia se va realiza după normele europene în vigoare;

(g) să restituie concedentului, la încetarea contractului de concesiune prin ajungere la
termen, în deplin
ă proprietate, bunurile de retur, în mod gratuit şi libere de orice sarcini;

(h) în termen de 3 luni de la încetarea din orice cauză a concesiunii, cu excepţia vinderii terenului către concesionar, să aducă terenul concesionat la starea în care acesta se afla la încheierea contractului;

(i) să depună, la data încetării scutirii de la plata redevenţei, în contul concedentului, cu titlu de garanţie, o sumă reprezentând redevenţa pentru 6 luni de activitate; dacă este necesar, din aceasta sumă vor fi prelevate penalităţile si celelalte sume datorate concedentului de către concesionar, în baza contractului de concesiune. La încetarea contractului, daca concesionarul şi-a respectat in totalitate obligaţiile contractuale, garanţia pentru derularea contractului va fi restituită concesionarului;

(j) să angajeze şi apoi să menţină un număr minim de ......................................  angajaţi, conform

Anexei nr. V la prezentul contract;

(k) să asigure contra incendiilor, investiţiile realizate pe parcela concesionată; va respecta normele PSI şi va răspunde pentru pagubele pricinuite, dacă nu va dovedi că incendiul a provenit din forţă majoră, culpa concedentului, sau a unui terţ;

(l) să nu închirieze terenul concesionat, sau să vândă ori să închirieze spaţii de producţie sau servicii, realizate din investiţiile proprii, fără acordul prealabil scris al concedentului;

(m) să nu schimbe, fără acceptul scris prealabil al concedentului, profilul iniţial al activităţii firmei, pentru care a primit aprobarea de concesiune, cu excepţia situaţiilor speciale, justificate de cerinţe de dezvoltare şi adaptare a producţiei proprii la cerinţele de piaţă.

(n) să notifice concedentul, de îndată ce sesizează existenţa, sau posibilitatea existenţei, unei cauze de natură să ducă la imposibilitatea exploatării bunului, conform scopului pentru care a fost concesionat, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuităţii activităţii;

(o) să depună, în termen de 30 de zile de la semnarea contractului, o declaraţie de impunere în vederea stabilirii taxei pe teren, la compartimentul de specialitate al Primăriei Municipiului Timişoara;

(p) în termen de 30 de zile de la semnarea contractului, să înregistreze contractele de concesiune în cartea funciară. În termen de 15 zile de la încetarea contractului de concesiune, concesionarul are obligaţia de a radia din cartea funciară înscrierile făcute;

(r) să preia, iar la încetarea contractului de concesiune, să predea, terenul ce face obiectul concesiunii, pe bază de proces-verbal.

(s) să păstreze confidenţialitătea asupra tuturor informaţiilor obţinute de la concedent;

(t) să realizeze planul investiţional la termenele etapizate negociate cu concedentul. În cazul neîndeplinirii acestor angajamente, concesionarul are obligatia de a plăti retroactiv redevenţa datorată conform cu perioada de graţie corespunzătoare

ţ) să construiască numai după obţinerea autorizaţiei de construire, a tuturor avizelor şi acordurilor prevăzute de lege. Scoaterea terenului din circuitul civil este sarcina concesionarului.

 

 

Obligaţiile concedentului

Art. 8. Concedentul are următoarele obligaţii:

(a)      să nu îl tulbure pe concesionar în exerciţiul drepturilor rezultate din prezentul contract de concesiune;

(b)      să nu modifice în mod unilateral contractul de concesiune, în afară de cazurile prevăzute expres de lege ;

(c) să notifice concesionarului apariţia oricăror împrejurări de natură să aducă atingere
drepturilor concesionarului şi să depună în limitele competenţelor sale legale, diligenţele
necesare pentru a împiedica apariţia unor asemenea împrejurări;

(d)    să contribuie, în limita competenţelor sale, la asigurarea unui climat de afaceri adecvat în perimetrul parcului ;

(e)    să asigure şi să menţină infrastructura industrială în parametrii de funcţionare iniţiali şi să asigure serviciile de susţinere a activităţilor;

(f)     să asiste cu servicii specializate, în domeniile de competenţă concesionarul, în probleme de interes pentru acesta;

(g)    să asigure în regim de urgenţă eliberarea avizelor şi autorizaţiilor din sfera sa de competenţă;

(h) să asigure, accesul concesionarului la informaţiile şi documentele de interes public, precum şi cele strict referitoare la concesiune, solicitate de concesionar pentru dezvoltarea activităţii acestuia;

(i) să predea, iar la încetarea contractului de concesiune, să preia, terenul ce face obiectul concesiunii, pe bază de proces-verbal.

(j) la cererea concesionarului, să vândă terenul concesionat, după realizarea investiţiei,  la preţul de piaţă .

VIII. Încetarea contractului de concesiune

Art.9. (1) Prezentul contract de concesiune încetează în următoarele situaţii:

a)    la expirarea duratei stabilite în contract, dacă părţile nu convin, în scris, prelungirea acestuia, în condiţiile legii;

b)    în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri, reprezentand redeventa pe 3 luni, în sarcina concesionarului;

c) în cazul neachitării redevenţei în termen de 3 luni de la expirarea perioadei de plată, contractul se desfiinţează de drept, fără punere în întârziere şi fără orice altă formalitate, cu plata unei despăgubiri reprezentând redevenţa pe 12 luni;

d)    la dispariţia dintr-o cauză de forţă majoră a bunului concesionat;

e)    în cazul imposibilităţii obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunţare, fără plata unei despagubiri. În această situaţie, concesionarul este obligat ca în termen de 3 luni sa elibereze terenul concesionat, sau în cazul în care a finalizat investiţiile prevăzute la Anexa nr.IV, sa pună în vânzare investiţia proprie. În cazul vânzării investiţiei, concesionarul se obligă să asigure asumarea expresă de către noul proprietar al investiţiilor, a drepturilor şi obligaţiilor prevăzute în prezentul contract de concesiune, prin semnarea unui nou contract de concesiune între concedent şi noul proprietar al investiţiei.

f) în cazul vinderii terenului către concesionar, în condiţiile prezentului contract.

(2) La încetarea contractului de concesiune în condiţiile alin.(1), cu excepţia vânzării terenului către concesionar, bunurile ce au fost utilizate de concesionar, în derularea concesiunii, vor fi repartizate după cum urmează:

a)    bunuri de retur : terenul revine de drept concedentului, liber de orice sarcini;

b)    bunuri proprii: revin de drept concesionarului.

IX.  Clauze contractuale referitoare la împărţirea responsabilităţilor de mediu, între
concedent
şi concesionar

Art. 10. Responsabilităţile de mediu sunt asumate de cele două părţi, prin prevederile corespunzătoare din Regulamentul urbanistic si conform declaraţiei comune, prezentate în Anexa nr. III; aceasta nu exclude obligaţia permanentă a concesionarului, de a lua toate măsurile necesare şi obligatorii, pentru protejarea mediului înconjurător, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare şi în cea viitoare privitoare la protecţia mediului.

X.  Răspunderea contractuală

Art. 11. Nerespectarea de către părţile contractante a obligaţiilor cuprinse în prezentul contract de concesiune atrage răspunderea contractuală a părţii în culpă.

XI Litigii

Art. 12. Litigiile de orice fel, ce decurg din executarea prezentului contract de concesiune, dacă nu sunt soluţionate pe cale amiabilă, sunt de competenţa instanţei judecătoreşti de drept comun.

XII. Alte clauze

Art.13. Prezentul contract se completează cu condiţiile impuse prin Caietul de sarcini şi prin Regulamentul de urbanism.

Art. 14. Orice modificare a clauzelor prezentului contract, se va face prin acte adiţionale semnate de părţi.

Art. 15. Prezentul contract intra în vigoare la data de 1.11.2007

Art. 16. (1) Toate notificările şi comunicările adresate unei părţi, vor fi făcute în limba română, la adresele specificate mai sus la datele de identificare a părţilor,  sau la altă adresă comunicată din timp.

 (2)      În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă, prin scrisoare
recomandat
ă, cu confirmare de primire şi se consideră primită de destinatar la data menţionată
pe confirmare de oficiul poştal primitor.

(3)   Dacă confirmarea se transmite prin fax, ea se consideră primită în prima zi
lucr
ătoare după cea în care a fost expediată.

 


(4) Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la aliniatele precedente.

XIII. Definiţii

Art. 17. (1) Prin forţă majoră, în sensul prezentului contract de concesiune, se înţelege o împrejurare externă cu caracter excepţional, fără relaţie cu lucrul care a provocat dauna, sau cu însuşirile sale naturale, absolut invincibilă şi absolut imprevizibilă.

(2) Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen şi/sau executarea în mod necorespunzător – totală sau parţială – a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorepunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră.

(3)     Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de 48 ore producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.

(4)     Dacă în termen de 30 zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

Prezentul contract de concesiune a fost încheiat în 4 exemplare originale în limba
român
ă, din care 2 pentru concedent şi 2 pentru concesionar şi a fost înregistrat la
concedent sub nr. _______________


Anexe care fac parte integrantă din contractul de concesiune:

-   Anexa nr. I    - Procesul verbal de predare – primire a parcelei concesionate;

-   Anexa nr. II                - Documentul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului al concedentului    (Extras de Carte Funciara);

-   Anexa nr. III - Declaraţia comună a concedentului şi a concesionarului privind problemele de mediu;

-   Anexa nr. IV - Angajamentele de investiţii asumate, inclusiv eşalonarea în timp;

-   Anexa nr. V - Angajamentele referitoare la personalul angajat, inclusiv eşalonarea în timp

 

 

                        Concedent,

COMUNA GĂVOJDIA,                                                                             Concesionar,

        PRIMAR                                                                               S.C. …………………….

  DĂNUŢ STOICA

 


ANEXA NR . I – la contractul de concesiune

 

 

 

PROCES VERBAL DE PREDARE – PRIMIRE

A   PARCELEI   DIN CF NEDEF.279 GAVOJDIA NR. CADASTRAL PS 563/1

Încheiat azi, ……… , între Consiliul Local Găvojdia, cu sediul în Găvojdia nr.2957, reprezentat prin Domnul STOICA DĂNUŢ, având funcţia de PRIMAR în calitate de mandatar al concedentului CARE PREDĂ

şi

S.C.             . ..................................................................................  cu           sediul                   social............................................................................ în

............................................................  , C.U.I. (sau alte date de identificare pentru persoane

juridice   străine)……………   reprezentată   prin   .........................................................  ,   având   funcţia   de

...........................................  , în calitate de concesionar.

CARE PREIA

parcela de teren în suprafaţă de 20.000 mp identificată în planul de situaţie anexat. Suprafaţa este delimitată în teren.

Terenul se predă fără nici un fel de construcţii edificate pe suprafaţa sa şi liber de orice sarcini,

conform Extras C.F nedef. 279 Găvojdia nr.cadastral.563/1 anexat.

Terenul  va  fi  utilizat  de  concesionar  în  conformitate  cu  prevederile  Contractului  de

concesiune si ale Regulamentului urbanistic ,  pe termenul prevazut prin contract.

Concedent                                                                                              Concesionar

___________________                                                                ___________________

 

 

Data __________

 


ANEXA NR. III – la contractul de concesiune

DECLARAŢIA COMUNĂ A CONCEDENTULUI ŞI A CONCESIONARULUI PRIVIND PROBLEMELE DE MEDIU

Protecţia condiţiilor de mediu existente este unul din obiectivele primare ale PUZ-ului. Concesionarea este condiţionată de respectarea condiţiilor legale de protecţie a mediului. Trebuie sa se respecte autorizaţiile emise de către Inspectoratul pentru Protecţia Mediului pentru  construcţiile ce urmează să se realizeze. Concedentul declară că va acorda concesionarului tot sprijinul posibil, pentru obţinerea avizelor şi autorizaţiilor de mediu din partea Inspectoratului pentru Protecţia Mediului Timiş.

Concesionarul confirmă că îi este pe deplin cunoscută atât situaţia juridică a terenului concesionat, cât şi toate problemele de mediu aferente acestui teren. Concesionarul declară că a fost informat de concedent asupra posibilităţii modificării actualei legislaţii de protecţie a mediului din România, în procesul armonizării graduale a legislaţiei de protecţie a mediului din România cu cerinţele în domeniu ale Uniunii Europene. Aceste împrejurări pot oricând genera costuri suplimentare pentru investiţii, iar suportarea lor revine în sarcina concesionarului.

Amplasarea construcţiilor şi funcţionarea unităţilor economice se va face cu aplicarea tuturor normativelor în vigoare privind protecţia factorilor de mediu. Nu se vor desfăşura în zonă activităţile economice susceptibile a polua aerul, apa şi solul.

 Se vor respecta prevederile Regulamentelor naţionale referitoare la zgomotul produs de fabrici precum şi Regulamentele UE referitoare la protecţia muncitorilor de zgomot.

Toate deşeurile şi produsele reziduale vor fi colectate şi depozitate într-o arie special amenajată în acest scop. Este recomandabil ca deşeurile să fie colectate pentru reciclare sau re-utilizare, dacă este posibil şi fezabil.Deşeurile care nu pot fi reutilizate vor fi depozitate la o groapă de gunoi aprobată de autorităţile locale, respectând Regulile Uniunii Europene referitoare la deşeuri;

Toate deşeurile chimice şi toxice vor fi eliminate conform Regulilor UE referitoare la deşeurile toxice şi periculoase. Se vor păstra documente prin care se înregistrează tipul, cantitatea, data şi modul în care s-au eliminat deşeurile.

Eliminarea deşeurilor se va face respectând cerinţele autorităţilor sanitare.

Se vor respecta condiţiile stabilite în autorizaţia de mediu referitoare la emisiile atmosferice emisă de IPPM, dacă va fi necesară o astfel de licenţă. Va trebui de asemenea să se respecte prevederile din documentele şi regulamentele naţionale referitoare la poluarea atmosferică.

 

Concedent                                                                                          Concesionar

 

Data ____________

 

 


ANEXA NR. IV – la contractul de concesiune

ANGAJAMENTELE DE INVESTIŢII ASUMATE DE CONCESIONAR

Subsemnatul / a   ………………….……………………………….. , în calitate de reprezentant
legal al Societa
ţii Comerciale …………………………….. , cu sediul social situat la adresa
……………………………………………………, declar urm
ătoarele în numele Concesionarului:
-societatea pe care o reprezint va efectua următoarea investiţie:

i.denumire si descriere (suprafata hala productie construita, regim constructie, tip constructie, linii tehnologice, etc) ……………………………………………………… ii.valoare planificata: ……………………………………………………… iii.termen de execuţie: ……………………………………………………… iv.construcţiile vor respecta condiţiile impuse prin regulamentul urbanistic local

La data realizarii integrale a investiţiei mai sus menţionate, mă angajez să remit concedentului un CERTIFICAT întocmit de administratorul societăţii, prin care să se confirme exactitatea îndeplinirii angajamentului asumat prin Contractul de concesiune.

Concesionar

(Semnătură şi ştampilă S.C.)

Data ………………..

 


ANEXA NR. V – la contractul de concesiune

ANGAJAMENTELE REFERITOARE LA PERSONALUL ANGAJAT ASUMATE DE CONCESIONAR

Subsemnatul / a ………………….……………………………….. , în calitate de reprezentant legal al Societaţii Comerciale …………………………….. , cu sediul social situat la adresa ……………………………………………………, declar următoarele în numele Concesionarului:

-           societatea pe care o reprezint va efectua angajări de personal, după cum

urmează:

1.                personal total planificat:………….….angajati

2.                până la data de ……………… : …… angajaţi din care : ….. cu calificare superioară

3.                până la data de ……………… : …… angajaţi din care : ….. cu calificare superioară

La data realizarii numărului de personal menţionat, mă angajez să remit concedentului un CERTIFICAT întocmit de administratorul societăţii, prin care să se confirme exactitatea îndeplinirii angajamentului asumat prin Contractul de concesiune.

Pe durata derulării Contractului de concesiune, numărul de angajaţi nu va scădea sub cifra de ……… persoane.

Concesionar

(Semnătură şi ştampilă S.C.)

Data ………………..


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

COMUNA GAVOJDIA

PRIMAR

 

DISPOZIŢIE

privind delimitarea secţiilor de votare pentru desfăşurarea alegerilor pentru desemnarea reprezentanţilor României în Parlamentul European, din data de 25 noiembrie 2007

 

Având în vedere faptul că prin Hotărârea Guvernului nr.939/2007 a fost stabilită  data alegerilor pentru desemnarea reprezentanţilor României în Parlamentul European  

În temeiul art. 25 alin.1 din Legea nr. 373/2004 privind alegerea Camerei Deputaţilor şi Senatului, cu modificările ulterioare

În conformitate cu art. 63 alin2 şi art.68 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată

 

Primarul Comunei Găvojdia

 

DISPUNE

 

Art.1 – În vederea desfăşurării alegerilor pentru desemnarea reprezentanţilor României în Parlamentul European, ce vor avea loc în data de 25 noiembrie 2007, în comuna Găvojdia   se delimitează următoarele secţii de votare:

-                       Localitatea Găvojdia : 1 secţie de votare la sediul Primăriei comunei Găvojdia, nr.295 , tel.335921, la care este arondată întreaga localitate

-                       Localitatea Jena : 1 secţie de votare la Căminul cultural Jena,  la care este arondată întreaga localitate

-                       Localitatea Lugojel : 1 secţie de votare la Căminul cultural Lugojel,  la care este arondată întreaga localitate

-                       Localitatea Sălbăgel: 1 secţie de votare la Căminul cultural Sălbăgel,  la care este arondată întreaga localitate

Art.2 – Prezenta dispoziţie se comunică:

-                       Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş

-                       Cetăţenilor comunei prin afişare

  

     PRIMAR

DĂNUŢ STOICA

                                                                                          AVIZAT

                                                                                        SECRETAR

                                                                                     LENUŢA MOICA

GĂVOJDIA, 24.08.2007

NR.706


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

COMUNA GAVOJDIA

PRIMAR

 

 

 

DISPOZIŢIE

privind stabilirea locurilor speciale de afişaj electoral , în vederea desfăşurării alegerilor pentru Parlamentul European din 25.11.2007

 

 

Având în vedere prevederile Legii nr.33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, ale HG nr.1108/2007 privind aprobarea programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European în anul 2007

În conformitate cu art. 63 alin2 şi art.68 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată

 

Primarul comunei Găvojdia

 

DISPUNE

 

Art.1 – În vederea desfăşurării alegerilor pentru Parlamentul European, ce vor avea loc în data de 25.11.2007, se stabilesc următoarele locuri speciale de afişaj electoral:

1.    Localitatea Găvojdia: panoul de afişaj din faţa sediului Primăriei

2.    Localitatea Lugojel: panoul de afişaj din faţa Căminului cultural

3.    Localitatea Jena: panoul de afişaj din faţa Căminului cultural

4.    Localitatea Sălbăgel: panoul de afişaj din faţa Căminului cultural

Art.2 – Prezenta dispoziţie se comunică:

 -        Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş

 -        Se face publică prin afişare

 

 

 

             PRIMAR

DĂNUŢ STOICA

                                                                                AVIZAT

                                                                               SECRETAR

                                                                               LENUŢA MOICA

 

          GĂVOJDIA, 25.10.2007

          NR.1272


 

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA

 

 

 HOTĂRÂRE

privind concesionarea către SC Patri Forest SRL a parcelei înscrise în CF nr.1605 Găvojdia nr.top.241/c/1/b/4/1/2 pentru extinderea construcţiilor existente

 

            Având în vedere cererea SC Patri Forest SRL nr.2615/25.07.2007 prin care solicită concesionarea suprafeţei de 2.740 mp din CF 1605 Găvojdia nr.top.241/c//b/4/1/2 pentru extinderea construcţiilor societăţii în scopul dezvoltării activităţii pe care o desfăşoară

            În baza referatului primarului nr.2950/7.09.2007 şi avizului comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local  

            În temeiul prevederilor art.15 lit.e) din Legea nr.50/1991- privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată cu modificările ulterioare

            În conformitate cu art.36 alin.5 lit.b) şi art.45 alin.3 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 , republicată

 

            Consiliul Local al comunei Găvojdia

 

HOTĂRĂŞTE

 

            Art. 1 – Se aprobă concesionarea pe o perioadă de 49 de ani a suprafeţei de 2.740 mp teren intravilan proprietate privată a comunei către SC Patri Forest SRL, cu sediul în Lugoj Zona Stadion bl.5 ap.5.

            Art.2 – Terenul este înscris în CF nr.1605 Găvojdia nr.top.241/c/1/b/4/1/2 şi se concesionează pentru extinderea activităţii SC Patri Forest SRL.

            Art.3 – Redevenţa anuală este de 0,2 lei/mp şi se actualizează anual prin hotărâre a consiliului local.

            Art.4 – Se împuterniceşte primarului comunei – Stoica Dănuţ – pentru încheierea contractului de concesiune.

            Art.5 – Prezenta hotărâre se comunică:

 • Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş

 • Primarului comunei Găvojdia

 • SC Patri Forest SRL

 • Se aduce la cunoştinţa cetăţenilor

 

             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                     BLIDARIU EMIL

                                                                                                                   

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

    LENUŢA MOICA

 

 

            GĂVOJDIA, 18.09.2007

            NR. 47

 


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA

 

 

 HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului local pe anul 2007

 

            Ţinându-se seama de referatul contabilei Primăriei comunei Găvojdia nr.2952/7.09.2007 şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local         

            În temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr.273/2006 – privind finanţele publice locale şi Legii 82/1991 – legea contabilităţii , republicată, cu modificările şi completările ulterioare

            În conformitate cu art. 36 alin.4 lit.a) şi art.45 alin.1 din Legea 215/2001 – privind administraţia publică locală, republicată

            Consiliul Local al Comunei Găvojdia

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art.1 - Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2007 la următoarele  capitole:

-Venituri: Total                                                + 422 mii lei

                     - sume din TVA pt. finanţare de programe  + 392 mii lei

 - diverse venituri                                      + 30 mii lei

                              

-Cheltuieli:  Total                                            + 422 mii lei

              - administraţie – chelt. materiale              + 10 mii lei

                     - învăţământ – chelt.materiale                  + 5 mii lei

                     - cultură – chelt. materiale                       + 5 mii lei

                     - servicii dezv. Total                                 + 402 mii lei

                              din care chelt. materiale                  + 10 mii lei

                                             investiţii alim.apă             + 392 mii lei

                      - drumuri – cheltuieli materiale                -  500 mii lei

                      - cheltuieli capital                                   + 500 mii lei

Art.2  - Prezenta hotărâre se comunică:

 • Instituţia Prefectului -  Judeţul Timiş

 • D.G.F.P. Timiş

 • Consiliului Judeţean Timiş

 • Departamentului contabilitate al Primăriei

 • Se face publică prin afişare

 

 

             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                     BLIDARIU EMIL

                                                                                                                   

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

    LENUŢA MOICA

 

            GĂVOJDIA, 18.09.2007

            NR.43


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA

 

 

 HOTĂRÂRE

privind retragerea dreptului de folosinţă al Cooperativei Economice Zonale Lugoj pentru imobilul construcţie înscris în CF nr.1522 Lugojel nr.top.42/b/2

 

            Având în vedere faptul că magazinul mixt evidenţiat în Cf nr.1522 Lugojel nr.top.42/b/2 a fost dat în folosinţă Cooperativei Economice Zonale Lugoj, iar această cooperativă nu mai foloseşte imobilul, în prezent acesta fiind folosit şi administrat de către Consiliul Local Găvojdia, fiind cuprins în Monitorul Oficial care atestă domeniul public al comunei

            În urma referatului primarului nr.2951/7.09.2007 prin care se solicită retragerea acestui drept de folosinţă

            În temeiul prevederilor Legii nr.213/1998 – privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia

            În conformitate cu prevederile art.36 alin.5 lit.c) şi art.45 alin.3 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată

 

            Consiliul Local al comunei Găvojdia

 

HOTĂRĂŞTE

 

            Art.1 – Se retrage dreptul de folosinţă acordat Cooperativei Economice Zonale Lugoj pentru imobilul construcţie evidenţiat în Cf nr.1522 Lugojel nr.top.42/b/2.

            Art.2 – Se împuterniceşte  primarul comunei – Stoica Dănuţ, cu îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri.

            Art.2 – Prezenta hotărâre se comunică:

 • Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş

 • Cooperativei Economice Zonale Lugoj

 • OCPI Timiş

 • Cetăţenilor comunei

 

 

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                     BLIDARIU EMIL

                                                                                                                   

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

    LENUŢA MOICA

 

            GĂVOJDIA, 18.09.2007

            NR.46


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind interzicerea accesului autovehiculelor cu masa maximă autorizată peste 5 t pe DC 217 DN6 – Lugojel

 

 

 

            Urmare a finalizării lucrării de asfaltare la DC 217 care face legătura între DN6 şi satul Lugojel

            În baza referatului viceprimarului comunei nr.3110/18.09.2007

            În temeiul prevederilor art.36 alin.6 lit.a) pct.13 şi art.45 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată

 

            Consiliul Local al comunei Găvojdia

 

HOTĂRĂŞTE

 

            Art.1 – Se interzice accesul autovehiculelor cu masa maximă autorizată peste 5t pe DC 217 Lugojel.

            Art.2 – Prezenta hotărâre se comunică:

-        Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş

-        Primarului comunei

-        Postului de poliţie Găvojdia

-        Se aduce la cunoştinţă publică

 

  

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                     BLIDARIU EMIL

                                                                                                                   

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

    LENUŢA MOICA

 

            GĂVOJDIA, 18.09.2007

            NR.48


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA

 

  

  HOTĂRÂRE

privind aprobarea dezmembrării parcelei înscrise în CF nedef.187 Lugojel

  nr.cadastral Psl 40

 

 

            Având în vedere PUZ-ul întocmit pentru dezvoltarea unei zone industriale şi de depozitare în localitatea Lugojel

Conform referatului inginerului topograf nr.2953/7.09.2007 prin care se propune dezmembrarea parcelei respective 

            În temeiul prevederilor Legii nr.7/1996 – legea cadastrului şi publicităţii imobiliare, modificată

            În conformitate cu prevederile art.45 alin.3 din  Legea nr.215/2001 – privind administraţia publică locală, republicată

 

            Consiliul Local al Comunei Găvojdia

 

HOTĂRĂŞTE

 

            Art.1 – Se aprobă dezmembrarea parcelei din localitatea Lugojel, înscrisă în CF  nr.nedef.187 Lugojel nr. cadastral Psl 40, conform expertizei întocmite de PF Hota Ionel Zeno.

Art.2 – Expertiza tehnică topografică întocmită de PF Hota Ionel Zeno constituie anexă la prezenta hotărâre şi face parte integrantă din aceasta.

Art.3 – Se împuterniceşte primarul comunei, domnul Stoica Dănuţ, cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.4 – Prezenta hotărâre se comunică:

-        Instituţiei Prefectului -  Judeţul Timiş

-        Primarului comunei

-        Biroului de cadastru şi publicitate imobiliară Lugoj

-        Se face publică prin afişare

 

              

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                     BLIDARIU EMIL

                                                                                                                   

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

    LENUŢA MOICA

           

            GĂVOJDIA, 18.09.2007

            NR.44

 


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA

 

  

 HOTĂRÂRE

privind aprobarea dezmembrării parcelei înscrise în CF nedef.194 Găvojdia

  nr.cadastral Psl 563

 

 

            Având în vedere PUZ-ul întocmit pentru dezvoltarea unei zone industriale şi de depozitare în localitatea Găvojdia

Conform referatului inginerului topograf nr.2954/7.09.2007 prin care se propune dezmembrarea parcelei respective 

            În temeiul prevederilor Legii nr.7/1996 – legea cadastrului şi publicităţii imobiliare, modificată

            În conformitate cu prevederile art.45 alin.3 din  Legea nr.215/2001 – privind administraţia publică locală, republicată

 

            Consiliul Local al Comunei Găvojdia

 

HOTĂRĂŞTE

 

            Art.1 – Se aprobă dezmembrarea parcelei din intravilanul extins al localităţii Găvojdia, înscrisă în CF  nr.nedef.194 Găvojdia nr. cadastral Ps 563, conform documentaţiei anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 – Se împuterniceşte primarul comunei, domnul Stoica Dănuţ, cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.4 – Prezenta hotărâre se comunică:

-        Instituţiei Prefectului -  Judeţul Timiş

-        Primarului comunei

-        Biroului de cadastru şi publicitate imobiliară Lugoj

-        Se face publică prin afişare

 

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                     BLIDARIU EMIL

                                                                                                                   

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

    LENUŢA MOICA

 

            GĂVOJDIA, 18.09.2007

            NR.45