^ Back to Top

Hotarari Consiliu Local Gavojdia 2013

Sedinta publica extraordinara Consiliului Local al Comunei Gavojdia din data de 28.11.2013

Proces verbal de sedinta

Hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2013

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire parc fotovoltaic şi racord la SEN” – extravilan Comuna Gavojdia CF 402763 nr.cadastral 402763 (vechi A 755/1/38) şi CF 402770 nr.cadastral 402770 (vechi A 755/1/37) în suprafaă de 23.200 mp

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire parc fotovoltaic şi racord la SEN” – extravilan Comuna Gavojdia CF 402820 nr.cadastral 402820 (vechi A 755/1/16) şi CF 402821 nr.cadastral 402821 (vechi A 755/1/34) în suprafaţă de 20.300 mp

Hotarare privind declararea de utilitate publică a obiectivului de investiţii „Canalizare menajeră şi staţie de epurare în localitatea Lugojel comuna Gavojdia jud.Timiş”

Hotarare privind radierea interdicţiei de închiriere, construire şi aport în natură la capitalul social înscrisă în CF nr.400443 Gavojdia (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr.279 nedef.) nr.cadastral 400443 (nr.cadastral vechi CC 563/1)

Hotarare privind retragerea dreptului de folosinţă acordat Ministerului Învăţământului Public, înscris în CF nr.400405 (nr.CF vechi 408) nr.top 107/a/2 în suprafaţă de 9032 mp

Hotarare privind retragerea dreptului de folosinţă acordat Societăţii Cooperativa Consumcoop Gavojdia, înscris în CF nr.400313 (nr.CF vechi 306) intravilan Jena nr.top 467/26/b/1 în suprafaţă de 2644 mp

Hotarare privind aprobarea procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiţii „Asfaltare străzi în localităţile Gavojdia şi Sălbăgel comuna Gavojdia judeţul Timiş”

Hotarare privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului situat în Găvojdia nr.300, evidenţiat în Cf nr.400040 nr.top.94/a/2/1 , în suprafaţă de 24,55 mp 

 


 

Sedinta publica extraordinara Consiliului Local al Comunei Gavojdia din data de 03.11.2013

Proces verbal de sedinta

Hotarare privind Proiectul „Canalizare menajeră si statie de epurare in localitatea Lugojel comuna Gavojdia judetul Timis”


 

Sedinta publica ordinara Consiliului Local al Comunei Gavojdia din data de 11.10.2013

Proces verbal de sedinta

Hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2013

Hotarare privind aprobarea instrumentării Proiectului “Reabilitare şi dotare  Cămin Cultural Gavojdia” în cadrul Programului prioritar naţional pentru construirea de sedii pentru aşezăminte culturale în localităţile unde nu există asemenea instituţii, precum şi pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea şi finalizarea lucrărilor de construcție a aşezămintelor culturale de drept public din mediul rural şi mic urban

Hotarare privind privind transmiterea dreptului de concesiune a terenului aferent casei de locuit, înscris în CF nr.400488 (nr.CF vechi 20079) Găvojdia nr. cadastral 400488 (nr.cadastral vechi 50076) în suprafaţă de 939 mp către familia Cozonac Ioan – Laurenţiu şi Cozonac Carmen - Georgiana


 

Sedinta publica extraordinara Consiliului Local al Comunei Gavojdia din data de 30.09.2013

Proces verbal de sedinta

Hotarare privind aprobarea proceselor-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor de întreţinere şi ameliorare a păşunii comunale

Hotarare privind stabilirea cuantumului indemnizaţiei membrilor biroului electoral al secţiei de votare la alegerile pentru desemnarea reprezentanţilor în Camera Agricolă Judeţeană Timiş

Hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Gavojdia în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Gavojdia


 

Sedinta publica ordinara Consiliului Local al Comunei Gavojdia din data de 06.09.2013

Proces verbal de sedinta

Hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2013


 

Sedinta publica ordinara Consiliului Local al Comunei Gavojdia din data de 12.08.2013

Proces verbal de sedinta

Hotarare privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii la nivelul comunei Găvojdia

Organigrama

Stat de functii

Hotarare privind radierea interdicţiei de înstrăinare şi grevare înscrisă în CF nr.400443 Gavojdia (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr.279 nedef.) nr.cadastral 400443 (nr.cadastral vechi CC 563/1)


 

Sedinta publica ordinara Consiliului Local al Comunei Gavojdia din data de 29.07.2013

Proces verbal de sedinta

Hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2013

Hotarare privind constatarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Gavojdia a terenului din CF nr.400313 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr.306) nr.top.467/26/B/1

Hotarare privind rezilierea contractului de concesiune nr.1975/29.06.2011 încheiat între Consiliul Local Găvojdia şi domnul TÂRZIU IOAN - COSMIN

Hotarare privind rezilierea contractului de concesiune nr.2922/07.10.2009 încheiat între Consiliul Local Găvojdia şi domnul ŞELARIU PUIU - EMIL

Hotarare privind rezilierea contractului de concesiune nr.1974/29.06.2011 încheiat între Consiliul Local Găvojdia şi domnul POP ADRIAN - ROLAND

Hotarare privind rezilierea contractului de concesiune nr.2919/07.10.2009 încheiat între Consiliul Local Găvojdia şi domnul MARINESCU SEBASTIAN - IONEL

Hotarare privind rezilierea contractului de concesiune nr.1631/11.05.2009 încheiat între Consiliul Local Găvojdia şi doamna COSTEA MARIANA - CORINA

Hotarare privind rezilierea contractului de concesiune nr.2920/07.10.2009 încheiat între Consiliul Local Găvojdia şi doamna CHIFA MARIA

Hotarare privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.32/18.02.2009 prin care s-a atribuit domnului Băbşan Denis - Petre un lot de teren în baza Legii nr.15/2003

Hotarare privind aprobarea cererii depuse de domnul CIABRUN MIRCEA - IOAN conform Legii 15/2003 şi atribuirea în folosinţă gratuită a lotului situat în Găvojdia , CF 20108  nr.cadastral 50105 

Hotarare privind aprobarea Regulamentului pentru inregistrarea,evidenta si radierea  vehiculelor de  pe raza comunei Gavojdia,care nu se supun inmatricularii

Hotarare NR.5 DIN 29 IULIE  2013 privind aprobarea asocierii Comunei Gavojdia la Grupul de Acţiune Locală „Valea Timişului”

Hotarare privind stabilirea taxelor şi impozitelor locale pentru anul 2014

Hotarare privind aprobarea valorii de investiţie a Proiectului „Centru de informare turistică Gavojdia”, în urma finalizării procedurilor de achiziţie publică

Hotarare privind solicitarea unei scrisori de garantare de la FNGCIMM SA IFN


 

Sedinta publica ordinara Consiliului Local al Comunei Gavojdia din data de 12.06.2013

Proces verbal de sedinta

Hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2013

Hotarare privind aprobarea Proiectului tehnic „Amenajare trotuar în comuna Gavojdia”

Hotarare privind stabilirea unui taxe pentru închirierea bazei sportive din localitatea Găvojdia

Hotarare privind rezilierea contractului de închiriere nr.2082/25.06.2009 încheiat între Comuna Gavojdia şi S.C. CĂVĂRĂNŢANA COMPANY SA

 Hotarare privind modificarea contractului de închiriere încheiat cu SC DIGITAL CABLE SYSTEMS SA

Hotarare privind rezilierea contractului de concesiune nr.1624/11.05.2009 încheiat între Consiliul Local Găvojdia şi domnul STOICA IOAN


 

Sedinta publica ordinara Consiliului Local al Comunei Gavojdia din data de 07.05.2013

Proces verbal de sedinta

Hotarare privind aprobarea documentaţiei pentru concesionarea terenului din CF 402786  Lugojel nr.cadastral 402786, din intravilanul localităţii Lugojel

Hotarare privind aprobarea documentaţiei pentru concesionarea terenului din CF 400467 (CF vechi nr.213 nedef.)  Lugojel nr.cadastral CC 40/2, din intravilanul localităţii Lugojel

Hotatare privind modificarea sursei de plată a facturilor de energie electrică

Hotarare privind stabilirea unor suprafeţe din păşunea comunală pe care urmează să se realizeze lucrări de ameliorare

Anexa 1 hotarare

Anexa 2 hotarare

Hotarare privind modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr.29/18.04.2013 pasunat

Hotarare privind aprobarea Proiectului tehnic „Asfaltare străzi în localităţile Găvojdia şi Sălbăgel”

MEMORIU TEHNIC DE SPECIALITATE -DRUMURI-


 

Sedinta publica extraordinara Consiliului Local al Comunei Gavojdia din data de 18.04.2013

Proces verbal de sedinta

Hotarare privind organizarea păşunatului în comuna Gavojdia în anul 2013

Anexa 1 pasunat

Anexa 3 pasunat

Hotarare privind atribuirea denumirii străzii ce asigură accesul la numerele de casă 310E şi 310F din localitatea Gavojdia


 

Sedinta publica ordinara Consiliului Local al Comunei Gavojdia din data de 05.04.2013

Proces verbal de sedinta

Hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul 2013

Bugetul pe anul 2013

Hotarare privind schimbarea categoriei de folosinţă a unor terenuri situate în comuna Gavojdia


 

Sedinta publica ordinara Consiliului Local al Comunei Gavojdia din data de 29.03.2013

Proces verbal de sedinta

Hotarare privind decontarea cheltuielilor de transport ale cadrelor didactice navetiste din cadrul Şcolii Gimnaziale Gavojdia

Hotarare privind reţeaua şcolară  a unităţilor de învăţământ preuniversitar de pe raza comunei Găvojdia pentru anul şcolar 2012-2013

Hotarare NR. 21/29.03.2013 privind aprobarea Studiului de Oportunitate privind delegarea gestiunii serviciilor publice de apă şi canalizare către operatorul regional SC AQUATIM SA şi a indicatorilor de performanţă ai serviciilor furnizate

Hotararea NR. 20 / 29.03.2013 privind asocierea comunei Gavojdia , prin Consiliul Local Gavojdia, în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş şi aprobarea Actului Adiţional la Actul Constitutiv  şi a Actului Adiţional la Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă–Canal Timiş

Hotararea   N R. 22/29.03.2013 privind mandatarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş să exercite în numele şi pe seama Comunei Gavojdia anumite atribuţii, drepturi şi obligaţii prevăzute în Legea nr. 51/2006  privind serviciile comunitare de utilităţi publice

 

ANEXA NR.1 LA H.C.L. NR.23/29.03.2013 REGULAMENT al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare pentru localităţile membre ale ADI-TIMIŞ

 

ANEXA NR.1 LA H.C.L. NR.20/29.03.2013 Act adiţional Nr 1/15.10.2009 la ACTUL CONSTITUTIV al „ASOCIAŢIEI  de  DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ TIMIŞ” actualizat la data de 15.10.2009 

ANEXA NR.1 LA H.C.L. NR.21/29.03.2013 Studiu de oportunitate privind delegarea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare şi concesionarea sistemelor publice de apă şi de canalizare către operatorul regional SC AQUATIM SA

ANEXA NR.2 LA H.C.L. NR.23/29.03.2013 CONTRACT DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI DE CANALIZARE

ANEXA NR.2 LA H.C.L. NR.21/29.03.2013 Studiu de specialitate pentru stabilirea Indicatorilor de Performanţă ai serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare pentru judeţul Timiş

Hotarare nr. 24 din 29.03.2013 privind însuşirea Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activităţii de de audit public intern 

Hotarare privind aprobarea Planului de lucrări de interes local pentru beneficiarii de ajutor social conform Legii nr. 416/2001 – privind venitul minim garantat, care au obligaţia de a presta ore de muncă  

Hotarare privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului situat în Găvojdia nr.300, evidenţiat în Cf nr.400040 nr.top.94/a/2/1 , în suprafaţă de 28,13 mp 


 

Sedinta publica ordinara Consiliului Local al Comunei Gavojdia din data de 21.02.2013

Proces verbal de sedinta

Sedinta publica ordinara Consiliului Local al Comunei Gavojdia din data de 21.02.2013

Proces verbal de sedinta

Hotarare privind redistribuirea produselor primite prin programul PEAD 2012 ramase in stoc

Hotarare privind scutirea de la plata taxelor de salubritate, apa şi canal a unor familii care reprezintă cazuri sociale 

Hotarare privind prelungirea contractului de inchiriere pentru SC Aloe Farm SRL

Hotarare privind inscrierea în domeniul privat al comunei a terenului din CC 33 şi 34 Lugojel

Hotarare privind privind înscrierea dreptului de proprietate publică al comunei Gavojdia asupra imobilului teren şi construcţie din CF nr.400756 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr.578) nr.top.3/a/1/1

Hotarare privind privind înscrierea dreptului de proprietate publică al comunei Gavojdia asupra imobilului teren şi construcţie din CF nr.400363 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr.655) nr.top.1252/106

Hotarare privind trecerea imobilului teren intravilan evidenţiat în CF nr.400543 Gavojdia (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr.832) nr.topografic1253/106/a/1 din domeniul privat al comunei Găvojdia în domeniul public al comunei Găvojdia

Hotarare privind privind înscrierea dreptului de proprietate privată al comunei Gavojdia asupra terenului din CF nr.402946 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr.1602) nr.top.94/a/1/1, 94/a/1/4/1, 94/a/1/4/2


Sedinta publica extraordinara Consiliului Local al Comunei Gavojdia din data de 18.02.2013

Proces verbal de sedinta

Hotararea nr. 7 din 15.02.2013 privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de maxim 650.000 lei, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative


Sedinta publica extraordinara Consiliului Local al Comunei Gavojdia din data de 04.02.2013

Proces verbal de sedinta

RAPORTUL PROCEDURII de atribuire a contractului de achiziţie publică EXECUTIE LUCRARI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITIE: “CENTRU DE INFORMARE TURISTICA GAVOJDIA”

HOTARARE privind aprobarea Raportului procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică Execuţie lucrări pentru obiectivul de investiţie: „Centru de Informare Turistică Gavojdia”


 Sedinta publica ordinara Consiliului Local al Comunei Gavojdia din data de 16.01.2013

Proces verbal de sedinta

Raport privind starea economică, socială şi de mediu a comunei la 31.12.2012

Raport privind gestionarea bunurilor comunei in anul 2012

Hotarare privind modificarea H.C.L. nr.35/2012 privind stabilirea taxelor şi impozitelor locale pe anul 2013

Hotarare privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii la nivelul comunei Găvojdia

Organigrama

Model stat functii

Hotarare privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului la secţiunea de dezvoltare din bugetul local pe anul 2012

Hotarare privind prelungirea duratei contractului de vânzare – cumpărare incheiat cu SC Business Forest SRL şi autentificat la Biroul Notarilor Publici Asociaţi „Radu” Lugoj sub nr.1527/ 22.03.2011

Hotarare privind atribuirea în folosinţă gratuită temporară a unei locuinte domnului Popu Vasile

 

Contribute!
Books!
Shop!