^ Back to Top

Hotarari Consiliu Local 2014

SEDINTA EXTRAORDINARA A CONSILIULUI LOCAL DIN 15.12.2014

Proces verbal

HOTARARE RECTIFCARE BUGET LOCAL 2014

Sedinta ordinara a consiliului local din 05.12.2014

Proces Verbal

Hotarare taxe impozite 2015

Hotarare rectificare buget local 2014

Hotarare proces verbal receptie modernizare DC 131 1 km

Hotarare pachete Craciun

Hotarare alte taxe locale 2015

Sedinta ordinara a consiliului local din data de 17.11.2014

Proces Verbal

Hotarare rectificare buget local 2014

Hotarare proiect modernizare DC 131 si strazi

Sedinta ordinara a consiliului local din data de 29.10.2014

Proces verbal

Stat de functii

ORGANIGRAMA

Hotarare aparat propriu

HCL mandat special ADI Apa Canal

HOTARARE DEVIZ RECALCULAT CANALIZARE LUGOJEL

HOTARARE DEZLIPIRE P.U.Z. LUGOJEL

Hotarare aprobare raport procedura canalizare Lugojel

HOTARARE RECTIFICARE BUGET 2014

SEDINTA EXTRAORDINARA A CONSILIULUI LOCAL DIN DATA DE 06.10.2014

Hotarare reprezentant consiliul de administratie scoala Gavojdia

Hotarare aprobare indicatori DC 131 si strazi Gavojdia

Proces verbal

Sedinta publica ordinara a Consiliului Local al Comunei Gavojdia din data de 26.09.2014

 Proces verbal

Hotarare regulament tractoare

Hotarare rectificare buget

Hotarare proces verbal receptie pasuni

Sedinta publica ordinara a Consiliului Local al Comunei Gavojdia din data de 29.08.2014

Proces verbal de sedinta

Hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2014

Hotarare privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii la nivelul comunei Găvojdia

Anexa 1 Organigrama

Anexa 2 Statul de functii

 


 

Sedinta publica ordinara a Consiliului Local al Comunei Gavojdia din data de 24.07.2014

Proces verbal de sedinta

Hotarare privind validarea mandatului domnului PROCOP MIHAI , primul supleant din lista electorală a Partidului Poporului – Dan Diaconescu

Hotarare privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii la nivelul Comunei Gavojdia

Hotarare privind stabilirea unei taxe speciale la nivelul Comunei Găvojdia pentru întocmirea dosarelor de preempţiune pentru vânzarea terenurilor din extravilan 

Hotarare privind aprobarea dezmembrării parcelei înscrise în CF nr.402785 Găvojdia nr.cadastral 402785

Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei „Teren multisport în incinta Şcolii primare Jena”

 


 

Sedinta publica ordinara a Consiliului Local al Comunei Gavojdia din data de 24.06.2014

Proces verbal de sedinta

Hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2014

Hotarare privind atribuirea în folosinţă gratuită temporară a unei locuinţe domnului Popu Vasile

Hotarare privind însuşirea apartenenţei la domeniul public al comunei Gavojdia a unui imobil şi completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Gavojdia

Anexa continand completari la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Comunei Gavojdia

Hotarare privind aprobarea Proiectului tehnic şi indicatorii tehnico – economici ai investiţiei  „Asfaltare DC 131 Gavojdia – Sălbăgel – 1 km”

Hotarare privind aprobarea Proiectului tehnic şi indicatorii tehnico – economici ai investiţiei  „Amenajare şi reparaţii interioare la sediul Primăriei Gavojdia”

 


 

Sedinta publica extraordinara a Consiliului Local al Comunei Gavojdia din data de 29.05.2014

Proces verbal de sedinta

Hotarare privind aprobarea Proiectului tehnic şi indicatorii tehnico – economici ai investiţiei  „Canalizare menajeră şi staţie de epurare în localitatea Lugojel”

Hotarare privind aprobarea asocierii Comunei Gavojdia la Grupul de Acţiune Locală „Caraş – Timiş”

 


 

Sedinta publica ordinara a Consiliului Local al Comunei Gavojdia din data de 20.05.2014

Proces verbal de sedinta

Hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2014

Hotarare privind transmiterea unor mijloace fixe si terenurile aferente catre SC Aquatim SA

Anexa HCL predare bunuri catre SC Aquatim SA

Hotarare privind stabilirea taxelor si impozitelor pe anul 2015

 


 

Sedinta publica ordinara a Consiliului Local al Comunei Gavojdia din data de 28.04.2014

Proces verbal de sedinta

Hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2014

Hotarare privind acordarea unui mandat special împuternicitului ConsiliuluiLocal al comunei GAVOJDIA în Adunarea Generală ordinară a Asociaţilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş

Hotarare privind rezilierea contractului de închiriere nr.378/71.02.2014 încheiat între Consiliul Local Găvojdia şi COVACI SLAVIŢA – Intreprindere Individuală

Hotarare privind modificarea Planului Urbanistic Zonal Lugojel sud-vest „Zonă rezidenţială, unităţi industriale şi depozitare; gospodărie comunală”

Hotarare privind unele măsuri pentru organizarea păşunatului în comuna Gavojdia în anul 2014

ANEXA 1la HCL nr.17/2014

PLAN TEHNIC DE ÎNTREŢINERE ŞI ÎMBUNĂTĂŢIRE A PAJIŞTILOR  PENTRU ANUL 2014

Hotarare privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului CONSTANTIN CRISTIAN - LAURENŢIU

Hotarare privind acordarea unui mandat special împuternicitului ConsiliuluiLocal al comunei GAVOJDIA în Adunarea Generală ordinară a Asociaţilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş


 

Sedinta publica ordinara a Consiliului Local al Comunei Gavojdia din data de 28.03.2014

Proces verbal de sedinta

Hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2014

Hotarare privind scutirea de la plata redevenţei, datorată de SC CONSPAUTI SRL în baza contractului de concesiune nr. 648/07.03.2013 pentru perioada 07.03.2013 – 31.12.2013 

Hotarare privind scutirea de la plata redevenţei, datorată de SC MECLAUD SRL în baza contractului de concesiune nr. 649/07.03.2013 pentru perioada 07.03.2013 - 31.12.2013

Hotarare privind Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "LUNCA TIMIŞULUI" si aprobarea participării comunei GAVOJDIA in calitatea de membru fondator la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "LUNCA TIMIŞULUI" 

Hotarare privind predarea imobilului în care funcţionează Căminul Cultural din localitatea Gavojdia către Compania Naţională de Investiţii – C.N.I. SA pe perioada efectuării unor lucrări de reabilitare şi dotare

STATUTULAsociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "LUNCA TIMIŞULUI"

ACT CONSTITUTIV al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "LUNCA TIMIŞULUI"

 


 

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Planului Urbanistic Zonal Lugojel sud-vest „Zonă rezidenţială, unităţi industriale şi depozitare; gospodărie comunală”

 


 

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind unele măsuri pentru organizarea păşunatului în comuna Gavojdia în anul 2014

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

Anexa 4

 


 

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea unor suprafeţe din păşunea comunală pe care urmează să se realizeze lucrări de ameliorare şi însuşirea Declaraţiei de eligibilitate pentru anul 2014

PLAN TEHNIC DE ÎNTREŢINERE ŞI ÎMBUNĂTĂŢIRE A PAJIŞTILOR  PENTRU ANUL 2014

ANEXA 1 la proiectul nr.1142/2014


 

Sedinta publica ordinara a Consiliului Local al Comunei Gavojdia din data de 28.02.2014

Proces verbal de sedinta

Raport privind gestionarea bunurilor Comunei Gavojdia in anul 2013

Raport privind starea economica si sociala a Comunei Gavojdia la 31.12.2013

Hotarare privind propunerea calificativului profesional al secretarului comunei pentru perioada 01.01.2013 – 31.12.2013


 

Sedinta publica ordinara a Consiliului Local al Comunei Gavojdia din data de 31.01.2014

Proces verbal de sedinta

Hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul 2014

Bugetul pe anul 2014

Hotarare privind aprobarea participării Comunei Gavojdia prin Consiliul Local Gavojdia la constituirea „Asociaţiei pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului Timiş – APDT Timiş”

Hotarare privind aprobarea Procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiţii „Centru de Informare Turistică Comuna Gavojdia judeţul Timiş”

Hotarare privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii la nivelul comunei Găvojdia

Organigrama

Statul de functii

 


 

Sedinta publica ordinara Consiliului Local al Comunei Gavojdia din data de 18.12.2013

Proces verbal de sedinta

Hotarare privind aprobarea vânzării către SC GRACE COMPANY SRL a terenului aferent construcţiilor proprietatea acesteia, înscris în CF nr.482 Gavojdia nr.top 268/b/1 în suprafaţă de 3.524 mp din domeniul privat al comunei

Hotarare privind reţeaua şcolară  a unităţilor de învăţământ preuniversitar de pe raza comunei Găvojdia pentru anul şcolar 2014-2015

Hotarare privind aprobarea modului de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice pe proprietatea publică şi privată a Comunei Gavojdia

Hotarare privind stabilirea taxelor şi impozitelor locale pentru anul 2014

Hotarare privind stabilirea unor taxe locale la nivelul comunei Găvojdia pentru anul 2014 şi a tarifelor pentru unele servicii de interes local în anul 2014

Hotarare privind numirea Comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul „Centru de informare turistică Găvojdia”

Contribute!
Books!
Shop!