Proiecte de hotărâri  2007

 

PROIECTE DE HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL AL

COMUNEI GAVOJDIA

- 2007 -

Propunerea calificativului profesional al secretarului comunei pentru perioada 1.12.2006 – 1.12.2007

Aprobarea dezmembrării parcelei înscrise în CF nedef.193 Găvojdia nr.cadastral Ps 1136

Aprobarea convenţiei dintre Consiliul Local Găvojdia şi ORANGE ROMÂNIA SA pentru investiţia „Instalare fibră optică Orange Deva-Lugoj”

Stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2008

Stabilirea unor taxe locale la nivelul comunei Găvojdia pentru anul 2008

Rectificarea bugetului local pe anul 2007

Aprobarea unor sume pentru acordarea de cadouri cu ocazia sărbătorilor de Crăciun pentru copiii din comună

Rectificarea bugetului local pe anul 2007

Stabilirea unor obligaţii ale cetăţenilor cu privire la racordarea la reţeaua publică de alimentare cu apă

Modificarea Programului anual al achiziţiilor publice pentru anul 2007, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.10/27.01.2007

Aprobarea procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrării „Întreţinerea îmbrăcăminţilor bituminoase prin mixturi asflatice preparate la cald la DC 217 Lugojel – DN6”

Aprobarea încheierii unui contract de comodat pentru sediul cabinetului veterinar din comună

Rectificarea bugetului local pe anul 2007

Aprobarea dezmembrării parcelei înscrise în CF nedef.187 Lugojel nr.cadastral Psl 40

Aprobarea dezmembrării parcelei înscrise în CF nedef.194 Găvojdia nr.cadastral Psl 563

Concesionarea către SC Patri Forest SRL a parcelei înscrise în CF nr.1605 Găvojdia nr.top.241/c/1/b/4/1/2 pentru extinderea construcţiilor existente

Rectificarea bugetului local pe anul 2007

Retragerea dreptului de folosinţă al Cooperativei Economice Zonale Lugoj pentru imobilul construcţie înscris în CF nr.1522 Lugojel nr.top.42/b/2


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA

NR. 3927 DIN 7.12.2007

 

 

 

 

 

  PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind propunerea calificativului profesional al secretarului comunei pentru perioada 1.12.2006 – 1.12.2007

 

          Având în vedere referatul primarului comunei Găvojdia  nr.3926/7.12.2007

          În temeiul prevederilor art.4 lit.d) din Anexa 3 la HG nr.1209/2003 – privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici

          În temeiul prevederilor Ordinului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr.13012/  2007 – privind  stabilirea modalităţii de acordare a calificativelor şi aprobarea Criteriilor de performanţă pe baza cărora se face evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici pentru anul 2007

          În conformitate cu prevederile art.45 din Legea nr.215/2001 – privind administraţia publică locală, republicată

 

          Consiliul Local al Comunei Găvojdia

 

 

HOTĂRĂŞTE

 

          Art.1 – Consiliul Local propune acordarea calificativului „foarte bine” secretarului comunei Găvojdia -  Moica Lenuţa Daniela, pentru activitatea desfăşurată în perioada 1.12.2006 – 1.12.2007.

          Art.2 – Raportul de evaluare a performanţelor profesionale va fi întocmit de primarul comunei, pe baza propunerii prevăzute la art.1.

          Art.3 – Prezenta hotărâre se comunică:

-        Instituţiei Prefectului -  Judeţul Timiş

-        Primarului comunei

-        Secretarului comunei

-        Se face publică prin afişare

 

    INIŢIATOR

       PRIMAR

        DĂNUŢ STOICA           

                                                                                           AVIZAT

                                                                                           SECRETAR

                                                                                      LENUŢA MOICA


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA

 NR. 3933 DIN 7.12.2007

 

 

 

 PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea dezmembrării parcelei înscrise în CF nedef.193 Găvojdia

  nr.cadastral Ps 1136

 

 

          Având în vedere PUZ-ul întocmit pentru „Zonă de locuinţe şi funcţiuni complementare Găvojdia”

Conform referatului inginerului topograf nr.3932/7.12.2007 prin care se propune dezmembrarea parcelei respective 

          În temeiul prevederilor Legii nr.7/1996 – legea cadastrului şi publicităţii imobiliare, modificată

          În conformitate cu prevederile art.45 alin.3 din  Legea nr.215/2001 – privind administraţia publică locală, republicată

 

          Consiliul Local al Comunei Găvojdia

 

HOTĂRĂŞTE

 

          Art.1 – Se aprobă dezmembrarea parcelei din localitatea Găvojdia, înscrisă în CF  nr.193 nedef., nr. cadastral Ps 1136, conform expertizei întocmite de SC Pres Top SRL Lugoj.

Art.2 – Expertiza tehnică topografică întocmită de SC Pres Top SRL Lugoj constituie anexă la prezenta hotărâre şi face parte integrantă din aceasta.

Art.3 – Se împuterniceşte primarul comunei, domnul Stoica Dănuţ, cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.4 – Prezenta hotărâre se comunică:

-        Instituţiei Prefectului -  Judeţul Timiş

-        Primarului comunei

-        Biroului de cadastru şi publicitate imobiliară Lugoj

-        Se face publică prin afişare

 

    INIŢIATOR

       PRIMAR

        DĂNUŢ STOICA           

                                                                                           AVIZAT

                                                                                           SECRETAR

                                                                                      LENUŢA MOICA


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GAVOJDIA

NR. 3937 DIN 7.12.2007

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea convenţiei dintre Consiliul Local Găvojdia şi ORANGE ROMÂNIA SA pentru investiţia „Instalare fibră optică Orange Deva-Lugoj”

 

 

 

          Având în vedere adresa SC Protelco SA Câmpina nr.2595/5.12.2007 – subcontractant ORANGE ROMÂNIA SA

          Ţinându-se seama de referatul primarului nr.3936/7.12.2007 şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local

          În temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit.c) şi art.45 din Legea administraţiei publice lcoale nr.215/2001, republicată

 

          Consiliul Local al comunei Găvojdia

 

HOTĂRĂŞTE

 

          Art. 1 – Se aprobă convenţia dintre Consiliul Local Găvojdia şi Orange România pentru derularea investiţiei „Instalare fibră optică Orange Deva-Lugoj”, conform anexei nr.1.

          Art.2 – Se aprobă schiţa privind amplasamentul lucării pe raza comunei Găvojdia, conform anexei nr.2.

          Art.3 – Anexele 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

          Art.4 – Se împuterniceşte primarul comunei – Stoica Dănuţ – să semneze convenţia în numele Consiliului Local.

          Art.5 – Prezenta hotărâre se comunică:

-        Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş

-        Orange România SA

-        Se face publică prin afişare

 

    INIŢIATOR

       PRIMAR

        DĂNUŢ STOICA           

                                                                                           AVIZAT

                                                                                           SECRETAR

                                                                                      LENUŢA MOICA


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA

NR. 3954 DIN 7.12.2007

 

 

 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2008

 

          Având în vedere referatul compartimentului taxe-impozite nr.3953/7.12.2007 şi Avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local  

          În temeiul prevederilor Titlului IX din Legea 571/2003 – privind Codul fiscal şi Hotărârea Guvernului nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003

          Urmare a apariţiei HG nr.1514/2006 – privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2007

          În conformitate cu art.45 alin.1 din Legea 215/2001 – privind administraţia publică locală, modificată, republicată

 

          Consiliul Local al Comunei Găvojdia

 

 

HOTĂRĂŞTE

 

 CAPITOLUL I

Impozitul pe clădiri

 

          Art.1 – (1)În cazul persoanelor fizice , impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de impozitare de 0,1% la valoarea impozabilă a clădirii.

          (2) Valoarea impozabilă a clădirii se determină prin înmulţirea suprafeţei construite a clădirii (mp) cu valoarea corespunzătoare din tabelul următor:

Nr

Felul si destinatia cladirilor

 

Valoarea

Impozabila**),

Lei/mp(lei RON)

crt

si ale altor contructii

Nivelurile

Indexate

Niv.indexate

pentru anul 2008

 

Impozabile

Pentru anul

2007 –lei/mp-

 

-lei/mp

 

 

Cu instalatii de

Fara instalatii de

Cu instalatii de

Fara instalatii de

 

 

Apa,canalizare,

apa,canalizare,

apa,canalizare,

apa,canalizare,

 

 

Electrice,incalzire

Electrice,incalzire

electrice,incalzire

electrice,incalzire

0

1

2

3

4

5

1

Cladiri a)cu peretii sau cadre

 

 

 

 

 

De beton armat,din caramida

669

397

669

397

 

Arsa,piatra naturala sau din

 

 

 

 

 

Alte materiale asemanatoare

 

 

 

 

2

Cladiri cu peretii din  lemn,caramida

 

 

 

 

 

nearsa,valatuci,paianta

182

114

182

114

 

Si alte mater.asemanatoare

 

 

 

 

3

Constructii anexe,corpului  

 

 

 

 

 

 principal al unei cladiri

 

 

 

 

 

Avand pereti din beton

 

 

 

 

 

din caramida arsa piatra sau

 

 

 

 

 

alte materiale asemanatoare

114

 

102

 

114

102

 

4

Constructii anexe,corpului  

 

 

 

 

 

pereti din lemn din caramida nearsa ,valatici sipci sau alte materiale asemanatoare

68

 

45

 

68

 

45

 

A

Cladire cu cadre din beton armatsau cu pereti exteriori din caramidaarsa sau din orice materiale rezultate in urma  unui tratament termic si /sau chimic

x

x

669

397

B

 

Cladire cu pereti exteriori din lemn,din piatra naturala ,din valatuci sau din orice alte materiale nesupuse  unui tratament termic si /sau chimic

x

x

182

114

C

Cladire anexa cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori din caramida arsa saudin orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si /sau chimic

x

x

114

102

 

       (3)Incepand cu data de 01.01.2007,pentru cladirile  proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ –teritoriale,concesionate inchiriate date in administrare ori in folosinta, dupa caz,care reprezinta   sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor titularilor dreptului de administrare sau de folosinta,dupa caz,in conditii similare impozitului pe cladiri

       (4)Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează cu un coeficient de corecţie de 0,90 (zona D rangul V) pentru întreaga comună.

       (5) Valoarea impozabilă a clădirii se reduce în funcţie de anul terminării acesteia, astfel:

          a) cu 20% pentru clădirea care are o vechime de peste 50 de ani  la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă

          b) cu 10% pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30  de ani şi 50 de ani inclusiv la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă

       (6) Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior , atunci suprafaţa construită se determină prin înmulţirea suprafeţei utile a clădirii cu un coeficient de transformare de 1,20.

       (7) Dacă o persoană fizică are în proprietate două sau mai multe clădiri utilizate ca locuinţă , care nu sunt închiriate unei alte persoane , impozitul pe clădiri se majorează după cum urmează:

a)   cu 15% pentru prima clădire în afara celei de la domiciliu

b)   cu 50% pentru cea de-a doua clădire în afara celei de la domiciliu

c)    cu 75% pentru cea de-a treia clădire în afara celei de la domiciliu

d)   cu 100% pentru cea de-a patra clădire şi următoarele în afara celei de la domiciliu

Art.2 – (1)În cazul persoanelor juridice , impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 1% asupra valorii de inventar a clădirii.

(2) În cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată în ultimii trei ani , cota impozitului pe clădiri este stabilită la 10% şi se aplică la valoarea de inventar a clădirii , înregistrată în contabilitatea persoanei juridice până la sfârşitul lunii în care s-a efectuat prima reevaluare.

   Art.3 – Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri , datorat pentru întregul an de către persoanele fizice , până la data de 31 martie a anului respectiv , se acordă o bonificaţie de 10%.  

 

CAPITOLUL II

 Impozitul pe teren

 

          Art.4 – (1)Impozitul pe teren din intravilan  se calculeaza in lei/mp astfel, zona D rangul  V pentru întreaga comună : 127 lei/ha.

 (2) In cazul unui  teren amplasat în intravilan , înregistrat la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii , impozitul pe teren se stabileşte prin înmulţirea rezultatului calculat potrivit alineatului 1 cu coeficientul de corecţie 1,00.

 (3) Numărul de metri pătraţi de teren se înmulţeşte cu suma corespunzătoare prevăzută pentru zona D , după cum urmează :

            1. Teren arabil   ………………………11 lei/ha            

            2. Păşune  ………………....…………….9 lei/ha               

            3. Fâneaţă  …………………....…………9 lei/ha               

            4. Vie ………………………………......…13 lei/ha      

            5. Livezi ……………………………....... 20 lei/ha  

            6. Paduri  si terenuri forestiere…11 lei/ha

          (4)Incepand cu data de 01.01.2007,pentru terenurile  proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ –teritoriale,concesionate inchiriate date I administrare ori in folosinta, dupa caz,care reprezinta   sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor titularilor dreptului de administrare sau de folosinta,dupa caz,in conditii similare impozitului pe teren       

          (5) În cazul unui teren situat în extravilan , se stabileşte impozitul pe teren în lei/ha, clasa de calitate III, zona C, după cum urmează :

Nr.

crt

Zona

Categoria de folosinta

 

 0

1

C

1

Teren cu constructii

18

2

Arabil

32

3

Pasune

16

4

Faneata

16

5

Vie pe rod ,alta decat cea prevazuta la nr.crt. 6. 1

36

6

Livada pe rod ,alta decat cea  prevazuta la nr.crt.6.1

36

6.

Livada pana la intrarea pe rod

x

7

Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera cu exceptia celui prevazut  la nr. crt.7.1

8

7.

Padure in varsta de pana la 20 de ani si padure cu rol de protectie

x

8

Teren cu apa ,altul decat cel cu amenajari piscicole

2

8.

 Teren cu amenajari piscicole

20

 9

Drumuri si cai ferate

x

10

Neproductiv

x

 

   Art.5 – Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren , datorat pentru întregul an de către persoanele fizice , până la data de 31 martie a anului respectiv , se acordă o bonificaţie de 10%.  

 

 

CAPITOLUL III

Taxa asupra mijloacelor de transport

 

 

          Art.6 – (1)Taxa asupra mijloacelor de transport cu tractiune mecanica inmatriculate de pesoane fizice sau juridice se calculeaza în funcţie de capacitatea cilindrică a acestora , prin înmulţirea fiecărui 500 cmc sau fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare , astfel:

a.    Motorete,scutere,motociclete si autoturisme cu capacitatea cilindrica de pana la 1600 cmc inclusiv : 7 lei fractiune de 200 cmc

               b. autoturisme cu  capacitatea cilindrica   intre 1601cmc si 2000 cmc inclusiv : 15  lei fractiune de 200 cmc

               c. autoturisme cu  capacitatea cilindrica   intre 2001 cmc si 2600 cmc inclusiv : 30 lei fractiune de 200 cmc

               d. autoturisme cu  capacitatea cilindrica   intre 2601 cmc si 3000 cmc inclusiv : 60 lei fractiune de 200 cmc

    e. autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 3001 cmc : 120 lei fractiune de 200   cmc

               f. autobuze, autocare,microbuze : 20,00 lei fractiune de =200 cmc

               g.alte autovehicole  cu masa totala  maxim autorizata de pana la 12 tone inclusiv, precum si autoturismele de teren din productia interna : 25 lei fractiune de 200 cmc

               h.tractoare inmatriculate : 15 lei fractiune de 200 cmc

 

          (2) În cazul unui ataş , taxa pe mijlocul de transport este de 50% din taxa pentru motocicletele , motoretele şi scuterele respective.

               (3) Pentru autovehicule de transport marfa cu masa totala maxima autorizata de peste 12 tone , taxa asupra mijlocului de transport este egală cu suma corespunzătoare din tabelul următor:

      Taxa (lei/an/autovehicul)

 

Axe motoare cu suspensie pneumatica sau echivalent

Axe motoare cu alt sistem de suspensie

 

 Lei

Lei

1.autovehicule cu doua axe si cu masa:

 

 

a)peste 12 t,dar nu mai mult de 13 t

100

110

b)peste 13 t,dar nu mai mult de 14 t

110

218

c)peste 14 t,dar nu mai mult de 15 t

218

307

d)peste 15 t,

307

694

2.autovehicole cu trei axe si cu masa:

 

 

a)peste 15 t,dar nu mai mult de 17 t

110

137

b)peste 17 t,dar nu mai mult de 19 t

137

281

c)peste 19 t,dar nu mai mult de 21 t

281

365

d)peste 21 t,dar nu mai mult de 23 t

365

563

e) peste 23 t,dar nu mai mult de 25 t

563

874

f) peste 25 t,

563

874

3. autovehicole cu patru axe si cu masa:

 

 

a)peste 23 t,dar nu mai mult de 25 t

365

370

b)peste 25 t,dar nu mai mult de 27 t

370

578

c)peste 27 t,dar nu mai mult de 29 t

578

917

d)peste 29 t,dar nu mai mult de 31 t

917

1361

e) peste 31 t

917

1361

 Art 3. - Pentru combinatii de autovehicule(autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfa cu masa totala maxima autorizata de peste 12 tone:

         Taxa (lei/an/autovehicul)

 

 

Axe motoare cu suspensie pneumatica sau echivalent

Axe motoare cu alt sistem de suspensie

1.Autovehicole cu 2+1 axe si cu masa:

 

 

a) peste 12 t dar nu mai mult de 14 t

100

110

b) peste 14 t,dar nu mai mult de 16 t

110

120

c) peste 16 t,dar nu mai mult de 18 t

120

130

d)peste 18 t,dar nu mai mult de 20 t

130

140

e)peste 20 t,dar nu mai mult de 22 t

140

190

f) peste 22 t,dar nu mai mult de 23 t

190

246

g)peste 23 t,dar nu mai mult de 25 t

246

443

h)peste 25                                     

443

778

2. Autovehicole cu 2+2 axe si cu masa:

 

 

a) peste 23 t dar nu mai mult de 25 t

120

177

b) peste 25 t,dar nu mai mult de 26 t

177

291

c) peste 26 t,dar nu mai mult de 28 t

291

428

d)peste 28 t,dar nu mai mult de 29 t

428

517

e)peste 29 t,dar nu mai mult de 31 t

517

849

f) peste 31 t,dar nu mai mult de 33 t

849

1178

g)peste 33 t,dar nu mai mult de 36 t

1178

1789

h)peste 36 t                                   

1178

1789

3. Autovehicole cu 2+3 axe si cu masa:

 

 

a) peste 36 t dar nu mai mult de 38 t

938

1305

b)peste 38 t

1305

1774

4. Autovehicole cu 3+2 axe si cu masa:

 

 

a) peste 36 t dar nu mai mult de 38 t

829

1150

b) peste 38 t,dar nu mai mult de 40 t

1150

1591

c) peste 40 t

1591

2354

5. Autovehicole cu 3+3 axe si cu masa:

 

 

a) peste 36 t dar nu mai mult de 38 t

471

570

b) peste 38 t,dar nu mai mult de 40 t

570

851

c) peste 40 t

851

1356

 

          B. Pentru remorci,semiremorci si rulote*):

                             Capacitatea                                                      

a) pana la o tona inclusiv              7

b) intre 1 si 3 tone inclusiv         24       

a)   intre 3 si 5 tone inclusiv          7

b)   peste 5 tone                         46

 

 

 

Art.7 -   Pentru plata cu anticipaţie a taxei auto , datorat pentru întregul an de către persoanele fizice , până la data de 15 martie a anului respectiv , se acordă o bonificaţie de 10%.  

 

 

CAPITOLUL IV

   Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor

 

 

          Art.8 –(1)  Taxa pentru  eliberarea certificatelor de urbanism este  stabilita in limitele prevazute dupa cum urmeaza:

Suprafata pentru care se obtine certificatul                Taxa (lei)

              de urbanism                                                                        

a)   Pana la 150 mp inclusiv                                  4             

b)   Intre 151 mp si 250 mp inclusiv                     5             

c)    Intre 251 mp si 500 mp inclusiv                     7             

d)   Intre 501 mp si 750 mp inclusiv                     8             

e)   Intre 751 mp si 1.000 mp inclusiv                 10            

f)    Peste 1.000 mp                                            10+0,01 pentru fiecare mp care depaseste 1.000 mp

(2)Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construire pentru o cladire care urmeaza a fi folosita ca locuinta sau anexa la locuinta este egala cu 0,5% din valoarea autorizata a lucrarii de contructii.

(3)Taxa pentru eliberarea  autorizatiei de foraje sau excavari necesara studiilor geotehnice, ridicarilor topografice, exploatarilor de cariera, balastierelor, sondelor de gaze si petrol, precum si altor exploatari se calculeaza inmultind numarul de metri patrati de teren afectat de foraj sau  excavatie cu o valoare stabilita de 6 lei.

(4)Taxa pentru eliberarea autorizatiei necesare pentru lucrarile de organizare de santier in vederea realizarii unei constructii, care nu sunt incluse in alta autorizatie de construire , este egala cu 3% din valoarea autorizata a lucrarilor de organizare de santier.

(5)Taxa pentru eliberarea autorizatiei de amenajare de tabere in corturi, casute sau rulote ori campinguri este egala cu 2% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructie.

(6)Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru chioscuri, tonete, cabine,spatii de expunere, situate pe caile si in spatiile publice, precum si pentru amplasarea corpurilor si a panourilor de afisaj, a firmelor si reclamelor este de 6 lei pentru fiecare metru patrat de suprafata ocupata de constructie.

(7)Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru orice alta constructie decat cele prevazute in alt aliniat al prezentului articol este egala cu 1% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructie, inclusiv instalatiile aferente.

(8)Taxa pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare, totala sau partiala, a unei constructii este egala cu 0,1% din valoarea impozabila a constructiei, stabilita pentru determinarea impozitului pe cladiri. In cazul desfiintarii partiale a unei constructii, taxa pentru eliberarea autorizatiei se modifica astfel incat sa reflecte portiunea de constructie  care urmeaza a fi demolata.

       (9)Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism  sau a unei autorizatii de construire este egala cu 30% din cuantumul  taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizatiei initiale.

       (10)Taxa pentru eliberarea unei autorizatii privind lucrarile de racorduri si bransamente la retele publice de apa, canalizare, gaze, termice, energie electrica, telefonie si televiziune prin cablu este de  9 lei  pentru fiecare racord.

       (11)Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de catre comisia de urbanism si amenajarea teritoriului, de catre primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului judeţean este de  11 lei.

       (12)Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala si adresa este de  7 lei.

       (13)Pentru taxele prevăzute în prezentul articol, stabilite pe baza valorii autorizate a lucrarilor de constructie, se aplica urmatoarele reguli:

a)   taxa datorata se stabileste pe baza valorii lucrarilor de constructie declarate de persoana care solicita avizul si se plateste inainte de emiterea avizului.

b)   în termen de 15 zile de la data finalizarii lucrarilor de constructie, dar nu mai tarziu de 15 zile de la data care expira autorizatia de respectiva, persoana care a obtinut autorizatia trebuie sa depuna o declaratie privind valoarea lucrarilor de constructei la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale.

c)    pana in cea de-a 15-a zi inclusiv, de la data la care se depune situatia finala privind valoarea lucrarilor de constructie , compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale are obligatia de a stabili taxa datorata pe baza valorii reale a lucrarilor de constructie;

d)   Pana in cea de-a 15-a zi inclusiv, de la data la care compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale a emis valoarea stabilita pentru taxa, trebuie platita orice suma suplimentara datorata de catre persoana care a primit autorizatia sau orice suma care trebuie rambursata de autoritatea administratiei publice locale.

Art.9 -  (1)Taxa pentru eliberarea unei autorizatii pentru desfasurarea unei activitati economice, precum şi viza anuală a acestora este de 11 lei.

(2)Taxa pentru eliberarea autorizatiilor sanitare  de functionare este de 14 lei.

(3)Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, detinute de consiliile locale este de  23 lei.

(4)Taxa pentru eliberarea certificatelor de producator este de 15 lei.

(5) Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiilor privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică este de 2.000 lei.

 

 

CAPITOLUL V

Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate

 

                Art.10 – Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se calculează prin aplicarea cotei de 3% la valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate.

Art.11 -  (1)Orice persoana care utilizeaza un panou , afisaj sau structura de afisaj pentru reclama si publicitate intr-un loc public de pe teritoriul comunei Găvojdia datareaza plata taxei anuale prevazute in prezentul articol catre bugetul local al comunei.

(2)Valoarea taxei pentru afisaj in scop de reclamă si publicitate se calculează anual, prin înmulţirea numărului de metrii pătraţi sau a fracţiunii de metru pătrat a suprafeţei afişului pentru reclamă sau publicitate cu următoarele sume, astfel:

a)   in cazul unui afis situat in locul in care persoana deruleaza o activitate economica, suma este de  23 lei.

b)in cazul oricarui alt panou, afisaj sau structura de afisaj pentru reclama si publicitate, suma este de  17 lei.

(3)Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate se recalculeaza pentru a reflecta numarul de luni sau fractiunea de luna dintr-un an calendaristic in care se afiseaza in scop de reclama si publicitate.

(4)Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate se plateste anual, anticipat  sau trimestrial pana la datele de 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie si 15 noiembrie, inclusiv.

(5)Cei care datoreaza taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate au obligaţia sa depuna o declaratie anuala la compartimentul de specialitate al primăriei comunei Găvojdia.

 

  

 CAPITOLUL VI

Impozitul pe spectacol

 

     Art.12 – Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată din vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor , după cum urmează :

a)   în cazul unui spectacol de teatru, balet , operă, operetă, concert filarmonic, sau altă manifestare muzicală , prezentarea unui film de cinematograf , un spectacol de circ sau orice competiţie sportivă cota de impozit este egală cu 2%

b)   în cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele enumerate la lit.a), cota de impozit este egală cu 5%

Art.13 – (1) În cazul unei manifestări artistice sau al unei activităţi distractive care are loc într-o videotecă sau discotecă , impozitul pe spectacol se calculează pe baza suprafeţei incintei.

   (2) Impozitul se stabileşte pentru fiecare zi de manifestare artistică , prin înmulţirea numărului de metri pătraţi ai suprafeţei incintei videotecii sau discotecii cu suma stabilită cu următoarele sume :

a)   în cazul videotecilor , suma este de 1 lei      

b)   în cazul discotecilor , suma este de 2 lei       

(3) Impozitul pe spectacole se ajustează prin înmulţirea sumei rezultate conform alin.2 cu coeficientul de corecţie stabilit pentru rangul V – 1,00.

 

CAPITOLUL VII

Alte taxe locale

    

Art. 14 – Se instituie o taxă zilnică de 13 lei  pentru utilizarea temporară a locurilor publice.

Art.15 – Se stabileşte o taxă anuală de 34 lei pentru deţinerea vehiculelor lente.

Art.16 – Se stabileşte o taxă de 13 lei/zi pentru deţinerea sau utilizarea echipamentelor destinate în scopul obţinerii de venit.    

Art.17 - Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri ,teren si mijloace de transport datorat  pentru intregul an catre contribuabili, pana la data de 31 martie a anului respectiv, se acorda o bonificatie de pana la 10 %.

 

 

CAPITOLUL VII

Alte dispoziţii

 

Art. – Prezenta hotărâre se comunică :

-        Instituţiei Prefectului Judeţul Timiş

-        Primarului comunei Găvojdia

-        Compartimentului contabilitate al primăriei

-        Se face publică prin afişare

 

 

               INIŢIATOR

                  PRIMAR

             DĂNUŢ STOICA

         

           

                                                                                          AVIZAT

                                                                                          SECRETAR

                                                                                      MOICA LENUŢA


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA

NR. 3956 DIN 7.12.2007

 

 

 

 PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind stabilirea unor taxe locale la nivelul comunei Găvojdia pentru anul 2008

 

 

          Având în vedere necesitatea suplimentării veniturilor proprii pentru anul 2008

          Ţinându-se seama de referatul referentului taxe şi impozite nr.3955/7.12.2007 şi avizul favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Găvojdia

          În conformitate cu art.45 din Legea nr.215/2001 – privind administraţia publică locală, republicată

 

          Consiliul Local al Comunei Găvojdia

 

HOTĂRĂŞTE

 

          Art.1 – Se instituie următoarele taxe locale la nivelul comunei Găvojdia pentru anul 2008:

a)   – taxe pentru păşunat

- bovine/cabaline adulte                                 10 lei/an/cap

- bovine/cabaline tineret                                5 lei/an/cap

- ovine/caprine adulte                                    2 lei/an/cap pentru proprietarii care deţin până la 100 de capete

- ovine/caprine tineret                                   1 lei/an/cap pentru proprietarii care deţin până la 100 de capete

- ovine/caprine adulte                                    2,5 lei/an/cap pentru proprietarii care deţin peste proprietarii care deţin peste 100 de capete

- ovine/caprine tineret                                    2  lei/an/cap pentru              

b)   – taxe închirieri şi concesionări:

- închiriere clădiri persoane fizice                       0,38 lei/mp/lună

- închirieri clădiri persoane juridice                     1 lei/mp/lună

- concesionări teren intravilan persoane fizice      0,1 lei/mp/an

- concesionări teren extravilan persoane fizice      0,01 lei/mp/an

- concesionări teren extravilan persoane juridice   0,02 lei/mp/an

- concesionare teren intravilan persoane juridice   0,2 lei/mp/an

- concesiune construcţii extravilan                        6 lei/mp/an

c)    – alte taxe:

-        taxă închiriere cămine culturale: 150 lei/zi

-        taxă acord principiu emitere de către CJT a autorizaţiei de construire şi a certificatului de urbanism: 5 lei

-        taxă închiriere tractor cu remorcă: 35 lei/oră

-        taxă ambulant: 15 lei/zi

-        taxă viză anuală autorizaţie PF/AF: 100 lei/an

 

Art.2 – Prezenta hotărâre se comunică:

-        Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş

-        Primarului comunei

-        Compartimentului contabilitate al Primăriei

-        Se face publică prin afişare

 

    INIŢIATOR

       PRIMAR

        DĂNUŢ STOICA           

                                                                                           AVIZAT

                                                                                           SECRETAR

                                                                                      LENUŢA MOICA


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA

NR. 3950/7.12.2007

 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului local pe anul 2007

 

          Ţinându-se seama de referatul contabilei Primăriei comunei Găvojdia nr.3949/7.12.2007 şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local, precum şi HG nr.1440/2007         

          În temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr.273/2006 – privind finanţele publice locale şi Legii nr.82/1991 – legea contabilităţii , republicată, cu modificările şi completările ulterioare

          În conformitate cu art. 36 alin.4 lit.a) şi art.45 alin.1 din Legea 215/2001 – privind administraţia publică locală, republicată

          Consiliul Local al Comunei Găvojdia

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art.1 - Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2007 la următoarele  capitole:

                                                                                        Mii lei

-Venituri: Total                                                                   + 296  lei

           -  04.02.04 - cote defalcate din impozit pe venit         - 210 lei

           -  11.02 total TVA                                                    + 407 lei

           - 11.02.02 (aj.soc., burse şi ob.inventar şcoli)            + 58 lei

           - 11.02.06 (echilibrare buget)                                   + 11 lei

           - 11.02.07 (finanţare proiecte)                                  + 338 lei

           - 36.02.50 – diverse venituri                                     + 99 lei

                   

-Cheltuieli:  Total                                                                + 296 lei

           - 51.02 – administraţie total                                     + 70 lei

                              - cheltuieli personal                               + 30 lei

                              - cheltuieli materiale                              + 40 lei

           - 65.02 – învăţământ total                                         + 53 lei

                              - burse                                                  + 3 lei

                              - ob.inventar                                          + 50 lei

           - 68.02.57 – ajutor social                                           + 5 lei

           - 70.02 – servicii dezvoltare total                                + 378 lei

                              - iluminat                                              + 40 lei

                              - sistem alimentare apă                          + 338 lei

           - 84.02 – drumuri                                                     - 210 lei

Art.2  - Prezenta hotărâre se comunică:

-        Instituţia Prefectului -  Judeţul Timiş

-        D.G.F.P. Timiş

-        Consiliului Judeţean Timiş

-        Departamentului contabilitate al Primăriei

-        Se face publică prin afişare

 

 

    INIŢIATOR

       PRIMAR

        DĂNUŢ STOICA           

                                                                                           AVIZAT

                                                                                           SECRETAR

                                                                                      LENUŢA MOICA


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA

 NR. 3952 DIN 7.12.2007

 

 

  PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea unor sume pentru acordarea de cadouri cu ocazia sărbătorilor de Crăciun pentru copiii din comună

 

          Având în vedere faptul că în comună există mai multe familii cu situaţie materială dificilă

          Ţinându-se seama de referatul contabilităţii nr.3951/7.12.2007 şi Avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local 

          În temeiul prevederilor 273/2006 – privind finanţele publice locale

          În conformitate cu art.45 din Legea 215/2001 – privind administraţia publică locală, republicată

 

          Consiliul Local al Comunei Găvojdia

 

HOTĂRĂŞTE

 

          Art.1 – Se aprobă suma de 5.000 lei din venituri proprii pentru acordarea unor cadouri cu ocazia sărbătorilor de Crăciun pentru copiii din comună.

          Art.2 – Prezenta hotărâre se comunică:

-        Instituţiei Prefectului -  Judeţul Timiş

-        Primarului comunei Găvojdia

-        Compartimentului contabilitate al Primăriei

-        Se face publică prin afişare

                    INIŢIATOR

                        PRIMAR

                   DĂNUŢ STOICA

 

     AVIZAT

   SECRETAR

LENUŢA MOICA


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA

 

  

 PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului local pe anul 2007

 

          Ţinându-se seama de referatul contabilei Primăriei comunei Găvojdia nr.3762/6.11.2007 şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local         

          În temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr.273/2006 – privind finanţele publice locale şi Legii 82/1991 – legea contabilităţii , republicată, cu modificările şi completările ulterioare

          În conformitate cu art. 36 alin.4 lit.a) şi art.45 alin.1 din Legea 215/2001 – privind administraţia publică locală, republicată

          Consiliul Local al Comunei Găvojdia

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art.1 - Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2007 la următoarele  capitole:

-Venituri: Total                                                                           + 96.820  lei

            - cont 42.02.34 subvenţii                                      + 96.820  lei

   

                             

-Cheltuieli:  Total                                                              + 96.820 lei

                - cont 68.02.57 ajutor social                              + 96.820 lei

Art.2  - Prezenta hotărâre se comunică:

-        Instituţia Prefectului -  Judeţul Timiş

-        D.G.F.P. Timiş

-        Consiliului Judeţean Timiş

-        Departamentului contabilitate al Primăriei

-        Se face publică prin afişare

 

 

                     INIŢIATOR

                        PRIMAR

                   DĂNUŢ STOICA

 

     AVIZAT

   SECRETAR

LENUŢA MOICA


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA

 

  

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind stabilirea unor obligaţii ale cetăţenilor cu privire la racordarea la reţeaua publică de alimentare cu apă

 

          Având în vedere faptul că urmează să se asfalteze mai multe străzi din comună, iar racordurile ulterioare la reţeaua de apă ar afecta stratul de asfalt

          În baza referatului primarului nr.3773/6.11.2007 şi avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local

          În temeiul prevederilor art.36 alin.6 lit.a) pct.14 şi art.45 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată

          Consiliul Local al comunei Găvojdia

 

HOTĂRĂŞTE

 

       Art.1 – În vederea asigurării cadrului necesar efectuării lucrărilor de asfaltare , precum şi pentru buna funcţionare a reţelei de alimentare cu apă în comuna Găvojdia, se stabilesc următoarele obligaţii pentru cetăţenii comunei:

-        cetăţenii care doresc să se racordeze la reţeaua de alimentare cu apă pot să o facă  până la începerea lucrărilor de asfaltare a drumurilor

-        după finalizarea lucrărilot de asfaltare, racordarea la reţeaua de alimentare cu apă nu va mai fii posibilă decât în cazuri excepţionale, în aşa fel încât să nu se afecteze stratul de asfalt, cheltuielile urmând a fi suportate de către beneficiar. 

Art.2 – Prezenta hotărâre se comunică:

-        Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş

-         Cetăţenilor comunei

-        Se face publică prin afişare

 

  INIŢIATOR

                        PRIMAR

                   DĂNUŢ STOICA

 

     AVIZAT

   SECRETAR

LENUŢA MOICA


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA

NR. 3555 DIN 16.10.2007

 

 

 PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind modificarea Programului anual al achiziţiilor publice pentru anul 2007, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.10/27.01.2007

 

 

          Având în vedere modificările intervenite în ceea ce priveşte achiziţiile publice propuse a se derula pe parcursul anului 2007

          Ţinându-se seama de referatul promotorului local nr.3555/15.10.2007

          În temeiul prevederilor OUG nr.34/2006 – privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de servicii; art.4 din HG nr.925/2006 – pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din OUG nr.34/2006; prevederile Ordinului nr.155/2006 – privind aprobarea Ghidului pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică

          În conformitate cu prevederile art.45 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 , republicată

 

          Consiliul Local al comunei Găvojdia

 

HOTĂRĂŞTE

 

          Art.1 – Programul anual al achiziţiilor publice pentru anul 2007 prevăzut în anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.10/27.03.2007 se modifică şi va avea conţinutul prevăzut în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

          Art.2 – Prezenta hotărâre se comunică:

-        Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş

-        DGFP Timiş

-        Compartimentului contabilitate al Primăriei

-        Promotorului local

-        Se face publică prin afişare

                     INIŢIATOR

                        PRIMAR

                   DĂNUŢ STOICA

 

     AVIZAT

   SECRETAR

LENUŢA MOICA


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrării „Întreţinerea îmbrăcăminţilor bituminoase prin mixturi asflatice preparate la cald la DC 217 Lugojel – DN6”

 

 

          Având în vedere procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr., întocmit de comisia de recepţie ca urmare a derulării contractului de achiziţie publică nr.2867/28.08.2007

          Ţinându-se seama de referatul primarului nr./15.10.2007 şi avizul comisiilor de specialitate

În temeiul prevederilor OUG nr.34/2006 – privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii,  HG nr.925/2006 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr.34/2006, precum şi Ordinul nr.155/2006 – ghidul achiziţiilor publice

În conformitate cu art.45 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată

 

Consiliul Local al comunei Găvojdia

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art.1 – Se aprobă Procesul.-verbal de recepţie la terminarea lucrării „Întreţinerea îmbrăcăminţilor bituminoase prin mixturi asflatice preparate la cald la DC 217 Lugojel – DN6”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

          Art.2 – Prezenta hotărâre se comunică:

-        Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş

-        Compartimentului achiziţii publice din cadrul Primăriei Găvojdia

-        Se face publică prin afişare

 

INIŢIATOR

                        PRIMAR

                   DĂNUŢ STOICA

 

     AVIZAT

   SECRETAR

LENUŢA MOICA


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA

NR. 3556 DIN 15.10.2007

 

 

 PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea încheierii unui contract de comodat pentru sediul cabinetului veterinar din comună

 

          Având în vedere cererea dr. Romînescu Simion nr.3488/11.10.2007 prin care solicită un spaţiu în care să funcţioneze sediul cabinetului medical veterinar din comună

Ţinându-se seama de necesitatea funcţionării acestui cabinet în comună, venind astfel în sprijinul cetăţenilor comunei

          În temeiul prevederilor Legii nr.213/1998 – privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, precum şi prevederile Codului civil cu privire la contractul de comodat

          În conformitate cu prevederile art. 36 alin.5 lit.b), art.45 alin.3 şi art.124 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată

 

          Consiliul Local al Comunei Găvojdia

 

HOTĂRĂŞTE

 

          Art.1 –  Se aprobă darea în folosinţă gratuită pentru funcţionarea sediului cabinetului medical veterinar a spaţiului în suprafaţă de 85 mp , situat în localitatea Lugojel nr.324, înscris în CF nr.1501 nr.top.7/b.

     Art.2 – Imobilul în care îşi desfăşoară activitatea sediul cabinetului medical este cuprins în domeniul privat al comunei şi este format din 3 încăperi şi 1 hol, conform schiţei anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

     Art.3 – Contractul de comodat se încheie pentru o perioadă de 2 ani, începând cu data de 25.10.2007 şi până la data de 25.10.2009.

     Art.4 – Se împuterniceşte primarul comunei Găvojdia, domnul Stoica Dănuţ Toma, cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

     Art.5 – Prezenta hotărâre se comunică:

-        Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş

-        Primarului comunei Găvojdia

-        Cabinetelor medicale

-        Se face publică prin afişare

 

                      INIŢIATOR

                        PRIMAR

                   DĂNUŢ STOICA

 

     AVIZAT

   SECRETAR

LENUŢA MOICA


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA

NR. 3554 DIN 15.10.2007

 

  

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului local pe anul 2007

 

 

            Ţinându-se seama de referatul contabilei Primăriei comunei Găvojdia nr.3549/15.10.2007 şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local         

            În temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr.273/2006 – privind finanţele publice locale şi Legii 82/1991 – legea contabilităţii , republicată, cu modificările şi completările ulterioare

            În conformitate cu art. 36 alin.4 lit.a) şi art.45 alin.1 din Legea 215/2001 – privind administraţia publică locală, republicată

            Consiliul Local al Comunei Găvojdia

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art.1 - Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2007 la următoarele  capitole:

-Venituri: Total                                                                             + 331,41 mii lei

              - sume alocate de CJT                                                     + 331,41 mii lei

   

                       

-Cheltuieli:  Total                                                                          + 331,41 mii lei

                  - alimentare cu apă                                                      + 121,60 mii lei

                  - reabilitare DC 217 şi DC 131 şi pod râu Timiş        + 211,81 mii lei

Art.2  - Prezenta hotărâre se comunică:

-        Instituţia Prefectului -  Judeţul Timiş

-        D.G.F.P. Timiş

-        Consiliului Judeţean Timiş

-        Departamentului contabilitate al Primăriei

-        Se face publică prin afişare

 

 

  INIŢIATOR

                        PRIMAR

                   DĂNUŢ STOICA

 

AVIZAT

SECRETAR

LENUŢA MOICA

 


 

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA

 NR. 2958 DIN 7.09.2007

 

  

 PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea dezmembrării parcelei înscrise în CF nedef.187 Lugojel

  nr.cadastral Psl 40

 

 

               Având în vedere PUZ-ul întocmit pentru dezvoltarea unei zone industriale şi de depozitare în localitatea Lugojel

Conform referatului inginerului topograf nr.2953/7.09.2007 prin care se propune dezmembrarea parcelei respective 

               În temeiul prevederilor Legii nr.7/1996 – legea cadastrului şi publicităţii imobiliare, modificată

               În conformitate cu prevederile art.45 alin.3 din  Legea nr.215/2001 – privind administraţia publică locală, republicată

 

               Consiliul Local al Comunei Găvojdia

 

HOTĂRĂŞTE

 

       Art.1 – Se aprobă dezmembrarea parcelei din intravilanul extins al localităţii Lugojel, înscrisă în CF  nr.nedef.187 Lugojel nr. cadastral Psl 40, conform expertizei întocmite de PF Hota Ionel Zeno.

Art.2 – Expertiza tehnică topografică întocmită de PF Hota Ionel Zeno constituie anexă la prezenta hotărâre şi face parte integrantă din aceasta.

Art.3 – Se împuterniceşte primarul comunei, domnul Stoica Dănuţ, cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.4 – Prezenta hotărâre se comunică:

-        Instituţiei Prefectului -  Judeţul Timiş

-        Primarului comunei

-        Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş - Biroului de carte funciară Lugoj

-        Se face publică prin afişare

 

 

  INIŢIATOR

                        PRIMAR

                   DĂNUŢ STOICA

 

AVIZAT

SECRETAR

LENUŢA MOICA


 

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA

 NR. 2959 DIN 7.09.2007

 

 

 

 PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea dezmembrării parcelei înscrise în CF nedef.194 Găvojdia

  nr.cadastral Psl 563

 

 

               Având în vedere PUZ-ul întocmit pentru dezvoltarea unei zone industriale şi de depozitare în localitatea Găvojdia

Conform referatului inginerului topograf nr.2954/7.09.2007 prin care se propune dezmembrarea parcelei respective 

               În temeiul prevederilor Legii nr.7/1996 – legea cadastrului şi publicităţii imobiliare, modificată

               În conformitate cu prevederile art.45 alin.3 din  Legea nr.215/2001 – privind administraţia publică locală, republicată

 

               Consiliul Local al Comunei Găvojdia

 

HOTĂRĂŞTE

 

               Art.1 – Se aprobă dezmembrarea parcelei din intravilanul extins al localităţii Găvojdia, înscrisă în CF  nr.nedef.194 Găvojdia nr. cadastral Ps 563, conform documentaţiei anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 – Se împuterniceşte primarul comunei, domnul Stoica Dănuţ, cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.4 – Prezenta hotărâre se comunică:

-        Instituţiei Prefectului -  Judeţul Timiş

-        Primarului comunei

-        Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş - Biroului de carte funciară Lugoj

-        Se face publică prin afişare

 

 

  INIŢIATOR

                        PRIMAR

                   DĂNUŢ STOICA

 

AVIZAT

SECRETAR

LENUŢA MOICA


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA

NR. 2955 DIN 7.09.2007

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind concesionarea către SC Patri Forest SRL a parcelei înscrise în CF nr.1605 Găvojdia nr.top.241/c/1/b/4/1/2 pentru extinderea construcţiilor existente

 

 

               Având în vedere cererea SC Patri Forest SRL nr.2615/25.07.2007 prin care solicită concesionarea suprafeţei de 2.740 mp din CF 1605 Găvojdia nr.top.241/c//b/4/1/2 pentru extinderea construcţiilor societăţii în scopul dezvoltării activităţii pe care o desfăşoară

               În baza referatului primarului nr.2950/7.09.2007 şi avizului comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local  

               În temeiul prevederilor art.15 lit.e) din Legea nr.50/1991- privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată cu modificările ulterioare

               În conformitate cu art.36 alin.5 lit.b) şi art.45 alin.3 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 , republicată

 

               Consiliul Local al comunei Găvojdia

 

HOTĂRĂŞTE

 

               Art. 1 – Se aprobă concesionarea pe o perioadă de 49 de ani a suprafeţei de 2.740 mp teren intravilan proprietate privată a comunei către SC Patri Forest SRL, cu sediul în Lugoj Zona Stadion bl.5 ap.5.

               Art.2 – Terenul este înscris în CF nr.1605 Găvojdia nr.top.241/c/1/b/4/1/2 şi se concesionează pentru extinderea activităţii SC Patri Forest SRL.

               Art.3 – Redevenţa anuală este de 0,2 lei/mp şi se actualizează anual prin hotărâre a consiliului local.

               Art.4 – Se împuterniceşte primarului comunei – Stoica Dănuţ – pentru încheierea contractului de concesiune.

               Art.5 – Prezenta hotărâre se comunică:

-        Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş

-        Primarului comunei Găvojdia

-        SC Patri Forest SRL

-        Se aduce la cunoştinţa cetăţenilor

 

  INIŢIATOR

                        PRIMAR

                   DĂNUŢ STOICA

 

AVIZAT

SECRETAR

LENUŢA MOICA

 


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA

NR. 2957DIN 7.09.2007

 

 

 PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului local pe anul 2007

 

               Ţinându-se seama de referatul contabilei Primăriei comunei Găvojdia nr.2952/7.09.2007 şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local         

               În temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr.273/2006 – privind finanţele publice locale şi Legii 82/1991 – legea contabilităţii , republicată, cu modificările şi completările ulterioare

               În conformitate cu art. 36 alin.4 lit.a) şi art.45 alin.1 din Legea 215/2001 – privind administraţia publică locală, republicată

               Consiliul Local al Comunei Găvojdia

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art.1 - Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2007 la următoarele  capitole:

-Venituri: Total        + 422 mii lei

                     - sume din TVA pt. finanţare de programe  + 392 mii lei

 - diverse venituri                                      + 30 mii lei

                              

-Cheltuieli:  Total    + 422 mii lei

              - administraţie – chelt. materiale              + 10 mii lei

                     - învăţământ – chelt.materiale                  + 5 mii lei

                     - cultură – chelt. materiale                       + 5 mii lei

                     - servicii dezv. Total                                 + 402 mii lei

                              din care chelt. materiale                  + 10 mii lei

                                             investiţii alim.apă             + 392 mii lei

                      - drumuri – cheltuieli materiale                -  500 mii lei

                      - cheltuieli capital                                   + 500 mii lei

Art.2  - Prezenta hotărâre se comunică:

-        Instituţia Prefectului -  Judeţul Timiş

-        D.G.F.P. Timiş

-        Consiliului Judeţean Timiş

-        Departamentului contabilitate al Primăriei

-        Se face publică prin afişare

 

  INIŢIATOR

                        PRIMAR

                   DĂNUŢ STOICA

 

AVIZAT

SECRETAR

LENUŢA MOICA


              

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA

NR. 2956 DIN 7.09.2007

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind retragerea dreptului de folosinţă al Cooperativei Economice Zonale Lugoj pentru imobilul construcţie înscris în CF nr.1522 Lugojel nr.top.42/b/2

 

               Având în vedere faptul că magazinul mixt evidenţiat în Cf nr.1522 Lugojel nr.top.42/b/2 a fost dat în folosinţă Cooperativei Economice Zonale Lugoj, iar această cooperativă nu mai foloseşte imobilul, în prezent acesta fiind folosit şi administrat de către Consiliul Local Găvojdia, fiind cuprins în Monitorul Oficial care atestă domeniul public al comunei

               În urma referatului primarului nr.2951/7.09.2007 prin care se solicită retragerea acestui drept de folosinţă

               În temeiul prevederilor Legii nr.213/1998 – privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia

               În conformitate cu prevederile art.36 alin.5 lit.c) şi art.45 alin.3 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată

 

               Consiliul Local al comunei Găvojdia

 

HOTĂRĂŞTE

 

               Art.1 – Se retrage dreptul de folosinţă acordat Cooperativei Economice Zonale Lugoj pentru imobilul construcţie evidenţiat în Cf nr.1522 Lugojel nr.top.42/b/2.

               Art.2 – Prezenta hotărâre se comunică:

-        Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş

-        Cooperativei Economice Zonale Lugoj

-        OCPI Timiş

-        Cetăţenilor comunei

 

 

  INIŢIATOR

                        PRIMAR

                   DĂNUŢ STOICA

 

AVIZAT

SECRETAR

LENUŢA MOICA